Reacţia investitorilor din turism: forfetar să fie, dar să fie cu cap

0
175
Operatorii din industria ospitalităţii sunt de acord cu introducerea impozitului forfetar, însă susţin că acesta trebuie aplicat după o reţetă bine gândită, în urma consultărilor cu mediul privat.

Intro­du­ce­rea impo­zi­tu­lui for­fe­tar, afla­tă acum în ana­li­za auto­ri­tă­ţi­lor, va viza, dacă va ajun­ge să fie apli­ca­tă, doar une­le ser­vi­cii, pre­cum pen­siuni, hote­luri, res­ta­u­ran­te, saloa­ne de înfru­mu­seţa­re sau spă­lă­to­rii auto, a anu­nţat la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te Maria Gra­pini, minis­trul dele­gat pen­tru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri.

Ea a adă­u­gat că acest impo­zit, per­ce­put ca pro­cent din cifra de afa­ceri, va putea fi apli­cat din semes­trul al doi­lea, dacă stu­di­ul pri­vind impac­tul va fi fina­li­zat în pri­mul tri­mes­tru, va fi dife­renţi­at pe sec­toa­re şi nu va fi per­ce­put fir­me­lor cu afa­ceri foar­te mici.

Nu poa­te fi ace­la­şi nivel al impo­zi­tu­lui pen­tru taxi­me­tri­şti şi pen­tru hote­luri. Şi taxi­me­tri­ş­tii vor plăti, aşa­dar. Vrem să apli­căm impo­zi­tul fără să dis­to­r­sio­năm pia­ţa şi să intro­du­cem o eti­că în afa­ceri. Toţi tre­bu­ie să plă­teas­că. Cei care nu plă­tesc for­fe­ta­rul, vor fi vizi­ta­ţi de 15 ori pe an de Fisc“, a spus Grapini.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Adevarul.ro de luni, 14 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply