piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Dacă vă întrebați cum se aude Imnul României cântat de 30.000 de copii… [VIDEO]

Dacă vă între­bați cum se aude Imnul Româ­ni­ei cân­tat de 30.000 de copii… https://www.facebook.com/vladnedeleagsp/videos/516665145778925/ Mul­țu­mim, Vlad Nede­lea. Man­ga­lia…

Raven’s Nest — The Hidden Village: Viața simplă este întotdeauna mai frumoasă! România, tată…, România! FOTO/VIDEO

Bogdan Til­va­ru: Raven’s Nest — The Hid­den Vil­la­ge: Via­ța sim­plă este întot­dea­u­na mai fru­moa­să! Româ­nia,…

Colegiul Economic Mangalia a participat la Târgul de toamnă al ofertelor educaţionale din ȋnvăţământul profesional şi dual ”Ştiu să-mi aleg meseria” [Galerie FOTO]

Marți, 15 octom­brie, la Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”, Man­ga­lia, a avut loc Târ­gul de toam­nă…

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” a găzduit Târgul de Toamnă al Meseriilor [Galerie FOTO]

Târ­gul de Toam­nă al Mese­ri­i­lor s‑a orga­ni­zat marți, 15 octom­brie, sub egi­da pro­iec­tu­lui Euro­pean Voca­tio­nal…

Afaceri de la zero. Cum a reuşit o tânără să transforme dragostea pentru animale de companie într-un business de zeci de mii de euro…

Dra­gos­tea pen­tru ani­ma­le­le de com­pa­nie a depă­şit gra­ni­ţe­le unei sim­ple pasiuni pen­tru Daian­ca Mar­cov, atunci…

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI VĂ OFERĂ NOUTĂȚI DE TOAMNĂ — IARNĂ, LA HOTEL ALUTUS!

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI vă ofe­ră NOUTĂȚI DE TOAMNĂ — IARNĂ, la Hotel ALUTUS! Cel mai mare…

Principesa Margareta, mesaj dur pentru UE: „Încetați cu aerele de superioritate și amenințările. Suntem mai religioși, mai patrioți și mai suspicioși în privința nivelului…

Cus­to­de­le Coroa­nei Româ­ne, Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta, a sus­ți­nut un dis­curs la Insti­tu­tul Olan­dez de Rela­ții Inter­națio­na­le…

Opt sportivi de la CSS Mangalia s‑au calificat în finala Campionatului Național de Lupte, Juniori 3 și Juniori 4

În acest wee­kend, la Tul­cea, s‑a des­fă­șu­rat com­pe­ti­ția zona­lă de cali­fi­cări la gru­pa de vâr­stă…

Restricțiile de circulație pe Valea Oltului continuă până pe 15 noiembrie!

În vede­rea exe­cu­tă­rii unor lucrări de răn­gu­i­re a ver­san­ți­lor de pe Valea Oltu­lui, până pe…

PARFUM DE LAVANDĂ PECINEAGAVIDEO

Par­fum de lavan­dă — Peci­nea­ga: https://www.facebook.com/parfum.delavandaPecineaga/videos/687185368374763/ Feli­ci­tări, Todor Valer-Nico­lae și Mire­la! https://www.facebook.com/StiriConstantaTulcea/videos/972042036521223/ https://www.facebook.com/mirela.tatoiu/videos/2307653319278183/ Man­ga­lia News, 15.10.2019. (foto gene­ric: Dia­na Buzo­ia­nu).

E oficial! Statul deschide magazine Alimentare peste tot în România [VIDEO]

Pri­mul maga­zin agroa­li­men­tar al Casei de Comerț Agroa­li­men­tar „Uni­rea” din Bucu­reşti se des­chi­de luni, aces­ta…

ALUMINIUL, UN CRIMINAL TĂCUT AL LUMII MODERNE

Foar­te puțini din­tre noi sunt la curent cu fap­tul că bău­turi pre­cum cea­i­ul, vinul, sucu­ri­le…

DOLIU ÎN LUMEA MEDICALĂ A MANGALIEI. S‑A STINS DIN VIAȚĂ DR. ALEXANDRU BUCUR

S‑a stins din via­ță mult prea devre­me dom­nul dr. Ale­xan­dru Bucur, cunos­cut medic de fami­lie…

Marin Florian: Sectorul confecții-textile, un potențial ignorat. SCRISOARE DESCHISĂ adresată parlamentarilor României

Marin Flo­ri­an: Sec­to­rul con­fec­ții — tex­ti­le repre­zin­tă unul din­tre sec­toa­re­le impor­tan­te pen­tru eco­no­mia Româ­ni­ei, impor­tan­ța…

Tradiţii de Sfânta Parascheva! Ce NU avem voie să facem astăzi

Con­si­de­ra­tă una din­tre cele mai popu­la­re sfin­te din tra­di­ţia cre­ş­tin-orto­do­xă, Paras­che­va, cele­bra­tă în fie­ca­re an…

THALIAMAR a obținut o suită de PREMII VALOROASE la Festivalul de Teatru pentru Copii si Tineret “LUDICUS”, Mioveni

THALIAMAR a obți­nut o sui­tă de PREMII VALOROASE, la Fes­ti­va­lul de Tea­tru pen­tru Copii si…

ADIO, VINȚA… Gânduri scrise de Raluca Prelipceanu, publicist și iconar

La Vin­ța, o comu­ni­ta­te întrea­gă dis­pa­re înghi­ți­tă în ape­le lacu­lui de ste­ril. Poa­te că totul…

OBORUL DIN MANGALIA [VIDEO]

Noul Obor (Târ­gul săp­tămâ­nal) din Man­ga­lia este ampla­sat în par­ca­rea din­tre Por­tul Turis­tic și Casa…

Am vizitat Ray Roberts Lake State Park, Texas, USA [FOTO/VIDEO]

Am vizi­tat Ray Roberts Lake Sta­te Park, Texas, USA: [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=fIeW2R0vhXo] Mai mul­te deta­lii, pe site-ul ofi­ci­al…

PREZIDENTIALELE SE APROPIE! PROMOVARE ELECTORALA PE MANGALIA NEWS!

PREZIDENȚIALELE SE APROPIE! PROMOVARE ELECTORALĂ PE MANGALIA NEWS! Spa­ții rezer­va­te pen­tru par­ti­de­le poli­ti­ce și can­di­da­ții inde­pen­denți,…

GOLDTERM anunță că încep PROBELE LA RECE pentru furnizarea căldurii, la Mangalia

Repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia infor­mea­ză locu­i­to­rii ora­șu­lui, racor­da­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că, înce­pând de…

Mangalia — Saturn panorama [VIDEO]

Man­ga­lia — Saturn pano­ra­ma:   Man­ga­lia News, 13.10.2019. (sur­sa: Man­ga­li­aOn­li­ne).

Topul primelor 15 țări, după cheltuielile militare între anii 1914–2018. Top 15 Countries by Military Spending (1914–2018). [VIDEO]

Top 15 Coun­tries by Mili­ta­ry Spen­ding (1914–2018). This video ran­ks the top 15 coun­tries in…

BICICLETA CARECURENT! PEDALEZI 1 ORĂ ȘI AI CURENT ELECTRIC ÎN CASĂ 24 DE ORE

Bici­cle­ta care dă curent! Peda­lezi 1 oră și ai curent elec­tric în casă 24 de…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com:

Booking.com


Vino lângă noi!

13,904FaniÎmi pla­ce
171Citi­toriConec­tați-vă
201Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »