Comunicat de presă Lansare proiect: Consolidarea operațională a Federației Sindicatelor Libere din România, Cod SMIS 301657

0
928
Federația Sindicatelor Libere din România implementează proiectului Consolidarea operațională a Federației Sindicatelor Libere din România, cod SMIS 301657, proiect implementat în perioada 01 aprilie 2024 (data de începere a proiectului) – 31 martie 2026 (data de finalizare a proiectului), având o durată totală de 24 luni.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, cod apel PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații, având o valoare totală de 2.417.261,85 lei, din care 1.846.896,69 lei cofinanțare UE și 570.365,16 lei contribuție națională.
Obiectivul general al proiectului: Modernizarea instituțiilor pieței muncii, consolidarea și îmbunătățirea dialogului social și a negocierilor colective prin creșterea capacității administrative și a calității procesului de reprezentare la nivelul Federației Sindicatelor Libere din Romania prin acțiuni de sprijin cu caracter multidimensional, organizațional și în acelasi timp integrat inclusiv prin diversificarea serviciilor oferite și creșterea expertizei instituționale.
Obiectiv specific 1: Creșterea capacității a 4 organizații sindicale în vederea consolidării dialogului social și a negocierilor colective prin furnizarea către acestea de către federația promotoare a unui pachet integrat de servicii care vizează asistență în domeniul negocierilor de contracte colective, informare și consiliere, formare, consolidare digitală și sprijin pentru găsirea unor puncte comune de negociere în relația cu patronatele dar și prin acordarea de servicii de monitorizare a contractelor colective de muncă existente.
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea calității, expertizei și a capacității de a furniza informații de calitate cu privire la dialogul social și politici publice pe piața muncii prin sprijinirea a 4 organizații sindicale care vor asigura integrarea a 40 de persoane din grupul țintă în activități precum cursuri de formare profesională, o campanie de informare și conștientizare a importanței dialogului social dar și de facilitare a accesului la bune practici în domeniul dialogului social și negocierilor de contracte colective inclusiv la nivel sectorial.
Grupul țintă este format din 4 organizații sindicale și 40 de persoane fizice (membri, personal angajat sau reprezentanți ai structurilor de conducere) din cadrul organizațiilor sindicale regăsite în grupul țintă
Proiectul are în componență următoarele activități:
 • Activitatea 0 – Stabilirea nevoilor de consolidare a confederației prin realizarea analizei de nevoi și elaborarea cererii de finanțare vizează identificarea nevoilor de dezvoltare și a asigurat organizarea acestor nevoi într-o manieră logică, coerentă și în același timp eficientă;
 • Activitatea 1 – Pachet de acțiuni care vizează digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali – contribuie într-o manieră directă la consolidarea organizațiilor din grupul țintă prin operaționalizarea de servicii de asistență în domeniul negocierilor colective, consiliere și informare, formare precum și asistență comunicațională inclusiv prin intermediul tehnologiilor digitale;
 • Activitatea 2 – Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social vizează acordarea de servicii de sprijin în monitorizarea contractelor colective existente precum și prin consolidarea relațiilor cu partenerii de negociere colectivă, entitățile patronale;
 • Activitatea 3 – Pachet integrat formativ informativ pentru creșterea calității procesului de reprezentare și înțelegerea rolului și importanței partenerilor sociali și a instituției dialogului social vizează integrarea a 40 de persoane din grupul țintă în activități de formare în baza unui plan integrat de competențe;
 • Activitatea 4 – Campania de informare și conștientizare pentru promovarea importanței dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial sau regional vizează creare unui cadru de dezvoltare de puncte comune cu entitățile patronale în vedere promovării negocierilor colective la nivel de unitate și la nivel de sector;
 • Activitatea 5 – Identificarea bunelor practici pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale pentru consolidarea dialogului social sectorial – perspectivă europeană vizează identificarea și transferarea de bune practici din alte state membre, practici necesare creșterii calității dialogului social și a negocierilor colective la nivel de unitate și la nivel de sector.
Proiectul beneficiază de 2 activități transversale, respectiv activitatea 6 Managementul proiectului și activitatea 7, Diseminarea informațiilor.
Activitățile mai sus menționate contribuie la atingerea unui cadru integrat de rezultate ale proiectului respectiv realizarea a 2 conferințe de presă (una la lansare și una la finalizarea proiectului), 5 cursuri de formare profesională, o campanie de promovare a importanței negocierilor colective și a dialogului social care integrează 8 evenimente, 1 eveniment pentru transferul de bune practici, alături de 2 evenimente în vederea identificării punctelor comune de lucru la nivelul partenerilor sociali în vederea promovării negocierilor colective sectoriale, acestea constituind rezultate ale proiectului. Toate aceste rezultate contribuie la consolidarea operațională a 4 entități sindicale și 40 de persoane fizice cu statut membri, personal angajat sau reprezentanți ai structurilor de conducere în organizațiile care se regăsesc în grupul țintă.
Proiectul contribuie la promovarea temelor secundare și asigură integrarea acestora în cadrul procesului de implementare după cum urmează:
 1. Egalitatea de gen – vizează abordarea într-un cadru de egalitate atât interesele femeilor cât și ale bărbaților la nivelul procesului de reprezentare și în sistemul de relații industriale;
 2. Nediscriminare – vizează eliminarea oricărei situații de excludere, restricție sau preferințe, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;
 3. Accesibilitate persoane cu dizabilități – vizează asigurarea unor condiții de egalitate, inclusiv la nivelul sistemului de relații industriale, pentru toate persoanele astfel ca persoanele cu dizabilități să aibă acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii;
 4. Schimbări demografice vizează asigurarea unui cadru în care îmbătrânirea activă se îmbină cu oferirea de posibilități de dezvoltare tinerilor;
 5. Poluatorul plătește – vizează suportarea costurilor cu poluarea provocate, inclusiv costul măsurilor luate pentru prevenirea, combaterea și remedierea poluării, precum și costurile pe care aceasta le impune societății indiferent că ne referim la persoane fizice sau juridice;
 6. Protecția biodiversității – vizează conservarea și gestionarea diversității biodiversității respectiv desfășurarea unei activități care nu afectează negativ biodiversitatea;
 7. Utilizarea eficientă a resurselor – vizează asigurarea unui consum de resurse eficient concomitent cu asigurarea unui consum minim de resurse astfel ca impactul asupra mediului înconjurător să fie minimizat;
 8. Rezistența la dezastre – vizează consolidarea capacității de a face față unor situații catastrofale respectiv de a rezista, de a se recupera și de a se adapta la efectele unui eveniment de tip dezastru inclusiv prin eliminarea impactului asupra grupurilor sau comunităților vulnerabile acestea fiind mult mai expuse în comparație cu alte persoane sau comunități.
Date de contact: Federația Sindicatelor Libere din România, strada Portului nr. 1, Mangalia, Constanța:

Lansare proiect Consolidarea operațională a Federației Sindicatelor Libere din România, Cod SMIS 301657.


Mangalia News, 01.05.2024.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply