piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Lucian Nichita: ”Azi aș vrea să povestesc despre oameni extraordinari, care, atunci când credeam că nu se mai poate, au reușit imposibilul și duminică seara…

Lucian Nichi­ta: ”Azi aș vrea să poves­tesc des­pre oameni extra­or­di­nari, care, atunci când cre­deam că nu…

Cum au rezolvat autorităţile problema şomerilor tehnici care nu au asigurare medicală

Cum au rezol­vat auto­ri­tă­ţi­le pro­ble­ma şome­ri­lor teh­nici care nu au asi­gu­ra­re medi­ca­lă: ”Situ­a­ţia nu tre­bu­ia…

Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Doru Dinu Glăvan, la al treilea mandat de președinte al UZPR

Adu­na­rea Gene­ra­lă a Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, sesiu­nea a II‑a, a avut loc la…

Fonduri nerambursabile de un miliard de euro pentru IMM-uri, inclusiv PFA-uri și cabinete medicale | MEEMA — Proiect OUG în dezbatere publică

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei: PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ Pro­iect de Ordo­nan­ță de urgen­ță a Guver­nu­lui pri­vind une­le măsuri…

UN BĂRBAT ȘI MAI MULTE FEMEI, o comedie explozivă, la Grădina de vară din Saturn, Miercuri, 15 iulie, ora 20:00

“Pau­la Chi­ri­lă și Geor­ge Con­stan­ti­ne­scu sunt sen­zațio­nali, ca să nu mai spun că Pau­la Chi­ri­lă…

SEA STATUS, aplicația care ar putea salva vieți pe litoral

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Sca­fan­dri­lor Pro­fe­si­o­niști și Sal­va­ma­ri­lor din Româ­nia deți­ne o apli­ca­ție dis­po­ni­bi­lă pen­tru tele­foa­ne…

4034 absolvenţi ai clasei a VIII‑a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, anul școlar 2020–2021, la nivelul județului Constanța

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei și Cer­ce­tă­rii a publi­cat, vineri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezul­ta­te­le repar­ti­ză­rii com­pu­te­ri­za­te…

Ministerul Sănătății: Lista centrelor unde românii se pot testa pentru a pleca în Grecia

Minis­te­rul Sănă­tă­ții a publi­cat, dumi­ni­că, lis­ta cen­tre­lor din țară unde româ­nii pot face tes­tul mole­cu­lar…

Organizația PNTCD Mangalia are o nouă conducere. Avocatul Florin Răican este președintele filialei [galerie FOTO]

COMUNICAT DE PRESĂ — Orga­ni­za­ția PNTCD Man­ga­lia are o nouă con­du­ce­re.  Mem­brii orga­ni­za­ți­ei loca­le PNTCD Man­ga­lia…

PROGRAM INSCRIERI în clasa a IX‑a, anul școlar 2020–2021

PROGRAM INSCRIERI în cla­sa a IX‑a, anul șco­lar 2020–2021: 13–17 iulie 2020: între ore­le 9.00 -…

LIMBA ROMÂNĂ ÎN MASS-MEDIA. Uniunea Scriitorilor din România își exprimă „profunda îngrijorare față de degradarea continuă a limbii române folosite în spațiul public”

LIMBA ROMÂNĂ ÎN MASS-MEDIA. Comi­te­tul Direc­tor al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, prin­tr-un Comu­ni­cat ofi­ci­al, își…

Drumul Expres Constanța — Tulcea | „Dobrogea Expres” | CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de Execuție

CNAIR a sem­nat con­trac­tul pen­tru ela­bo­ra­rea Stu­di­u­lui de Feza­bi­li­ta­te și a Pro­iec­tu­lui Teh­nic de Exe­cu­ție…

Pastile de UMOR, cu Mihai Matei

Pas­ti­le de UMOR, cu Mihai Matei. MN: Alte nume­roa­se cari­ca­turi sem­na­te de umo­ris­tul Mihai Matei și…

Turiştii care intră în Grecia pe la Promachonas, începând de marţi, vor trebui să prezinte un test COVID-19 negativ. Recomandarea MAE

Turi­ş­tii care vor intra în Gre­cia pe la punc­tul de tre­ce­re a fron­ti­e­rei Pro­ma­cho­nas vor…

Trăim în țara în care un elev care ia 10 la două materii, pică BAC-ul!

Un absol­vent a picat Baca­la­u­re­a­tul dupa ce a luat 10 la Lim­ba Roma­na, 10 curat…

Ilinca Teodoriu — ”Ne-am întors în timp, atunci când în Vamă oamenii vorbeau unii cu ceilalți și se fabricau povești care se spuneau din…

Ilin­ca Teo­do­riu: ”Am iesit asea­ra in sat. S‑a res­pi­rat! Asa cum imi amin­team eu ca…

Accident rutier în Mangalia: O persoană a fost rănită

Un acci­dent ruti­er a avut loc în dimi­nea­ța zilei de sâm­bă­tă, 11 iulie a.c., în…

Cri, Cri, Cri, MagiCri — Sâmbătă, 11 iulie, la Grădina de Vară Saturn și Duminică, 12 iulie, la Teatrul de Vară Neptun. Două spectacole…

Sâm­bă­tă, 11 iulie, la Gră­di­na de Vară Saturn și Dumi­ni­că, 12 iulie, la Tea­trul de…

SUPER-COMEDIE, cu Trupa OBLIGO, la Grădina de Vară din Saturn — Duminică, 19 iulie și la Teatrul de Vară din Neptun — Miercuri, 22…

Salu­ta­re, tutu­ror! Salu­ta­re, Româ­nia! Tru­pa Obli­go vă dă întâl­ni­re pe malul mării, la Gră­di­na de Vară din…

Anunț organizare Concurs manager “Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”

Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­tie al Sana­to­ri­u­lui Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia orga­ni­zea­za con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe …

#ANL construiește pentru tine în #Mangalia! 🌞 22 de apartamente prin credit ipotecar se află în procedură de contractare

Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Locu­in­țe: #ANL con­stru­ieș­te pen­tru tine în #Man­ga­lia 🌞! 👉22 de apar­ta­men­te prin cre­dit ipo­te­car se află…

PLANUL PENTRU ROMÂNIA al Partidului Republican din România. Regândim România! [VIDEO]

PLANUL PENTRU ROMÂNIA  Româ­nia pros­pe­ră IMM-uri, mediu de afa­ceri și inves­ti­ții IMM-uri și mediu de afa­ceri Pro­gram „Obiec­tiv 2025”:…

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară, pentru data de Luni, 13 iulie 2020

Dis­po­zi­ţia nr. 239/09.07.2020 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă extra­or­di­na­ră  pen­tru data de 13.07.2020,…

Luiza Cala: Fără sensibilitate, rasa noastră dispare. Avem nevoie de Artă, de Cultură!

A fost Feme­ia anu­lui în 2016, la noi și este artis­tă recu­nos­cu­tă mondi­al. Are 68…
- Adver­ti­se­ment -farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


epantofi.ro

Vino lângă noi!

14,293FaniÎmi pla­ce
195Citi­toriConec­tați-vă
211Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: