piese-auto-mangalia.ro

Ofertă publicitate Mangalia News

Rezer­vați acum spa­țiu publi­ci­tar pe pri­ma pagi­nă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Mangalia News vă ajută să vă promovați afacerea și serviciile pe plan local, național și internațional!

Toa­te arti­co­le­le noas­tre sunt publi­ca­te și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este vizi­tat zil­nic, în medie, de 5.000 – 6.000 de vizi­ta­tori unici, din­tre care 80% pro­vin din Româ­nia.

La zi, avem pes­te 1.500.000 de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 8.000.000 de vizu­a­li­zări!

Ca vari­an­te de pro­mo­va­re, vă ofe­rim:
– Abo­na­ment lunar care cuprin­de: ban­ner pe Home Page, arti­col publi­ci­tar care rulea­ză pe peri­oa­da con­trac­tu­lui la rubri­ca de Publi­ci­ta­te și wid­get pe side­bar;
– Publi­ca­re dedi­ca­tă pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re ale por­ta­lu­lui Man­ga­lia News.

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!


Tarife promovare

Com­ple­tați for­mu­la­rul de mai jos și vă vom trans­mi­te în cel mai scurt timp pozi­ți­i­le dis­po­ni­bi­le pen­tru publi­ci­ta­te pe site-ul nos­tru.

Reduceri

Pache­te­le de pro­mo­va­re ofe­ri­te au o redu­ce­re de 20% în peri­oa­da de extra-sezon.

Formular publicitate

Ultimele ȘTIRI

Mangalia ieri, Mangalia azi. Acoperă-mi inima, a venit toamna…

Man­ga­lia ieri, Man­ga­lia azi. Aco­pe­ră-mi ini­ma, a venit toam­na… 🍂🍁🍃🌫️🌬️🌧️ Mul­țu­mim, Rux, pen­tru aceas­tă fru­moa­să gale­rie…

ORAȘUL CÂNTĂ — Programul celor peste 250 de evenimente muzicale ce au loc în București, ca extindere a Festivalului Internațional George Enescu. Contribuie și…

ORAȘUL CÂNTĂ — Pro­gra­mul celor pes­te 250 de eve­ni­men­te muzi­ca­le ce au loc în Bucu­rești,…

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ ȘOFER AUTOCAMION / MAȘINĂ DE MARE TONAJ, pentru MANGALIA

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZĂ ȘOFER AUTOCAMION / MAȘINĂ DE MARE TONAJ, pen­tru MANGALIA. Sala­riu de înca­dra­re…

Ședința extraordinară a CL Mangalia din data de 17.09.2019

Ședin­ța extra­or­di­na­ră a CL Man­ga­lia din data de 17.09.2019: [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=tVc4E120Vkw] Man­ga­lia News, 19.09.2019. (sur­sa Video: Man­ga­li­aOn­li­ne).

Sărbătoarea Tradițiilor și Meșteșugurilor Dobrogene, la Pavilionul Expozițional din Constanța

Săr­bă­toa­rea Tra­di­ți­i­lor și Meș­te­șu­gu­ri­lor Dobro­ge­ne. Vineri, 20 sep­tem­brie 2019, avem deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă…

Bricul Mircea a reușit să strângă laolaltă mii de gălățeni, care vor rămâne cu amintiri deosebite despre vizita Navei Școală a Marinei Române!

Bri­cul Mir­cea a reu­șit să strân­gă lao­lal­tă mii de gălă­țeni, care vor rămâ­ne cu amin­tiri…

Endocrinologul american Sara Gottfried dezvăluie 4 cauze de ce nu poți slăbi. Puțin probabil că te-ai gândit la ele

Sara Got­t­fried este doc­tor în ști­in­țe și expert hor­mo­nal. Iată ce spu­ne ea des­pre pro­ble­ma…

Pregătiri pentru plaje spectaculoase! „Schimbările se vor vedea din toamna lui 2020!”

Turiș­tii și con­stăn­țe­nii mai au de aștep­tat, cel puțin o vară, până când vor admi­ra…

MANGALIA 100, un documentar ce prezintă istoria impresionantă a orașului — de la Callatis, vechea colonie grecească, până în zilele noastre [VIDEO]

Docu­men­ta­rul “Man­ga­lia 100”, pre­zin­tă poves­tea ora­șu­lui cu o isto­rie impre­sio­nan­tă – de la Cal­la­tis, vechea…

START VOT, pentru concursul de fotografie „Ilustrează un citat”! Zilele Europene ale patrimoniului — Concurs Fotografie

Start vot, pen­tru con­cur­sul de foto­gra­fie „Ilus­trea­ză un citat”! Astăzi înce­pe juri­za­rea foto­gra­fi­i­lor pen­tru con­cur­sul…

SE ASFALTEAZĂ DRUMUL DINTRE LIMANU ȘI HAGIENI! Finanțarea este asigurată prin FDI

SE ASFALTEAZĂ DRUMUL DINTRE LIMANU ȘI HAGIENI! Finan­ța­rea este asi­gu­ra­tă prin Fon­dul de Dezvol­ta­re Insti­tu­ţio­na­lă…

INITIATIVA Mangalia News! MANGALIA poate deveni un POL DE PROIECTE EUROPENE, pentru întreaga zonă de Sud-Est a Dobrogei!

INITIATIVA Man­ga­lia News! MANGALIA poa­te deve­ni un POL DE PROIECTE EUROPENE pen­tru întrea­ga zonă de Sud-Est…

Școala 3 din Mangalia are nevoie de sprijin, la secțiunea Votul Publicului — MEET AND CODE

Rugă­min­te spri­jin sec­țiu­nea Votul Publi­cu­lui. Aso­ci­a­tia de părinți “Alba­tros”, in par­te­ne­ri­at cu Școa­la Gim­na­zi­a­la Nr. 3…

Bricul Mircea la Galați, după 80 de ani. O navă istorică ce face un drum simbolic [Foto/VIDEO]

Bri­cul Mir­cea. Inte­re­sul este imens. De ce? Fiind­că este o navă isto­ri­că ce face un…

Diaspora, dezinteres pentru votul prin corespondenţă la alegerile prezidenţiale [VIDEO]

Doar 41 de mii de români din stră­i­nă­ta­te s‑au înscris ca să vote­ze prin cores­pon­denţă…

Acces la o unitate sanitară modernă, pentru locuitorii comunei Limanu, începând din 2020! 

Acces la o uni­ta­te sani­ta­ră moder­nă, pen­tru locu­i­to­rii comu­nei Lima­nu, înce­pând din 2020! Astăzi, marți, 17 sep­tem­brie,…

GĂRZILE PE SEPTEMBRIE ale medicilor de la Spitalul Municipal Mangalia

Pen­tru infor­ma­rea citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, pre­zen­tăm pro­gra­ma­rea găr­zi­lor efec­tu­a­te de medi­cii de la…

Cu şi despre constănţeanca Anastasia Soare, cea mai bogată româncă din lume [VIDEO]

Mihai Gâdea a rea­li­zat luni sea­ra, la Ante­na 3, un fabu­los inter­viu cu Anas­ta­sia Soa­re,…

15 medici noi la Spitalul Municipal Mangalia. Bun venit și mult succes în activitate!

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se află într-un con­ti­nuu pro­ces de efi­cien­ti­za­re a acti­vi­tă­ții medi­ca­le spe­ci­fi­ce, fie…

DIGITALIADA 2019–2020. Școala Gimnazială „George Coșbuc” din comuna 23 August, județul Constanța

DIGITALIADA 2019–2020. Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța. Pro­fe­so­rii și șco­li­le sunt…

Proiect inedit al Liceului Tehnologic ‘Ion Bănescu’ din Mangalia, împreună cu compania Leroy Merlin

Anul șco­lar 2019–2020 a debu­tat cu un pro­iect ine­dit pen­tru Lice­ul Teh­no­lo­gic Ion Băne­scu din…

ATENȚIE, ȘOFERI! Încep lucrările de reparații pe sectorul de beton al Autostrăzii Soarelui (A2)!

ATENȚIE, ȘOFERI! Încep lucră­ri­le de repa­ra­ții pe sec­to­rul de beton al Autos­tră­zii Soa­re­lui (A2)! CNAIR ne…

Programul ”Antreprenor Diaspora, Hai Acasă”, episodul 2: Simona Ciobanu și salonul ei de întinerire

Adri­a­na Arghi­res­cu: Din ciclul “Am întâl­nit români deș­tepți și cu ini­ția­ti­vă”, vă poves­tesc astăzi des­pre…

Valerian Şarînga: Sfârșit de zi, mijloc de septembrie, început de noapte, un far și o lună plină…

Vale­ri­an Şarîn­ga: Sfâr­șit de zi, mij­loc de sep­tem­brie, înce­put de noap­te, un far și o…
- Adver­ti­se­ment -

Booking.com:

Booking.com


Vino lângă noi!

13,872FaniÎmi pla­ce
169Citi­toriConec­tați-vă
201Abo­națiAbo­nați-vă
Tradu »