piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 4.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 12.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Județul Constanța, pregătit pentru Alegerile locale de Duminică, 27 septembrie. Reguli importante de urmat pentru exercitarea dreptului la vot

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 226 din 25.09.2020. Jude­țul Con­stan­ța, orga­ni­zat pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 27 sep­tem­brie. La nive­lul…

30 septembrie 2020 este termenul limită de depunere a notificării prin care se manifestă intenția de a beneficia de măsura de restructurare a obligațiilor…

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă rea­min­teș­te că ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a noti­fi­că­rii, prin care…

Pentru că am găsit ziua care să ne lase cu amintirile perfecte de vară, spunem „Freeze!” cadrului și ne revedem la primăvară la UnBar,…

Pen­tru că am găsit ziua care să ne lase cu amin­ti­ri­le per­fec­te de vară, spu­nem…

Deșcolarizarea României, sau despre starea educației, azi — Mircea Platon

Pro­fe­so­rul Lucian Cos­ta­che, des­pre ”Deș­co­la­ri­za­rea Româ­ni­ei”, în revis­ta ”Cafe­nea­ua lite­ra­ră” din sep­tem­brie 2020: “Ca pro­fe­sor de…

Modelul suedez funcționează. Țara cu cele mai relaxate restricții are din ce în ce mai puține cazuri de Covid-19

Sue­dia a înre­gis­trat puți­ne cazuri de infec­ție cu noul coro­na­vi­rus Doar 14 pacienți sunt…

GEORGESCU Daniel Gheorghe: Vă mulțumesc pentru acești primi patru ani, în care am realizat de la zero atâtea proiecte frumoase pentru Limanu, pentru 2…

GEORGESCU Daniel Ghe­or­ghe: Vă mul­țu­mesc pen­tru acești pri­mi patru ani, în care am rea­li­zat de…

Ne-am ținut de cuvânt. De luni, 28 septembrie, locuitorii din 2 Mai se pot branșa la sistemul de alimentare cu gaze naturale! Am spus…

Loca­li­ta­tea 2 Mai, conec­ta­tă la rețea­ua de gaz natu­ral! Înce­pând de luni, 28 sep­tem­brie, locu­i­to­rii din…

Partidul Verde, singurul partid ecologist din comuna Limanu, îl susține pe DANIEL GHEORGHE GEORGESCU, pentru funcția de PRIMAR!

Par­ti­dul Ver­de, sin­gu­rul par­tid eco­lo­gist din comu­na Lima­nu, îl sus­ți­ne pe DANIEL GHEORGHE GEORGESCU, pen­tru…

#echipaGEORGESCU — 4 ANI, în 4 MINUTE, cu ceea ce am realizat în Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Hagieni [VIDEO] ”Lucrurile bune și proiectele…

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni. Ne vedem la vot. Echi­pa…

Florin Iordanoaia: Cine dopează copiii Mangaliei?

Am auzit de mai mul­te ori că mai mulţi copii din Man­ga­lia, prac­ti­canţi de Arte…

Alimentația reumaticilor: Alimente interzise și alimente recomandate în regimul pentru reumatism

Reu­ma­tis­mul este o afec­țiu­ne infla­ma­to­rie. Pen­tru a‑ți modi­fi­ca die­ta în așa fel încât să dimi­nu­ezi…

Hai-Hui D1 Singur | VLOG de Calatorie nr. 8 — Incursiuni nautice în Salzkamergut, Austria, cu Daniel Hintergraber [VIDEO]

Hai-Hui D1 Sin­gur: Acest VLOG este cel de-al optu­lea si vreau sa va arat cate­va…

Eduard Armeanu — ”Pe la voi, cum e?” — Galerie FOTO de vis…

Edu­ard Armea­nu — ”Pe la voi, cum e?” — Gale­rie FOTO de vis… MN: ”Dr. Light­man”,…

Echipa GEORGESCU — FINANȚĂRI NERAMBURSABILE RECORD, în comuna Limanu! Continuăm toate proiectele majore. Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

Echi­pa GEORGESCU — FINANȚĂRI NERAMBURSABILE RECORD, în comu­na Lima­nu! Con­ti­nu­ăm toa­te pro­iec­te­le majo­re. Se poa­te…

APIA lansează 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri

Agen­ția de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA), adu­ce la cunoș­tin­ța fer­mi­e­ri­lor lan­sa­rea a 3…

Echipa GEORGESCU — ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, DOTĂRI MODERNE, în comuna Limanu! Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

Echi­pa GEORGESCU — ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, DOTĂRI MODERNE, în comu­na Lima­nu! Se poa­te mai mult!…

APEL DIN CANADA! Numele meu a fost HREAN ANDREEA, născută în MANGALIA. Sunt în căutarea mamei mele, numită HREAN LUMINIȚA. Nu dețin alte informații…

SALUTĂRI din Can­a­da! Nume­le meu a fost HREAN ANDREEA, năs­cu­tă în MANGALIA, Jude­țul CONSTANȚA. O lună…

Flori de IE în Grădină! Atelier de cusut ii și Expoziție de ii tradiționale, cu Daniela Elena Dimancea, în Grădina Culturală Callatis, Vineri, 25…

Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis — Flori de IE în Gră­di­nă!  Vineri, 25 sep­tem­brie, înce­pând cu ora 16:00,…

Sumă de bani găsită de jandarmi şi restituită proprietarului

Cu aju­to­rul jan­dar­mi­lor, un băr­bat con­stă­nţean a rein­trat în pose­sia a sumei de 500 lei,…

AICI AFLI CARE ESTE SECŢIA TA DE VOTARE. Alegeri locale 2020. Secția de vot la care ești arondat și adresa acesteia

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) a sta­bi­lit lis­ta fina­lă cu nume­ro­ta­rea şi sedi­i­le secţi­i­lor de vota­re…

Dr. Adina Alberts: Studiile arată că am avut dreptate. Albastru de metilen nu trebuie evitat deloc în această pandemie

Dr. Adi­na Alberts atra­ge atenţia că ulti­me­le stu­dii con­fir­mă ceea ce susţi­nea încă din luna…

Cum vor să rezolve inventatorii români deșertificarea solului? VIDEO

Cum vor să rezol­ve inven­ta­to­rii români deșer­ti­fi­ca­rea solu­lui? Una din­tre mari­le pro­ble­me cu care se con­frun­tă…

Marius Horia Țuțuianu: ”Întotdeauna, faptele vorbesc! Atunci când un edil respectă încrederea celor care l‑au votat și face tot ceea ce este necesar pentru…

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu: ”Întot­dea­u­na, fap­te­le vor­besc! Atunci când un edil res­pec­tă încre­de­rea celor care l‑au…

Se suspendă cursurile, de vineri, 25.09.2020, până marți, 29.09.2020 inclusiv, în școlile în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a adop­tat mier­curi, 23 sep­tem­brie, Hotă­rârea numă­rul 46, pri­vind…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


epantofi.ro

La Alegerile Locale din 27 septembrie, pe cine ați vota ca…

SONDAJ de opi­nie Man­ga­lia News. MN: Vizi­tați și rubri­ca spe­cia­lă ALEGERI LOCALE 2020. Man­ga­lia News, 31.07.2020.

Vino lângă noi!

14,415FaniÎmi pla­ce
203Citi­toriConec­tați-vă
211Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: