Raven’s Nest — The Hidden Village: Viața simplă este întotdeauna mai frumoasă! România, tată…, România! FOTO/VIDEO

0
579

Bogdan Til­va­ru: Raven’s Nest — The Hid­den Vil­la­ge: Via­ța sim­plă este întot­dea­u­na mai fru­moa­să! Româ­nia, tată…, Româ­nia! Cunosc locuri în țara noas­tră, la fel de fru­moa­se, care îți taie răsu­fla­rea, locuri în care tim­pul a stat pe loc si care si-au păs­trat, din feri­ci­re, “aerul” neal­te­rat. Nu mă între­bați, pen­tru că n‑o să vă spun unde le găsiți! Asta așa, ca să ști­ti!” 🙂

 

Raven’s Nest – satul care te ascun­de de zar­va ora­șu­lui și te cufun­dă în tra­di­ții și obi­ce­iuri adu­se în pre­zent.

Designist.ro: Când avem niș­te cli­pe de res­pi­ro, după zile agi­ta­te, după arti­co­le pre­da­te și pos­ta­te, noi ne rela­xăm visând la vacan­țe 🙂. Bine, nu doar visând la ele, ci și orga­ni­zân­du-le. Care prin ora­șe pli­ne și cal­de, care la pla­jă, care pe la vre­un con­cert, care în vârf de mun­te, ascuns de zar­vă. Și când spu­nem “ascuns de zar­vă”, nu exa­ge­răm. Chiar ascuns.

Uite, de exem­plu, la Raven’s Nest – The Hid­den Vil­la­ge din Mun­ții Apu­seni, unul din­tre locu­ri­le în care am mer­ge într‑o vacan­ță desig­nist. Pen­tru că nu e vor­ba doar de un loc extra­or­di­nar de pito­resc, în care apuci să te asculți și să te liniș­tești, ci și de case de oas­peți care au res­ta­u­rat tot ce e mai fru­mos din arhi­tec­tu­ra locu­lui și l‑au făcut numai bun pen­tru cui­bă­rit – că, deh, nu degea­ba se numeș­te Raven’s Nest 🙂 .

Locul a fost ales în pri­mul rând dato­ri­tă pei­sa­ju­lui spec­ta­cu­los, apoi dato­ri­tă nenu­mă­ra­te­lor posi­bi­li­tăți de explo­ra­re. Sunt mul­te obiec­ti­ve turis­ti­ce în zonă, la care poți ajun­ge pe jos de la Raven’s Nest. De exem­plu, Rezer­va­ția Vână­to­ri­le Pono­ru­lui, Peș­te­ra Huda lui Papa­ră din Mun­ții Tras­cău, Cas­ca­da Șipo­te și Poar­ta Zme­i­lor.

Echi­pa Raven’s Nest ne‑a spus cum a decurs pro­ce­sul de rea­bi­li­ta­re și recon­di­țio­na­re a case­lor, șuri­lor și graj­du­ri­lor vechi de pe pla­to­ul unde se află astăzi “Raven’s Nest – The Hid­den Vil­la­ge”. Iar noi am fost sur­prinși să aflăm că nu a fost totul așa de difi­cil cum ne-am fi aștep­tat și asta pen­tru că au putut să folo­seas­că pere­ții exte­ri­ori ai șuri­lor din zonă, pes­te care au adă­u­gat doar aco­pe­ri­șul. Totuși, tim­pul a lăsat urme și aici – cea mai veche din­tre con­struc­ții a fost ridi­ca­tă în 1896! – și doar una din­tre struc­turi a putut fi rea­bi­li­ta­tă în între­gi­me, cu tot cu aco­pe­ri­șul de paie. Cele­lal­te au pri­mit aco­pe­ri­șuri de dra­ni­ță (țigle din lemn), spe­ci­fi­ce aces­tei păr­ți a Transil­va­niei.

Ah, și dacă te întrebi de unde vine nume­le locu­lui, expli­ca­ția e foar­te sim­plă 🙂 .

A venit natu­ral, fiind­că în momen­tul în care am găsit acest pla­tou, am văzut doi cor­bi plim­bân­du-se pe cer dea­su­pra noas­tră”, ne-au poves­tit cei de la Raven’s Nest.

Case­le de oas­peți “Raven’s Nest – The Hid­den Vil­la­ge” înseam­nă 24 de locuri de caza­re împăr­ți­te în trei struc­turi din lemn a câte 3 sau 4 came­re. Loca­ția are cir­cu­it închis, așa că este o mică lume auto­su­fi­cien­tă – poți des­co­peri întrea­ga zonă și poți lua masa la res­ta­u­ran­tul “Vatra Zme­i­lor”, fără să fie nevo­ie să te înde­păr­tezi prea mult de satul secret 🙂 . 

Pen­tru inte­ri­or, echi­pa “Cui­bu­lui” a ape­lat la resur­se din fol­clo­rul româ­nesc și a folo­sit covoa­re, cergi și ilus­tra­ții inspi­ra­te de bas­me româ­nești, iar pere­ții au fost ridi­cați din ten­cu­ia­lă de var cu câlți de câne­pă, cât să păs­tre­ze inte­ri­o­rul răco­ros vara și căl­du­ros iar­na. De alt­fel, ne-au măr­tu­ri­sit că au făcut un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție: cum ar fi ară­tat azi o ame­na­ja­re tra­di­țio­na­lă dacă nu ar fi exis­tat maga­zi­ne­le de bri­co­laj și ar fi fost obli­gați să folo­seas­că doar ce le-ar fi ofe­rit natu­ra? 🙂 Au rezul­tat pie­se pen­tru care au fost aju­tați de meș­te­rii din zonă sau din Mara­mu­reș, iar majo­ri­ta­tea lucră­ri­lor a fost dusă la bun sfâr­șit de tineri din Cluj care au petre­cut câte­va veri în munți, stu­di­ind, cer­ce­tând și con­stru­ind.

O par­te din­tre cor­pu­ri­le de mobi­li­er vin cu o moș­te­ni­re puter­ni­că în spa­te pen­tru că au fost recu­pe­ra­te din case­le transil­vă­ne­ne, de la local­nici. Ba mai mult, pen­tru că, de‑a lun­gul zeci­lor de ani, fuse­se­ră aco­pe­ri­te cu mai mul­te stra­turi de vop­sea de ulei, au fost mai apoi res­ta­u­ra­te și rea­du­se la aspec­tul lor ori­gi­nal. Țesă­tu­ri­le sunt nea­o­șe, cre­a­te de un arti­zan din Săpân­ța: cuver­tu­ri­le de pat (cer­gi­le), covoa­re­le mara­mu­re­șe­ne cu figuri geo­me­tri­ce, per­de­le albe, fără mode­le. Toa­te, pie­se ale unui puz­z­le cât mai aeri­sit și sim­plu, care să dub­le­ze atmosfe­ra seni­nă de afa­ră.

Îți spu­neam mai sus des­pre res­ta­u­ran­tul “Vatra Zme­i­lor”, care îi pri­meș­te doar pe oas­pe­ții cazați în case­le “Cui­bu­lui” și păs­trea­ză cir­cu­i­tul închis. Cum ne cunoști, din­co­lo de bună­tăți, ne‑a atras mai ales arhi­tec­tu­ra locu­lui și poves­tea lui:

Este un octo­gon făcut din bucăți de case vechi, cu un stâlp în mij­loc, care sus­ți­ne tava­nul și este deco­rat cu sim­bo­luri arhai­ce româ­nești. Am ales aceas­tă for­mă pen­tru sala de mese pen­tru că for­ma octo­go­na­lă sim­bo­li­zea­ză ide­ea de întâl­ni­re, de soci­a­li­za­re. Așa că res­ta­u­ran­tul are acum o masă comu­nă toc­mai din acest motiv, ca să încu­ra­je­ze soci­a­li­za­rea și împăr­tă­și­rea de idei”, ne-au poves­tit cei de la Raven’s Nest.

Rețe­te­le res­ta­u­ran­tu­lui sunt “găsel­ni­țe vechi și sofis­ti­ca­te des­co­pe­ri­te în Româ­nia”, dar rein­ter­pre­ta­te și adap­ta­te rea­li­tă­ți­lor de azi – la fel ca în cazul desig­nu­lui inte­ri­or.

Ți-am tot spus des­pre liniș­tea și seni­nă­ta­tea locu­lui și asta ține nu doar de desig­nul inte­ri­or, cât mai ales de ore­le petre­cu­te în aer liber și de mer­sul pe jos. Ne știi, nu sun­tem foar­te monta­ni­arzi, însă ne‑a plă­cut mult că echi­pa Raven’s Nest a reu­șit să găseas­că vari­an­te desig­nist ochi­oa­se până și petru acti­vi­tă­ți­le out­do­or – bine, la ce pano­ra­mă avem la dis­po­zi­ție, tre­bu­ie că nu le‑a fost foar­te greu 🙂 .

Ciu­bă­rul din lemn și sau­na usca­tă ampla­sa­te pe o stân­că vin ca locul de rela­xa­re și deto­xi­fi­e­re per­fec­te, după urcu­șu­ri­le și cobo­râ­șu­ri­le de pes­te zi. 

Ide­ea cine­ma­to­gra­fu­lui în aer liber a venit când echi­pa a des­co­pe­rit un colț de pădu­re care adu­cea cu un amfi­tea­tru, ca încli­na­re și rezo­nan­ță. Prin urma­re, au cură­țat zona, au arun­cat câte­va per­ne imper­mea­bi­le pe jos, au insta­lat ecra­nul și au montat niș­te hama­ce. Vizio­na­re plă­cu­tă! 🙂

Nu știm de voi, dar pla­nu­ri­le noas­tre de vacan­ță în natu­ră sunt deja des­tul de bine puse la punct. Mai rămâ­ne doar să vină pri­mă­va­ra – satul ascuns este închis până ce vre­mea bună își intră în drep­turi, prin luna apri­lie, anul vii­tor 🙂. Ne vedem în “Cuib”!

Foto­gra­fii: prin Raven’s Nest. Pho­to Cre­dit: Oana Tar­cea. (designist.ro).


MN: Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re des­pre acest colț de rai, întrebați‑i direct pe cei de la Raven’s Nest. Iată aici site-ul, pen­tru a afla aces­te deta­lii: http://ravensnest.eu/


Man­ga­lia News, 16.10.2019. (sur­sa: designist.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele