piese-auto-mangalia.ro

Mangalia, primul oraș de pe litoral care va avea autobuze electrice

Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia lucrea­ză, în pre­zent, la docu­men­ta­ția pri­vind pro­ce­du­ri­le lega­le de lici­ta­ție în vede­rea dema­ră­rii lucră­ri­lor de intro­du­ce­re a trans­por­tu­lui public, cu…

LEGENDELE DACILOR — PĂȘUNILE DE AUR”, de Mihai Ionuț Grăjdeanu, o…

O poves­te în benzi dese­na­te, cu per­so­na­je din lumea ani­ma­le­lor, o pre­mie­ră în ban­da dese­na­tă cu subiect isto­ric din Româ­nia. Albu­mul de ban­dă dese­na­tă “PĂȘUNILE…

Cornel Udrea — Auzi acolo: “… în prezentul de acum tineretul…

Cor­nel Udrea — Auzi aco­lo: “… în pre­zen­tul de acum tine­re­tul nu mai citeș­te!” Lasă, că nici bătrî­nii în eta­te nu se omoa­ră. Cu…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


video

IN MEMORIAM Ion Bitzan (1924–1997), de Sfântul Ioan Botezătorul [VIDEO]

ION BITZAN, în vara anu­lui 1978, ate­li­e­rul său din clă­di­rea Robes­cu, Bucu­rești.  [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=JKcU3_Xj3ew] [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=hhLoIKNFWTQ] Ion Bit­zan — Cutia cu zile inso­ri­te. Fil­mul il docu­men­tea­ză pe…

Gala Laureaților FRL 2019: Alexandra Voiculescu, sportivă și Cornelius Dorian Trucmel, antrenor, de la…

Gala Lau­rea­ți­lor Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te 2019, eve­ni­ment în cadrul căru­ia Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, spor­ti­vă și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, antre­nor, de la Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu-2Mai…

Cursuri de Limbă rusă pentru copiii etniei ruso-lipovene din satul 2 Mai, dar nu…

Prof. Magda­le­na Iacob: In aten­ția celor care doresc revi­go­ra­rea cur­su­ri­lor de Lim­bă rusă pen­tru copi­ii etni­ei ruso-lipo­ve­ne și nu numai! Mâi­ne, sâm­bă­tă, 7 decem­brie,…
video

Romanian Seafood in the Danube Delta & Black Sea Fish Party! VIDEO with Mark…

King of SEAFOOD in Roma­nia! BLACK SEA FISH PARTY + Unse­en Danu­be Del­ta! Than­ks to Gre­en Vil­la­ge Resort, for hos­ting us for an ama­zing…
video

AEROSOLI DE IANUARIE — Dor de mare, dor de soare…, dor de Mangalia! [Foto/VIDEO]

Pen­tru toți cei care duc dorul melea­gu­ri­lor nata­le, sau pen­tru îndră­gos­ti­ții de mare, zile­le tre­cu­te am făcut un tur de ori­zont prin Gol­ful lebe­de­lor,…

ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring…

“ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring chil­dren to the snow!” Eve­ni­men­tul are loc Dumi­ni­că, 19 ianu­a­rie, înce­pând…

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

Harta care arată LIVE răspândirea virusului ucigaș din China

Har­ta care ara­tă LIVE răs­pân­di­rea viru­su­lui uci­gaș din Chi­na. Cen­trul pen­tru Sti­in­ță și Ingi­ne­ria Sis­te­me­lor din cadrul Uni­ver­si­tă­ții John Hopkins a rea­li­zat o har­tă inte­rac­ti­vă prin…

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZA GESTIONAR, în municipiul CONSTANTA, la DEPARTAMENT APROVIZIONARE

POLARIS M HOLDING ANGAJEAZA GESTIONAR, în muni­ci­pi­ul CONSTANȚA, la DEPARTAMENT APROVIZIONARE. Rela­ții, la tel: 0241.548700; 0241.548711. Man­ga­lia News, 27.01.2020.
video

Cum reducem riscul de infecție cu coronavirus. Măsuri speciale în aeroporturi şi spitale

Auto­ri­tă­ţi­le din Româ­nia sunt în aler­tă din cau­za viru­su­lui din Chi­na. În afa­ra măsu­ri­lor spe­ci­a­le impu­se în aero­por­turi şi spi­ta­le, repre­zen­tanţii ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lanţă…

Anunț dezbatere publică: Proiect de hotărâre și referat de aprobare a Regulamentului privind organizarea…

Anunț dez­ba­te­re publi­că: Pro­iect de hotă­râre și refe­rat de apro­ba­re a Regu­la­men­tu­lui pri­vind orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor comer­ci­a­le și a ser­vi­ci­i­lor de pia­ță în…

IMPORTANT! MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE. Anul 2020 vine cu impor­tan­te modi­fi­cări legi­sla­ti­ve pen­tru poli­țiș­tii con­stăn­țeni prin publi­ca­rea Legii nr. 192 în Moni­to­rul…

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Mangalia distribuie în aceste zile pachetele cu produse…

ANUNȚ IMPORTANT❗ Deru­la­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te POAD 2019/2021, la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Înce­pând cu data de Marți, 21 ianu­a­rie 2020, la Cen­trul de Pache­te (fos­ta…

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Televiziunea românilor de pretutindeni!

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este ono­rat să fie par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de…

Ce spun astrele

Parteneri media

UZPR” >
Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »