Misiunile jandarmilor din cadrul IJJ Constanţa în sezonul  estival 2020

0
204

Pes­te 130 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au fost zil­nic la dato­rie sezo­nul esti­val 2020, acționând în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau con­tra­ven­țio­na­lă.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în sezo­nul esti­val, au fost apli­ca­te 1625 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 520000 lei pen­tru urmă­toa­re­le fap­te: desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi comer­ci­a­le fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor lega­le, adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări cu acte de vio­len­ță, tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce, con­sum de alco­ol în locuri publi­ce, ape­la­rea în mod repe­tat la mila publi­cu­lui de către o per­soa­nă aptă de mun­că, patrun­de­rea cu încăl­ca­rea nor­me­lor lega­le de acces în sedi­ul unei insti­tu­ții publi­ce, neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov‑2, intra­rea cu auto­tu­ris­mul pe pla­jă.

În ace­ea­şi peri­oa­dă, echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie au con­sta­tat 27 fap­te de natu­ră pena­lă pe linia comer­ci­a­li­ză­rii unor bunuri sus­cep­ti­bi­le de a fi con­tra­fă­cu­te, a deţi­ne­rii de sub­stanţe cu efect halu­ci­no­gen şi pes­cu­i­tu­lui cu unel­te inter­zi­se de lege.

Tot­o­da­tă, în acest sezon esti­val, jan­dar­mii au acţio­nat pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii de sigu­ranţă a 192 de eve­ni­men­te publi­ce din­tre care amin­tim: eve­ni­men­te­le cul­tu­ral-artis­ti­ce orga­ni­za­te orga­ni­za­te în Par­cul Tea­tru­lui Oleg Dano­v­s­ki (Marea și Muzi­ca, Magic Swing, O Sole Mio, Musi­ca Sem­pre Libe­ra), pe Fale­za Cazi­no Con­stan­ța (Jaz­zUp Sea Fes­ti­val, Sun­set Sea-mphony 2020), în Par­cul Arhe­o­lo­gic (Be Safe-Best Sum­mer Art Fest, pro­iec­ție film), în par­cu­ri­le din muni­ci­pi­ul Con­stanţa (Cara­va­na Zumzi), în Par­cul Tăbă­că­rie (Seri de Tea­tru la Pon­tul Euxin, Fil­me în aer liber),  Par­cul Carol I — Ter­me­le Roma­ne (Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent la Con­stan­ța — FITIC, edi­ția V), cere­mo­n­i­i­le orga­ni­za­te cu oca­zia Zilei Imnu­lui Naţio­nal şi Zilei Dra­pe­lu­lui Naţio­nal, Baca­la­u­re­a­tul 2020, exa­me­ne­le de defi­ni­ti­va­re şi titu­la­ri­za­re în învă­ţământ, dar şi la alte eve­ni­men­te reli­gi­oa­se şi spor­ti­ve.

În cur­sul sezo­nu­lui esti­val au mai fost exe­cu­ta­te 430 misiuni pen­tru pune­rea în apli­ca­re a unor man­da­te de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te și  pes­te 400 de misiuni în cooperare/colaborare cu alte insti­tu­ţii (Poli­ţia Trans­por­turi C.F. Con­stanţa, Comi­sa­ri­a­tul Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor Con­stanţa, Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stanţa, Inspec­to­ra­tul de Stat pen­tru Con­tro­lul Trans­por­tu­lui Ruti­er,  în spri­ji­nul exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­rești etc).

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi zil­nic şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la obiec­ti­ve­le din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se Con­stanţa şi Biro­ul Elec­to­ral Judeţean Con­stanţa.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când situ­a­ţia o impu­ne.


Man­ga­lia News, 23.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply