MANGALIA: Continuă acțiunea de curățare a amplasamentelor de garaje poziționate ilegal

4
1256

La Man­ga­lia, ”con­ti­nuă acțiu­nea de cură­ța­re a ampla­sa­men­te­lor de gara­je pozi­țio­na­te ile­gal”, după cum afir­mă repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei de Gos­po­dă­ri­re Urba­nă și după cum se vede în foto­gra­fi­i­le urmă­toa­re:

Între­băm: Când se vor igie­ni­za toa­te tere­nu­ri­le pe care au fost gara­je? Exis­tă un gra­fic al lucră­ri­lor? De exem­plu, când vine rân­dul ampla­sa­men­te­lor de pe stră­zi­le Mun­ci­to­ru­lui / Por­tu­lui? Iată care este situ­a­ția aici, la apa­ri­ția aces­tui arti­col:

…Și vine vara, vin turiș­tii!…

Citiți și GARAJIADA DE LA MANGALIA CONTINUĂ! [FOTO/VIDEO]


Man­ga­lia News, Luni, 8 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

 1. Pe Cal­la­tis in spa­te la MG 31 si MG 29 cand dara­mati gara­je­le domn pri­mar? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­ri­lor? Juma­ta­te din ele sunt pe post de maga­zii, de ani buni n‑au mai intrat masini aco­lo! S‑a umflat asfal­tul de nici usi­le nu mai pot fi des­chi­se. Alte doua sunt pe post de ate­li­er electro-mecanic..n‑au nicio trea­ba cu par­ca­rea masi­ni­lor aco­lo. Alte gara­je sunt ale uno­ra care s‑au mutat la casa dar le tin si pe-astea..Cei care stam la blo­cu­ri­le de pe Cal­la­tis par­cam pe unde apu­cam! In stra­da, pe lan­ga pere­tii blo­cu­ri­lor, pe alte strazi adia­cen­te et.etc. Inte­re­sant este ca, ce‑i mai voo­cali si opo­zan­ti care blo­chea­za demo­la­rea sunt cei care cre­a­za cel mai mare discom­fort aici in zona noas­tra! Case­le aces­to­ra sunt de fapt pen­siuni turis­ti­ce care toa­ta vara sunt pli­ne de turisti din toa­ta tara care ne ocu­pa si par­ca­ri­le alea aproa­pe ine­xis­ten­te pen­tru loca­ta­rii blo­cu­ri­lor din zona. Pe motiv ca daca se vor dara­ma gara­je­le li se vor pra­bu­si case­le!!!! Domn pri­mar spu­neti-le Dvs ca zidul, cen­tu­ra de beton este una soli­da si a sus­ti­nut fara pro­ble­me malul ani de zile, si ca gara­je­le s‑au lipit de acest zid mult…mult mai tar­ziu, deci sa o lase moar­ta ca nu tine! Ba mai mult sunt si alte case con­stru­i­te pe buza zidu­lui si nimeni nu-asi pune pro­ble­ma asta, ca nu au de ce! Zidul este unul teme­i­nic facut, cu inte­li­gen­ta si mate­ri­a­le de pe tim­pul lui ceas­ca.
  Dom­nu­le pri­mar, ati spus ca veti face din Man­ga­lia un oras fru­mos, civi­li­zat, curat, fara gara­je, fara magher­ni­te, con­struc­tii ine­ste­ti­ce etc. Va rugam tre­ceti la trea­ba si faceti ce-ati pro­mis pen­tru ca Man­ga­lia sa ara­te ca un oras Euro­pean nu unul bal­ca­nic ca acum.
  Pri­ma­ria sa tre­a­ca urgent acum la demo­la­re sa nu ne umple de praf si de mize­rie in pli­na vara ca‑i bata­ie de joc!

 2. Pe Cal­la­tis in spa­te la MG 31 si MG 29 cand dara­mati gara­je­le domn pri­mar? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­ri­lor? Juma­ta­te din ele sunt pe post de maga­zii, de ani buni n‑au mai intrat masini aco­lo! S‑a umflat asfal­tul de nici usi­le nu mai pot fi des­chi­se. Alte doua sunt pe post de ate­li­er electro-mecanic..n‑au nicio trea­ba cu par­ca­rea masi­ni­lor aco­lo. Alte gara­je sunt ale uno­ra care s‑au mutat la casa dar le tin si pe-astea..Cei care stam la blo­cu­ri­le de pe Cal­la­tis par­cam pe unde apu­cam! In stra­da, pe lan­ga pere­tii blo­cu­ri­lor, pe alte strazi adia­cen­te et.etc. Inte­re­sant este ca, ce‑i mai voo­cali si opo­zan­ti care blo­chea­za demo­la­rea sunt cei care cre­a­za cel mai mare discom­fort aici in zona noas­tra! Case­le aces­to­ra sunt de fapt pen­siuni turis­ti­ce care toa­ta vara sunt pli­ne de turisti din toa­ta tara care ne ocu­pa si par­ca­ri­le alea aproa­pe ine­xis­ten­te pen­tru loca­ta­rii blo­cu­ri­lor din zona. Pe motiv ca daca se vor dara­ma gara­je­le li se vor pra­bu­si case­le!!!! Domn pri­mar spu­neti-le Dvs ca zidul, cen­tu­ra de beton este una soli­da si a sus­ti­nut fara pro­ble­me malul ani de zile, si ca gara­je­le s‑au lipit de acest zid mult…mult mai tar­ziu, deci sa o lase moar­ta ca nu tine! Ba mai mult sunt si alte case con­stru­i­te pe buza zidu­lui si nimeni nu-asi pune pro­ble­ma asta, ca nu au de ce! Zidul este unul teme­i­nic facut, cu inte­li­gen­ta si mate­ri­a­le de pe tim­pul lui ceas­ca.
  Dom­nu­le pri­mar, ati spus ca veti face din Man­ga­lia un oras fru­mos, civi­li­zat, curat, fara gara­je, fara magher­ni­te, con­struc­tii ine­ste­ti­ce etc. Va rugam tre­ceti la trea­ba si faceti ce-ati pro­mis pen­tru ca Man­ga­lia sa ara­te ca un oras Euro­pean nu unul bal­ca­nic ca acum.
  Pri­ma­ria sa tre­a­ca urgent acum la demo­la­re sa nu ne umple de praf si de mize­rie in pli­na vara ca‑i bata­ie de joc!

 3. Refe­ri­tor la demo­la­rea gara­je­lor, ini­ti­a­ti­va Dlui pri­mar Radu Cris­ti­an, dema­ra­ta anul tre­cut, am cate­va remarci:
  1. Toti pose­so­rii de gara­je, si auto­ri­za­te si nea­u­to­ri­za­te de pri­ma­rie, afla­te pe UAT Man­ga­lia, au pri­mit soma­tie ca in 24 de ore gara­je­le sa fie dara­ma­te, in caz con­trar vor supor­ta rigo­ri­le legii. In soma­tia res­pec­ti­va este tre­cu­ta legea si arti­co­lul care impu­ne res­pec­ta­rea aces­tei deci­zii si con­se­cin­te­le in caz de neres­pec­ta­re.
  2. Acum intreb: cum se face ca pen­tru unii aceas­ta dis­po­zi­tie este facul­ta­ti­va si pri­vi­ta cu inga­du­in­ta de catre Dnl pri­mar Radu Cris­ti­an? In spa­te­le blo­cu­ri­lor MG 31 si MG 29 sunt 13 gara­je de care nu s‑a atins nimeni! Moti­vul ar fi ca aces­te gara­je ar sus­ti­ne con­struc­tia unei case. FALS. Atunci cand blo­cu­ri­le de pe Cal­la­tis au fost con­stru­i­te s‑a facut o cen­tu­ra de beton care con­so­li­dea­za dife­ren­ta de nivel. Aceas­ta cen­tu­ra ince­pe chiar de pe Str. Matei Basa­rab si tine pana la ulti­mi­le blo­curi de pe Cal­la­tis. Chiar pe colt cu Matei Basa­rab, la nici o pal­ma de cen­tu­ra de beton, este con­stru­i­ta o vila cu doua nive­le si nu se spe­rie nimeni ca o sa cada! La fel si case­le din stan­ga si din dreap­ta aces­tor garaje„problema” unde toa­te gara­je­le s‑au dara­mat, nu‑i nicio pro­ble­ma! Pro­ble­ma este ca sun­tem luati de fra­ieri, noi care am res­pe­ca­ta deci­zia pri­ma­ru­lui, si pri­ma­ria nu vrea sa vada aceas­ta nimic­ni­cie! In pri­mul rand pri­ma­ria sa tina cont ca aces­te gara­je s‑au lipit de acest zid care a fost con­stru­it „ingi­ne­res­te” oda­ta cu blo­cu­ri­le si era aco­lo trai­nic si bine facut de multi ani! In con­clu­zie gara­je­le nu sus­tin nimic! In al doi­le rand, gara­je­le sunt con­stru­i­te ile­gal si nea­u­to­ri­za­te de catre pri­ma­rie, atunci care‑i trea­ba pri­ma­ri­ei sa apro­be tacit ca aces­te gara­je sa nu mai fie demo­la­te? In al tre­i­lea rand chiar daca ar fi asa, este trea­ba celui care a con­stru­it aco­lo sa-si con­so­li­de­ze el zidul cat si cum vrea daca nu are incre­de­re in cel exis­tent. Pro­ble­ma pen­tru care pro­pri­e­ta­rul casei a con­vins toti pose­so­rii de gara­je sa faca con­tes­ta­tie sa sus­ti­na ce spu­ne el, este ace­ea ca aces­ta anul tre­cut si‑a facut o pen­siu­ne in cur­tea casei iar prin demo­la­rea gara­je­lor pen­siu­nea nu ar mai fi asa de atrac­ti­va pen­tru turisti. Dar asta nu‑i trea­ba nici a loca­ta­ri­lor din blo­cu­ri­le MG 31 si MG 29, care stau cu masi­ni­le pe lan­ga pere­tii blo­cu­ri­lor sau pe stra­zi­le adia­cen­te, si nici a pri­ma­ri­ei nu este. Pri­ma­ria sa duca la inde­pli­ni­re deci­zia lua­ta fara con­ce­sii pen­tru nimeni, alt­fel ne vom face si noi gara­je de-alun­gul cen­tu­rii de beton pen­tru a coon­so­li­da case­le si tere­nul oame­ni­lor!
  Cand mai vin experti din pri­ma­rie sa con­sta­te, sa fie lamu­ri­ti de ce nu tre­bu­ie demo­la­te gara­je­le sa con­sta­te si sa le spu­na:
  ‑Vedeti in dreap­ta este un zid ase­ma­na­tor unde stau mereu ali­ni­a­te 30–40 de masini par­ca­te. Cei care par­chea­za nu se spe­rie ca zidul v‑a cedea si le va dis­tru­ge masi­ni­le! Aici la fel va fi. Gara­je­le se dara­ma si oame­nii par­chea­za fara nicio tea­ma.
  – In stan­ga s‑au dara­mat toa­te gara­je­le si zidul sta in picioa­re!
  – Si in stan­ga si in dreap­ta sunt doua sta­tii tra­fo care sunt con­stru­i­te la 1m de zid! Dea­se­me­nea sunt gara­je care nu sunt lipi­te de zid si nu sus­tin nimic!
  In con­clu­zie, rugam pri­ma­ria sa actio­ne­ze si sa demo­le­ze aces­te gara­je cat mai repe­de pen­tru ca deja pro­voa­ca disen­siuni si osti­li­tati inu­ti­le care daca nu vor fi sto­pa­te sigur vor esca­la­da!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele