piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Municipiul MANGALIA, 25 de ani, în 25 de episoade — Legendele Callatisului (1)

Muni­ci­pi­ul MANGALIA, 25 de ani, în 25 de epi­soa­de Într‑o rubri­că ani­ver­sa­ră, dedi­ca­tă celor 25 de…

Antibiotice Iași a reluat producția de Moldamin

Anti­bi­o­ti­ce relansea­ză pro­duc­ția de Mol­damin® 1200000 UI pul­be­re pen­tru sus­pen­sie injec­ta­bi­lă (ben­za­tin ben­zil­pe­ni­ci­li­nă tetra­hi­drat). Anti­bi­o­ti­ce SA,…

Maeștri ai benzii desenate science — fiction românești”, perioada 1960–1989

Clu­bul Anta­res vă invi­tă la pri­ma edi­ție a Expo­zi­ți­ei: „Maeș­tri ai ben­zii dese­na­te scien­ce fic­tion…

Când o să mă întrebați “De ce e așa de scump la voi?”, iată ce‑o să vă răspund

Când o să mă între­bați “De ce e așa de scump la voi?”, am să…

Incendiu de vegetație uscată între 23 August și Mangalia

Mili­ta­rii din cadrul ISU Dobro­gea au fost soli­ci­tați să inter­vi­nă, vineri, 24 ianu­a­rie, la ieși­re…

HORA UNIRII! La mulți ani, români de pretutindeni! Fiți buni, fiți iubitori, fiți uniți! [VIDEO]

Pau­la Seling: La mulți ani, români de pre­tu­tin­deni! Fiți buni, fiți iubi­tori, fiți uniți! ❤️…

Ovidiu Sorin Cupșa — Trăiască România!

Tră­i­as­că Româ­nia! Fra­te român, iubeș­te Româ­nia, E țara ce-au creat‑o bunii tăi! În horă, astăzi, cân­tă-ți bucu­ria Uni­rii fra­te­lui…

24 IANUARIE 1859, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE — Editorial semnat de Emil-Corneliu Ninu

Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, sau „Mica Uni­re”, cum, ero­nat, i se mai spu­ne, dată fiind impor­tan­ța…

Unirea Principatelor Române, sărbătorită de elevii Școlii Gimnaziale ”Sf. Andrei” din Mangalia [galerie FOTO]

Joi, 23 ianu­a­rie, ele­vii cla­se­lor a V‑a, coor­do­nați de prof. Adri­an Mano­liu, împre­u­nă cu ele­vii…

Evenimente publice în siguranță, la sfârșit de săptămână  

În acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra măsu­ri­le de ordi­ne publi­că, la eve­ni­men­te­le…

Sărbătorirea Unirii Principatelor Române la Colegiul Economic Mangalia

Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re din cadrul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia a orga­ni­zat azi, 23 ianu­a­rie…

Poziția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța cu privire la lucrările de construcție a blocului de la ”Lupoaică”

COMUNICAT DE PRESĂ Ca urma­re a dis­cu­ți­i­lor apă­ru­te în spa­ți­ul public și a sesi­ză­ri­lor făcu­te către…

Consiliul Local Mangalia se întrunește miercuri, 29 ianuarie, în prima ședință ordinară pe anul 2020. CONVOCATOR

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este con­vo­cat în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru mier­curi, 29.01.2020, ora 16:00. Pro­iec­tul ordi­nii…

România nu mai are voie să vândă midii din Marea Neagră, după ce UE a cerut un studiu asupra calității apei. ANSVSA nu l‑a…

Pes­ca­rii români nu mai au voie să vân­dă midi­i­le, rapa­ne­le și sco­ici­le colec­ta­te din Marea…

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa în anul 2019

Marți, 21 ianu­a­rie a.c. la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, în pre­zenţa dom­nu­lui  Nicu­les­cu…

Exponatul lunii ianuarie 2020 „Mici însemne ale unor mari năzuințe. Simboluri ale Unirii Principatelor în filatelie și numismatică”, la Muzeul Național de Istorie a…

Cu pri­le­jul cele­bră­rii a 161 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, Muze­ul Națio­nal de…

Procesul privind achiziţia corvetelor multifuncţionale, amânat

ZIUA de Con­stan­ța: Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel Bucu­reşti au acor­dat, mier­curi, un nou…

Florin Iordanoaia — CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ”, LA 30 DE ANI!

CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ”, LA 30 DE ANI! La 24.01.1990, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, s‑a…

Anunț dezbatere publică: Proiect de hotărâre și referat de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în…

Anunț dez­ba­te­re publi­că: Pro­iect de hotă­râre și refe­rat de apro­ba­re a Regu­la­men­tu­lui pri­vind orga­ni­za­rea și…

IMPORTANT! MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE. Anul 2020 vine cu impor­tan­te modi­fi­cări legi­sla­ti­ve pen­tru…

Cu profund regret, anunțăm trecerea în neființă a domnului Dr. în biologie Petru STRUGARIU

Tru­pul neîn­su­fle­țit se află la Cape­la Flo­rea, de lân­gă Cimi­ti­rul Eter­ni­ta­tea. Înmor­mân­ta­rea va avea loc, mier­curi,…

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța ne invită la Simpozionul intitulat ”24 ianuarie 1859 – „Mica Unire”

Ca în fie­ca­re an, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța,…

Orlando Nicoară — Cei mai bogați 22 de oameni de pe planetă dețin o avere mai mare decât averea tuturor femeilor din Africa

— Nu e o ana­li­za, sunt date publi­ce puse la un loc, ana­li­za o faceti…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


Vino lângă noi!

14,010FaniÎmi pla­ce
189Citi­toriConec­tați-vă
209Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: