piese-auto-mangalia.ro

Școala online și fluturele din sulul de hârtie igienică

Am râs cu lacri­mi. Pri­e­te­nul nos­tru Ionuț vede din alt unghi cum stau lucru­ri­le cu școa­la româ­neas­că onli­ne, unghi care con­tra­zi­ce total modul în care…

Cum să învingi CORONAVIRUS? Echipa proiectului Comics Didactic — benzi desenate…

Cum să învingi CORONAVIRUS? Echi­pa pro­iec­tu­lui Comics Didac­tic — benzi dese­na­te româ­nești, vă invi­tă la un con­curs onli­ne: DESENEAZĂ ȘI TU CUMÎNVINGI
- Adver­ti­se­ment -
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Booking.com


Continuă asfaltările în 2 Mai, în cadrul proiectului de dezvoltare a comunei Limanu

Acti­vi­tă­ţi­le în aer liber, cu pre­că­de­re cele edi­li­ta­re, con­ti­nuă, la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, ele fiind per­mi­se, dacă sunt res­pec­ta­te nor­me de pro­te­cţie în con­tex­tu­al…

Asociaţia People Are People, în colaborare cu Primăria comunei Limanu, asigură cumpărăturile necesare pentru…

Aso­ci­a­tia Peo­ple are Peo­ple — Vama Veche: Sunt momen­te în via­ţă în care soli­da­ri­ta­tea nu tre­bu­ie să rămâ­nă doar un con­cept fru­mos scris pe…

Limanu LifeHarbour: Toate ambarcațiunile aflate în cheiaj la Marina LifeHarbour Limanu sunt în bună…

Life­Har­bo­ur: Dra­gii nos­tri, va anun­tam ca toa­te ambar­ca­tiu­ni­le afla­te in che­iaj la Mari­na Life­Har­bo­ur Lima­nu sunt in buna sta­re si asi­gu­ram paza aces­to­ra in…

Emil Ghinea: Dreptul de a visa, dreptul de a crede că mai există ceva…

Emil Ghi­nea: Drep­tul de a visa, drep­tul de a cre­de că mai exis­tă ceva după coro­na­vi­rus. 😔 ”Mâh­nit, mă uit în medi­ul on line și…

Pregătiri pentru sezonul estival 2020. Hotelierii de pe litoral sunt optimişti: Fac angajări în…

Pre­gă­tiri pen­tru sezo­nul esti­val 2020. Hote­li­e­rii de pe lito­ral sunt opti­mi­şti: fac anga­jări în masă. Turis­mul, indus­tria eve­ni­men­te­lor şi dome­ni­ul ospi­ta­li­tă­ţii şi al res­ta­u­ran­te­lor sunt…

Bogdan Bola: Știți de ce unele dintre plajele noastre sunt atât de mizerabile vara,…

Bogdan Bola: ℹ️Știți de ce une­le din­tre pla­je­le noas­tre sunt atât de mize­ra­bi­le vara, pli­ne de gunoa­ie și neîn­gri­ji­te?!? Deo­a­re­ce atunci când inspec­to­rii ABADL

ProDiaspora Web Player

Vizitatori Online

CNAS — Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat în…

Vineri, 27 mar­tie 2020, a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al Ordi­nul minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al preşe­din­te­lui Casei Naţio­na­le de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te nr. 502/417…

Telemedicină şi teleconsiliere la Baylor. Sunteţi beneficiar Baylor? Apelaţi numărul 0241 480 971!

Tele­me­di­ci­nă şi tele­con­si­li­e­re la Bay­lor. Sun­teţi bene­fi­ci­ar Bay­lor? Ape­la­ţi numă­rul 0241 480 971! Toţi pacienţii noş­tri pot intra în legă­tu­ră tele­fo­ni­că cu spe­cia­li­ş­tii din echi­pa…

Locuiești la casă? Transformă-ți grădina într‑o adevărată destinație de vacanță!

Pla­nu­ri­le tale au fost date pes­te cap și nu mai poți ple­ca în vacan­ța mult visa­tă? Sau pur și sim­plu vrei să faci eco­no­mii…

Ordonanţa Militară 4: Preţurile la energie, gaze, salubritate, combustibili şi încălzire sunt plafonate. Relaxare…

Preţu­ri­le la ener­gie şi salu­bri­ta­te au fost pla­fo­na­te, iar per­soa­ne­le pes­te 65 de ani se vor putea depla­sa pen­tru tra­ta­ment şi în afa­ra inter­va­lu­lui…

Ghidul locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19, publicat de INACO

INACO a publi­cat Ghi­dul locu­ri­lor de mun­că dis­po­ni­bi­le în cri­za COVID-19. Mulţi anga­jați din eco­no­mia autoh­to­nă ris­că să intre în șomaj. În aces­te momen­te de…

Dr. Dorina Stăetu, medic specialist oftalmolog din Mangalia, acordă online ajutor de specialitate

Dr. Dori­na Stă­e­tu, medic spe­cia­list oftal­mo­log din Man­ga­lia, acor­dă onli­ne aju­tor de spe­cia­li­ta­te. Dori­na Stăetu​: In con­tex­tul pan­de­mi­ei COVID-19, per­soa­ne­le care întâm­pi­nă anu­mi­te pro­ble­me oftal­mo­lo­gi­ce…

Arca TV: Prima emisiune “Diaspora în Direct”, Duminică, 29 Martie, ora…

Arca TV: Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct”, Dumi­ni­că, 29 Mar­tie, ora 1 PM (ora Hous­ton-ului), ora 21, ora Româ­ni­ei. Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct”,…

Ce spun astrele