piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

ARCA TV: Prima emisiune “Diaspora în Direct”. [VIDEO] Ne-am propus să identificăm inițiativele care pot ajuta România în momentele acestea extrem de grele pentru…

ARCA TV: Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct” a avut loc Dumin­că, 29 mar­tie 2020. Ne-am pro­pus…

Împreună cu Polaris M Holding, Primăria Mangalia continuă, zi de zi, dezinfecția străzilor și trotuarelor din oraș și din stațiuni [galerie FOTO]

Împre­u­nă cu Pola­ris M Hol­ding, Pri­mă­ria Man­ga­lia con­ti­nuă, zi de zi, dez­in­fec­ția stră­zi­lor și tro­tu­a­re­lor…

Știrile pozitive ale dimineții: Italia a inregistrat ieri cel mai mare număr de persoane vindecate într‑o zi, peste 1500. Și tot în Italia, numărul…

Ști­ri­le pozi­ti­ve ale dimi­ne­ții: — Ita­lia a inre­gis­trat ieri cel mai mare număr de per­soa­ne vin­de­ca­te…

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020: CARANTINĂ în municipiul Suceava și unele comune din zona limitrofă

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Roma­nia ❗ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020 pri­vind insti­tu­i­rea măsu­rii de caran­ti­na­re asu­pra muni­ci­pi­u­lui Sucea­va,…

Mohammad Murad va hrăni pensionarii cu venituri sub 1.200 lei, din Constanța și Mangalia. Unde se pot înscrie vârstnicii, pentru a primi pachete alimentare

Omul de afa­ceri Moham­mad Murad anun­ță că pen­sio­na­rii din Con­stan­ța și Man­ga­lia, care au veni­turi…

Continuă asfaltările în 2 Mai, în cadrul proiectului de dezvoltare a comunei Limanu

Acti­vi­tă­ţi­le în aer liber, cu pre­că­de­re cele edi­li­ta­re, con­ti­nuă, la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, ele fiind…

Școala online și fluturele din sulul de hârtie igienică

Am râs cu lacri­mi. Pri­e­te­nul nos­tru Ionuț vede din alt unghi cum stau lucru­ri­le cu…

Ședința extraordinară a CL Mangalia din data de 27 martie 2020 [VIDEO]

Ședin­ța extra­or­di­na­ră a CL Man­ga­lia din data de 27 mar­tie 2020. [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=aqJ9xeks9kI] Man­ga­lia News, 31.03.2020. (sur­sa:…

CNAS — Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat în vigoare

Vineri, 27 mar­tie 2020, a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al Ordi­nul minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al…

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Roma­nia ❗ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 pri­vind măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii COVID-19❗ 🔴Art.1 -…

Telemedicină şi teleconsiliere la Baylor. Sunteţi beneficiar Baylor? Apelaţi numărul 0241 480 971!

Tele­me­di­ci­nă şi tele­con­si­li­e­re la Bay­lor. Sun­teţi bene­fi­ci­ar Bay­lor? Ape­la­ţi numă­rul 0241 480 971! Toţi pacienţii noş­tri…

A început construcția autostrăzii Sibiu – Pitești!

A înce­put con­struc­ția autos­tră­zii Sibiu – Pitești! “Luni, 30.03.2020, a înce­put con­struc­ția pri­mi­lor 13 km ai…

Virgil Popescu: Astăzi, a început producția primelor măști în România! VIDEO

Vir­gil Popes­cu: ”Astăzi (luni, 30 mar­tie, n.r), a înce­put pro­duc­ția pri­me­lor măști în Româ­nia! Cu…

România a primit aprobarea OMS pentru testarea unui medicament anti-Covid-19

În câte­va săp­tămâni, înce­pe tes­ta­rea în Româ­nia a unui medi­ca­ment pen­tru COVID-19 făcut de o…

Primăria Mangalia asigură cazare personalului medical și persoanelor aflate în autoizolare

Pri­mă­ria Man­ga­lia asi­gu­ră caza­re tutu­ror per­soa­ne­lor afla­te în auto­i­zo­la­re sau care urmea­ză să revi­nă aca­să,…

NECESAR SPITALE, pe județe. #AjutorSpitale, inițiativă entreprenation.ro

Vă mul­țu­mim vouă, medi­ci­lor, asis­ten­te­lor și per­so­na­lu­lui din linia I în lup­ta împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui (COVID-19).…

Jurnalul Prefectului de Constanța, George-Sergiu Niculescu. Săptămâna 23–29 martie 2020

Dragi locu­i­tori ai jude­țu­lui Con­stan­ța, Se pare că în fie­ca­re săp­tămâ­nă avem de‑a face cu un…

Locuiești la casă? Transformă-ți grădina într‑o adevărată destinație de vacanță!

Pla­nu­ri­le tale au fost date pes­te cap și nu mai poți ple­ca în vacan­ța mult…

Ordonanţa Militară 4: Preţurile la energie, gaze, salubritate, combustibili şi încălzire sunt plafonate. Relaxare a regulilor pentru persoane peste 65 de ani [VIDEO]

Preţu­ri­le la ener­gie şi salu­bri­ta­te au fost pla­fo­na­te, iar per­soa­ne­le pes­te 65 de ani se…

Damen dezvoltă o mască etanșă de protecție, utilă personalului medical care tratează pacienții COVID-19

Pe 26 mar­tie, Damen anun­ța urmă­toa­re­le: Sun­tem mân­dri să anun­țăm că Air-wave.org Asso­ci­a­tion, un con­sor­țiu…

Ghidul locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19, publicat de INACO

INACO a publi­cat Ghi­dul locu­ri­lor de mun­că dis­po­ni­bi­le în cri­za COVID-19. Mulţi anga­jați din eco­no­mia autoh­to­nă…

Hull 887 — Commandant Charcot a plecat! Felicitări, Vard Tulcea! [Foto/VIDEO]

Tul­cea, Roma­nia: Și a ple­cat! Feli­ci­tări, Vard Tul­cea!  Hull 887 — Com­man­dant Char­cot. Arma­tor: Com­pa­nia fran­ce­za Ponant. Nava…

Asociația militarilor veterani sprijină membrii asociațiilor veteranilor de război!

În data de 27.03.2020, res­pec­tând pro­ce­du­ra lega­lă, spe­ci­fi­ca­tă în ordo­nan­țe­le mili­ta­re, Aso­ci­a­ţia mili­ta­ri­lor vete­rani AMVVD

Dr. Dorina Stăetu, medic specialist oftalmolog din Mangalia, acordă online ajutor de specialitate

Dr. Dori­na Stă­e­tu, medic spe­cia­list oftal­mo­log din Man­ga­lia, acor­dă onli­ne aju­tor de spe­cia­li­ta­te. Dori­na Stăetu​: In…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


Vino lângă noi!

14,186FaniÎmi pla­ce
192Citi­toriConec­tați-vă
211Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: