piese-auto-mangalia.ro

Primăria Mangalia — Buget Inițial, General și Execuția Bugetară pe anul…

Pri­mă­ria Man­ga­lia — Buget Ini­țial, Gene­ral și Exe­cu­ția Buge­ta­ră pe anul 2019 — Docu­men­te și infor­ma­ții finan­ci­a­re. Municipiul-Mangalia-BugetGeneral-31.12.2019 Muni­ci­pi­ul-Man­ga­lia-Buget-ini­ti­al-2019 Municipiul-Mangalia-Executie-bugetara-la-31.12.2019–1 Man­ga­lia News, 18.02.2020.

Lucian Ciuchiță — Dialog cu Alter Ego-ul meu…

Ple­o­a­pe­le Scri­i­to­ru­lui, pli­ne de sân­ge uscat, se miș­ca­ră ușor, încer­când să dis­tingă pasă­rea albă de lân­gă el. Șoi­mul se apro­pie încet, până îi ajun­se lân­gă…

Șezătoarea de Mărțișoare, o reușită a celor pasionați de Frumos. Felicitări,…

Tin­ca Răca­ru: ”Oameni minu­nați, oameni cu suflet mare, oameni cu inimi fru­moa­se, au fost pre­zen­ti azi la Șeză­toa­rea de Măr­ți­șoa­re, au rupt din tim­pul…
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


Nicolae Ciocîrlan, candidatul PER la Primăria Limanu

În comu­na Lima­nu, a avut loc, zile­le tre­cu­te, con­fe­rin­ța de ale­geri a orga­ni­za­ți­ei comu­na­le a Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român (PER). În pre­zen­ța con­du­ce­rii jude­țe­ne și…
video

IN MEMORIAM Ion Bitzan (1924–1997), de Sfântul Ioan Botezătorul [VIDEO]

ION BITZAN, în vara anu­lui 1978, ate­li­e­rul său din clă­di­rea Robes­cu, Bucu­rești.  [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=JKcU3_Xj3ew] [you­tu­be https://www.youtube.com/watch?v=hhLoIKNFWTQ] Ion Bit­zan — Cutia cu zile inso­ri­te. Fil­mul il docu­men­tea­ză pe…

Gala Laureaților FRL 2019: Alexandra Voiculescu, sportivă și Cornelius Dorian Trucmel, antrenor, de la…

Gala Lau­rea­ți­lor Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te 2019, eve­ni­ment în cadrul căru­ia Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, spor­ti­vă și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, antre­nor, de la Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu-2Mai…

Mangalia — Din inimă!

Pen­tru a mar­ca într-un mod plă­cut Ziua Îndră­gos­ti­ți­lor, de Dra­go­be­te, Pri­mă­ria Man­ga­lia a montat câte­va cadre sub for­mă de inimi, pe Ale­ea Tei­lor și…
video

Certeze, satul palatelor goale — Radio România Actualități [Audio/VIDEO]

Opu­len­ța este cuvân­tul care poa­te des­crie cel mai bine comu­na Cer­te­ze, din jude­țul Satu Mare. 70% din­tre locu­i­to­rii de aici mun­cesc de ani buni…
video

Dallas Reunion Tower — Am fost ”in The Ball”, la 171 de metri și…

Reu­nion Tower este un turn de obser­va­ție îna­lt de 171 m, situ­at în Dal­las, Texas, USA și unul din­tre cele mai recu­nos­cu­te repe­re ale…

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

Prima casă și datorii pe viață — de Valentina Saygo

Nu o să încerc acum să te con­ving să nu te înda­to­rezi pe via­ță, pen­tru că nu am reu­șit nici cu per­soa­ne apro­pi­a­te și…

UM 02196 Mangalia face angajări

Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02196 din Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a fun­cţi­ei con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie, vacan­te de refe­rent de spe­cia­li­ta­te, gra­dul III,…

Post disponibil la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea urmă­to­ru­lui post con­trac­tu­al, de mun­ci­tor de între­ți­ne­re. Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs…

Primăria Mangalia angajează asistent medical debutant pentru Creșa Nr. 3

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de 09.03.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 11.03.2020, ora 10:00 –…

Fii și tu un îngeraș! Susține visul unui copil. Contactează-ne și alege din lista…

Fii și tu un înge­raș! Sus­ți­ne visul unui copil. Con­tac­tea­ză-ne și ale­ge din lis­ta copi­i­lor care au nevo­ie de suport, pe cel pe care…

CNAIR — Precizări privind stadiul proiectului de modernizare a Centurii București

Având în vede­re impor­tan­ța pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Cen­tu­rii Bucu­rești și dez­ba­te­ri­le publi­ce cu pri­vi­re la sta­di­ul aces­tu­ia, CNAIR face urmă­toa­re­le pre­ci­zări: CNAIR S.A. a…

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Televiziunea românilor de pretutindeni!

LA MULȚI ANI, ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este ono­rat să fie par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de…

Ce spun astrele

Parteneri media

UZPR” >
Pri­mes­ti zil­nic, prin ema­il, infor­ma­tii des­pre ceea ce se intam­pla in sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc, in tara si in lume: Stiri, Turism, Dezvol­ta­re, Cul­tu­ra, Eve­ni­men­te. Abo­nea­za-te aici.
Tradu »