După scandalul termometrelor, Ministerul Sănătății anunță că măsurarea temperaturii este obligatorie

0
189

De tea­ma scan­da­lu­lui, une­le maga­zi­ne au renun­țat la măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii. Ast­fel, s‑ar putea ca atunci când mer­geți la cum­pă­ră­turi să nu vă mai întâm­pi­ne niciun anga­jat care să facă tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic al cli­en­ți­lor sau care să le inter­zi­că celor care nu au mas­că de pro­tec­ție acce­sul în super­mar­ket. Minis­te­rul Sănă­tă­ții vine însă cu un comu­ni­cat în care sub­li­ni­a­ză fap­tul că „tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic se apli­că obli­ga­to­riu în cadrul insti­tu­ți­i­lor sau auto­ri­tă­ți­lor publi­ce, ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici și pro­fe­si­o­niș­ti­lor”.

Minis­te­rul Sănă­tă­ții pre­ci­zea­ză că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui pri­vind insti­tu­i­rea obli­ga­ti­vi­tă­ții pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, a tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­ta­rea obli­ga­to­rie a mâi­ni­lor, pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2 pe dura­ta stă­rii de aler­tă, tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic se apli­că obli­ga­to­riu în cadrul insti­tu­ți­i­lor sau auto­ri­tă­ți­lor publi­ce, ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici și pro­fe­si­o­niș­ti­lor.

Ast­fel, facem pre­ci­zarea că, pe peri­oa­da stă­rii de aler­tă, la intra­rea într-un spa­țiu închis, fie din cadrul unei insti­tu­ții publi­ce, com­plex comer­ci­al, uni­ta­te de pres­ta­re a ser­vi­ci­i­lor etc, se va măsu­ra tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă, atât per­so­na­lu­lui pro­priu, cât și celor­lal­tor cate­go­rii de per­soa­ne: vizi­ta­tori, cli­enți, con­su­ma­tori.

De ase­me­nea, în cazul în care un cli­ent are tem­pe­ra­tu­ra pes­te 37,3 gra­de Cel­si­us, refu­ză dez­in­fec­ta­rea mâi­ni­lor, sau pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, i se poa­te inter­zi­ce intra­rea în spa­ți­ul închis.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele