piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 4.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 12.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Arca TV: Din culisele Matricei | Discuție liberă cu profesorii Florian Colceag și Daniel Onofrei [VIDEO]

Arca TV: Din culi­se­le Matri­cei | Dis­cu­ție libe­ră cu pro­fe­so­rii Flo­ri­an Col­ceag și Daniel Ono­frei. Când…

Direcția Cultură și Sport Mangalia: ”Suntem nerăbdători să ne alăturăm evenimentelor culturale organizate în cadrul proiectului de modernizare a Pieței Republicii”

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Ne bucu­răm că lucră­ri­le pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii,…

Emina: ”Sunt perla sidefată‑n cuvânt, Povestea sărată, ancorată în gând!”

PERLA SIDEFATĂ Sunt apa sal­mas­tră, cu flu­vii și râuri, Sunt bri­za ce-ți mân­gâie fața, Sunt furt­u­nă când nu…

Modalități naturale pentru alcalinizarea corpului

Moda­li­tăți natu­ra­le pen­tru alca­li­ni­za­rea cor­pu­lui. Sti­ai ca, intr-un mediu alca­lin, viru­sii, bac­te­ri­i­le si ciu­per­ci­le nu se…

CJC — Precizări privind statutul Centrului Multifuncţional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”, din Constanța

CJC — Pre­ci­zări pri­vind sta­tu­tul Cen­tru­lui Mul­ti­fun­cţio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret ”Jean Con­stan­tin”, din Con­stan­ța. Urma­re a…

CINCI NAVE AU FOST LANSATE LA APĂ, LA ȘANTIERUL NAVAL DAMEN MANGALIA! [Galerie FOTO]

Damen a lan­sat la apă cinci nave, afla­te în lucru pe Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia:…

Străzile din stațiunea Neptun se asfaltează, cu fonduri UE

Stră­zi­le din sta­țiu­nea Nept­un se asfal­tea­ză, cu fon­duri UE În aceas­tă peri­oa­dă, Pri­mă­ria Man­ga­lia con­ti­nuă pro­iec­tul…

Noaptea Cercetătorilor, la Universitatea de Vest din Timişoara | Dumitru-Dorin Prunariu ne invită să participăm online la acest eveniment deosebit

NOAPTEA CERCETATORILOR. Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu ne invi­tă să par­ti­ci­păm onli­ne la eve­ni­men­tul orga­ni­zat de Uni­ver­si­ta­tea de…

Știați de unde provin denumirile notelor muzicale? Ați auzit de călugărul benedictin Guido d’Arezzo?

STIAȚI CĂ inter­pre­ta­rea denu­mi­rii note­lor muzi­ca­le este: Do – Domi­nus – Dum­ne­zeu; Re – Rerum – mate­rie; Mi…

Campania „Față în față cu deșeurile din apă!”, inițiată de ONG-ul “Act for Tomorrow”, cu sprijinul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (#ABADL), a fost…

Bogdan Bola: ”Cam­pa­nia din aceas­tă vară „Față în față cu deșe­u­ri­le din apă!”, ini­ția­tă de…

Mangalia: Piața Republicii s‑a transformat în zonă de promenadă [FOTO]

“În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vom fina­li­za pro­iec­tul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii, cu bani euro­peni.…

Diplomă de Excelență, din partea Centrului Cultural Româno-German ”Dumitru-Dorin Prunariu”, din Germania, acordată profesorului Traian Lupu, directorul ziarului online Mangalia News

Diplo­mă de Exce­len­ță, din par­tea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu”, din Ger­ma­nia, acor­da­tă pro­fe­so­ru­lui Tra­ian…

Primăria Constanța: De astăzi, 26 noiembrie 2020, în municipiul Constanța nu se mai capturează niciun câine!

Pri­mă­ria Con­stan­ța: De astăzi, 26 noiem­brie 2020, în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța nu se mai cap­tu­rea­ză niciun…

Lucrările domnului Goleanu Aurel, 78 ani, din Mangalia, reflectă pasiune, răbdare, artă! [FOTO]

Lucră­ri­le dom­nu­lui Golea­nu Aurel, 78 ani, din Man­ga­lia, reflec­tă pasiu­ne, răb­da­re, artă! Impre­sio­nați de rea­li­ză­ri­le dom­nu­lui…

Campania “19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” din Mangalia

În peri­oa­da 1 – 19 noiem­brie 2020 s‑au deru­lat în medi­ul on-line, pe plat­for­ma edu­ca­țio­na­lă…

Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții mediului academic din Constanța

Așa cum a pro­mis săp­tămâ­na tre­cu­tă, mier­curi, 25 noiem­brie 2020, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai…

Ministerul Culturii anunță prelungirea datei de înscriere în Registrul Sectorului Cultural 

Minis­te­rul Cul­tu­rii anun­ță pre­lun­gi­rea datei de înscri­e­re în Regis­trul Sec­to­ru­lui Cul­tu­ral  Vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can a anun­țat,…

Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, rezoluţia “Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră”

Adu­na­rea Gene­ra­lă a ONU a adop­tat, prin con­sens, rezo­lu­ţia “Coo­pe­ra­rea din­tre Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te și…

Daniel Georgescu: “Liberalii au demonstrat că nu se pricep să conducă; PSD a înţeles lecţia şi a început procesul de transformare” [VIDEO]

VIDEO. Daniel Geor­ges­cu: “Libe­ra­lii au demon­strat că nu se pri­cep să con­du­că; PSD a înţe­les…

Când te crezi “nefericit”, citește scrisoarea asta!

Când te crezi “nefe­ri­cit”, citeș­te scri­soa­rea asta! Man­ga­lia News, 25.11.2020. (sur­sa: Fb).

În dezbatere publică: Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor…

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru modi­fi­ca­rea Ordi­nu­lui preşe­din­te­lui ANAF nr. 63/2017 pri­vind apro­ba­rea…

UZPR și utilitatea publică. Bilanț secvențial la sfârșit de an centenar al Tratatului de la Trianon

UZPR și uti­li­ta­tea publi­că. Bilanț sec­ven­ți­al la sfâr­șit de an cen­te­nar al Tra­ta­tu­lui de la…

Convorbiri transatlantice, ediție dedicată zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României [VIDEO]

Con­vor­biri tran­sa­tlan­ti­ce, edi­ție dedi­ca­tă zilei de 1 Decem­brie. Dragi pri­e­te­ni, Vă trans­mit ceea ce am pri­mit de…

Centrul vechi al Mangaliei, modernizat cu bani europeni [FOTO]

Cen­trul vechi al Man­ga­li­ei, moder­ni­zat cu bani euro­peni. Pri­mă­ria Man­ga­lia va fina­li­za, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re,…
- Adver­ti­se­ment -Mangalia News
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


starshiners.ro%20

Vremea in Mangalia, pentru urmatoarele 7 zile

Prog­no­za meteo in Man­ga­lia pen­tru urma­toa­re­le 7 zile: tem­pe­ra­tu­ra, pre­ci­pi­ta­tii, vant. mete­o­blue Vezi aici tem­pe­ra­tu­ra apei marii astazi.

Vino lângă noi!

14,460FaniÎmi pla­ce
203Citi­toriConec­tați-vă
211Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »
%d bloggers like this: