piese-auto-mangalia.ro

Târgul Toamnei, la Grădinița Nr.3 Mangalia! Astăzi, Joi, 17 octombrie!

Târ­gul are ca scop achi­zi­țio­na­rea de mate­ri­a­le edu­ca­țio­na­le și logis­ti­ce nece­sa­re gră­di­ni­ței noas­tre. Pre­zen­ța dum­ne­a­voas­tră ne ono­rea­ză, iar bună­tă­ți­le pre­gă­ti­te cu mult suflet (gemuri, mură­turi,…

Magia lui Mikey Mouse” — Două spectacole pentru copii, pe scena…

Dumi­ni­că, 20 octom­brie, ore­le 16:00 si 18:00, Show­lan­dia pre­zin­tă două spec­ta­co­le “Magia lui Mikey Mou­se”, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. În cadrul…

Foto/Video

- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com:

Booking.com


video

Raven’s Nest — The Hidden Village: Viața simplă este întotdeauna mai frumoasă! România, tată…,…

Bogdan Til­va­ru: Raven’s Nest — The Hid­den Vil­la­ge: Via­ța sim­plă este întot­dea­u­na mai fru­moa­să! Româ­nia, tată…, Româ­nia! ”Cunosc locuri în țara noas­tră, la fel…
video

Am vizitat Ray Roberts Lake State Park, Texas, USA [FOTO/VIDEO]

Am vizi­tat Ray Roberts Lake Sta­te Park, Texas, USA: [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=fIeW2R0vhXo] Mai mul­te deta­lii, pe site-ul ofi­ci­al al par­cu­lui: tpwd.texas.gov/state-parks/ray-roberts-lake MN: Vă invi­tăm să vizio­nați și cele­lal­te…

Dumitru Chiseliță: Cum să te descurci cu mâncarea (şi alte lucruri) prin staţiunile din…

Dumi­tru Chi­se­li­ță: Cum să te des­curci cu mân­ca­rea (şi alte lucruri) prin sta­ţiu­ni­le lito­ra­lu­lui. Mic jur­nal de vacanţă (3). Păre­rea mea: Dacă pleci unde­va să…

Vizitatori Online

Dacă vreţi să vă înscrieţi la Loteria vizelor DV-2021, nu uitaţi! ✅ Participarea este gratuită! ❗️Nu…

Dacă vreţi să vă înscri­eţi la Lote­ria vize­lor DV-2021, nu uita­ţi! ✅ Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă! ❗️Nu ofe­ri­ţi bani per­soa­ne­lor care vă pro­mit înscri­e­rea sau câş­ti­ga­rea lote­ri­ei! Noua cerin­ță…

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI VĂ OFERĂ NOUTĂȚI DE TOAMNĂ — IARNĂ, LA HOTEL ALUTUS!

TÂRGUL PRODUCĂTORILOR ROMÂNI vă ofe­ră NOUTĂȚI DE TOAMNĂ — IARNĂ, la Hotel ALUTUS! Cel mai mare Târg de până acum! Mult mai mulți pro­du­că­tori de…

Restricțiile de circulație pe Valea Oltului continuă până pe 15 noiembrie!

În vede­rea exe­cu­tă­rii unor lucrări de răn­gu­i­re a ver­san­ți­lor de pe Valea Oltu­lui, până pe 15 noiem­brie, zil­nic între ore­le 06:00 și 13:00, vor…
video

OBORUL DIN MANGALIA [VIDEO]

Noul Obor (Târ­gul săp­tămâ­nal) din Man­ga­lia este ampla­sat în par­ca­rea din­tre Por­tul Turis­tic și Casa Arma­tei (Cer­cul Mili­tar) și este larg des­chis publi­cu­lui, în…

GOLDTERM anunță că încep PROBELE LA RECE pentru furnizarea căldurii, la Mangalia

Repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia infor­mea­ză locu­i­to­rii ora­șu­lui, racor­da­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că, înce­pând de joi, 17 octom­brie, vor înce­pe pro­be­le la rece pen­tru…

Biserica Sf. Maria Magdalena vă invită la Festivalul Românesc — Houston…

Sâm­bă­tă, 26 octom­brie, sun­teți aștep­tați, cu mic cu mare, la Fes­ti­va­lul Româ­nesc — Hous­ton 2019. Vă întâm­pi­năm și de data aceas­ta cu remar­ca­bi­la ospi­ta­li­ta­te…

Ce spun astrele

Parteneri media

Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »