piese-auto-mangalia.ro

Performanţă în meserie! Elevii Colegiului Economic Mangalia, premiaţi la concursuri şcolare…

Per­for­manţă în mese­rie! Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, pre­mi­a­ţi la con­cur­suri şco­la­re jude­țe­ne. Ȋn zile­le de 12 și 13 decem­brie a.c s‑a desfă­şu­rat la Hotel Dobro­gea…

UMOR cu Marian Avramescu și Mihai Matei

UMOR cu Mari­an Avra­mes­cu și Mihai Matei: MN: Cari­ca­tu­ri­le rea­li­za­te de umo­riș­tii Mari­an Avra­mes­cu și Mihai Matei, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI. Man­ga­lia…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com:

Booking.com


Standul Mangaliei la Târgul de Turism al României, vizitat de ministrul Economiei

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui par­ti­ci­pă și în acest an la edi­ția de toam­nă a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei (TTR), orga­ni­zat…

S‑A DESCHIS TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE TURISM DE LA LONDRA (WTM 2019)

În zile­le de 4–6  noiem­brie a.c. la Lon­dra (Anglia) are loc Târ­gul Inter­națio­nal de Turism (WTM 2019), ajuns la a 40‑a edi­ţie. Aces­ta se…
video

MANGALIA — Imagini de vacanță — Vara anului 2018 [VIDEO]

MANGALIA — Ima­gini de vacan­ță — Vara anu­lui 2018. [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=Ab4gxgM8Cws] Man­ga­lia News, 03.11.2019. (sur­sa Video: Mangalia.TV).

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

CNAIR AVERTIZEAZĂ ȘOFERII: ATENȚIE! PORTAL FALS, PENTRU ACHIZIȚIONAREA ROVINIETEI!

CNAIR a con­sta­tat că în medi­ul onli­ne exis­tă un por­tal web pen­tru achi­zi­ția rovi­ni­e­tei, care nu este auto­ri­zat de CNAIR, res­pec­tiv, ”www.rovinietaro.ro”. Ast­fel, rugăm uti­li­za­to­rii…

ATENȚIE, ȘOFERI! Transport agabaritic, pe ruta Port Agigea – Nădlac II PTF

Trans­port aga­ba­ri­tic, pe ruta Port Agi­gea – Năd­lac II PTF. În peri­oa­da 12.12.2019 — 16.12.2019, se vor des­fă­șu­ra 2 trans­por­turi cu depă­șiri pe tra­se­ul: Port Agi­gea–…

Marți se întrerupe curentul electric în comunele 23 August și Pecineaga. Vezi Programul întreruperilor…

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea 09 — 15 decem­brie 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi…

Întâlniri cu contribuabilii, pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din…

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da decem­brie 2019 — ianu­a­rie 2020, sesiuni de asis­ten­ță a con­tri­bu­a­bi­li­lor și a repre­zen­tan­ți­lor aces­to­ra, în cadrul…

Cursuri de Limbă rusă pentru copiii etniei ruso-lipovene din satul 2 Mai, dar nu…

Prof. Magda­le­na Iacob: In aten­ția celor care doresc revi­go­ra­rea cur­su­ri­lor de Lim­bă rusă pen­tru copi­ii etni­ei ruso-lipo­ve­ne și nu numai! Mâi­ne, sâm­bă­tă, 7 decem­brie,…

ANIVERSARE! DOI ANI CU ARCA TV, TELEVIZIUNEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI [VIDEO]

ANIVERSARE! DOI ANI CU ARCA TV, TELEVIZIUNEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI. Ani­ver­săm astăzi împli­ni­rea a doi ani de când Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, a…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »