AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA — improvizații într‑o lume captivă”, expoziție tematică, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța

0
204

EXPOZIȚIE

AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA – impro­vi­za­ții într‑o lume cap­ti­vă”

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie | Con­stan­ța

30 octom­brie – 21 noiem­brie 2020.

Uni­rea Basa­ra­biei cu Rega­tul Româ­ni­ei a con­fir­mat prin­tr-un act poli­tic o comu­ni­ta­te de lim­bă și cul­tu­ră, fiind suc­ce­da­tă după două dece­nii de ane­xa­rea Basa­ra­biei de către URSS. Ase­me­nea ori­că­rei schim­bări poli­ti­ce majo­re, acest moment de rup­tu­ră a lăsat spa­ții albe în isto­ria ofi­ci­a­lă și trau­me în memo­ria colec­ti­vă. Din­co­lo de inter­pre­tă­ri­le pro­pu­se de isto­ri­cii asu­pra ace­lor momen­te frămân­ta­te și a peri­oa­de­lor în care Basa­ra­bia și Româ­nia au avut evo­lu­ții sepa­ra­te, avem la îndemâ­nă micro-isto­ri­i­le, care nuan­țea­ză și dau reli­ef vie­ții soci­a­le de la est de Prut. O ast­fel de micro-isto­rie – de data aceas­ta vizu­a­lă – este și cea a lui Zaha­ria Cuș­nir și a sate­lor pe care el le‑a foto­gra­fi­at în anii ’50-’60 în mai bine de 4000 de cli­șee. 

Recent des­co­pe­ri­tă în podul unei case aban­do­na­te, la 200 km de Chi­și­nău, arhi­va foto­gra­fi­că a lui Zaha­ria ne ofe­ră astăzi șan­sa rară de a pri­vi via­ța rura­lă din Basa­ra­bia de după răz­boi într‑o manie­ră care elu­dea­ză rea­li­ta­tea îngră­di­ri­lor dic­ta­te de pro­pa­gan­da și dis­cur­sul ofi­ci­al al epo­cii. Foto­gra­ful-țăran șco­lit la Iași eșu­ea­ză în încer­ca­rea de a se împo­tri­vi intră­rii în colhoz, fiind închis o vre­me. Se va refu­gia în schimb în foto­gra­fie. Cu o arie de cuprin­de­re limi­ta­tă la câte­va sate, Zaha­ria Cuș­nir este un etno­graf ino­cent care înre­gis­trea­ză epi­soa­de­le săr­bă­to­rii și ale coti­dia­nu­lui, sce­ne cas­ni­ce sau de con­vi­vi­a­li­ta­te, însă fără a se opri la ceea ce poa­te face ori­ci­ne deți­ne un apa­rat foto. Obser­va­ția sa apa­rent tăcu­tă este sur­prin­ză­toa­re prin dina­mi­ca mul­to­ra din­tre cadre, par­că impreg­na­te de o sta­re  de film. Îndrăz­ne­a­la de a con­strui ima­gi­nea prin com­po­zi­ții, stra­turi și rela­ții între per­so­na­je și apa­ra­tul foto pare neve­ro­si­mi­lă pen­tru acea peri­oa­dă într-un sat aflat la mar­gi­nea URSS și cu atât mai mult pen­tru un sătean de rând – fie­rar, zidar, lucră­tor în colhoz –, a cărui via­ță a înso­țit isto­ria Basa­ra­biei de la apar­te­nen­ța la Impe­ri­ul Țarist până la căde­rea blo­cu­lui soci­a­list. Se poa­te spu­ne fără nici o ezi­ta­re că Zaha­ria Cuș­nir este noua des­co­pe­ri­re din fami­lia ino­cen­ți­lor, ală­tu­ri de Cos­ti­că Acsin­te și Vivian Maier.

Expo­zi­ția „AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA — impro­vi­za­ții într‑o lume cap­ti­vă” de la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța cuprin­de un număr de 56 de foto­gra­fii for­mat 50 x 50 cm, foto­gra­fii de fami­lie, apa­rat foto din anii 50–60, ele­men­te de labo­ra­tor nece­sa­re pro­duc­ți­ei foto­gra­fi­ce de ama­tor, publi­ca­ții și cores­pon­den­ță din epo­că. În cadrul expo­zi­ți­ei va putea fi achi­zi­țio­nat albu­mul Lumea lui Zaha­ria, ree­di­tat de edi­tu­ra Car­ti­er din Chi­și­nău. De ase­me­nea, în în expo­zi­ție va putea fi vizio­nat fil­mul Lumea lui Zaha­ria Cuș­nir, regi­zat de Ele­na Don­ciu, mem­bru fon­da­tor al Aso­ci­a­ți­ei pen­tru Docu­men­te și Arhi­ve Foto­gra­fi­ce din Chi­și­nău.

Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român în par­te­ne­ri­at cu Amba­sa­da Repu­bli­cii Mol­do­va în Româ­nia și Aso­ci­a­ția pen­tru Docu­men­te și Arhi­ve Foto­gra­fi­ce A‑DOF – Chi­și­nău a pro­pus în peri­oa­da 21.03–20.05.2018 în pre­mie­ră națio­na­lă expo­zi­ția dedi­ca­tă foto­gra­fu­lui basa­ra­bean Zaha­ria Cuș­nir. Aceas­ta a fost rezul­ta­tul unui demers cura­to­ri­al inter­dis­ci­pli­nar și inter-insti­tu­țio­nal, con­stru­it ca un exer­ci­țiu comun de cer­ce­ta­re și explo­ra­re vizu­a­lă a une­ia din­tre cele mai ine­di­te arhi­ve foto­gra­fi­ce recent des­co­pe­ri­te. Cele câte­va zeci de ima­gini – selec­ta­te din pes­te 4000 de nega­ti­ve des­co­pe­ri­te de Vic­tor Gălu­ș­că într‑o casă aban­do­na­tă, situ­a­tă într-un sat basa­ra­bean în con­ti­nuă depo­pu­la­re – înfă­ți­șea­ză deo­po­tri­vă o lume rura­lă dez­vă­lu­i­tă în coti­dia­nul ei (rela­ți­i­le de fami­lie, mun­ca, obi­ce­iu­ri­le, jocul șa.) și o serie de arte­fac­te și pri­viri foto­gra­fi­ce rea­li­za­te de Zaha­ria Cuș­nir.

Expo­zi­ția „AȘA VĂZUT‑A ZAHARIA — impro­vi­za­ții într‑o lume cap­ti­vă” de la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­le și Arhe­o­lo­gieCon­stan­ța este o con­ti­nu­a­re a demer­su­lui cura­to­ri­al ce a inclus expo­zi­ția ce a avut loc la Muze­ul Țăra­nu­lui Român în peri­oa­da 21.03–20.05.2018, a celei de la Muze­ul Etno­gra­fic al Transil­va­niei din Cluj-Napo­ca, în peri­oa­da 24.11.2018–10.01.2019, aceas­ta din urmă fiind apro­ba­tă și finan­ța­tă de Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le, în cadrul pro­gra­me­lor dedi­ca­te Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, pre­cum și a celei de la Casa Arte­lor din Timi­șoa­ra, din peri­oa­da 29.03–14.04.2019 și Muze­ul Jude­țean de Etno­gra­fie și Artă Popu­la­ră Mara­mu­reș din Baia Mare, din peri­oa­da 27.06–30.09.2019.

Ver­ni­sa­jul va avea loc vineri, 30 octom­brie 2020, de la ora 13, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Expo­zi­ția va fi găzu­di­tă de Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, în peri­oa­da 30 octom­brie — 21 noiem­brie 2020.

Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea pan­de­mi­ei de COVID-19.


Man­ga­lia News, 29.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply