Rezultate PISA 2018: De ce Estonia este noua „putere” europeană în Educație – țara în care elevii nu au nicio evaluare națională și totul la școală e gratuit

0
249

Rezul­ta­te­le PISA 2018 au ară­tat că pri­ma cla­sa­tă din­tre țări­le euro­pe­ne este Esto­nia, atât la Citire/Lectură, unde a obți­nut 523 de punc­te (cu 95 pes­te Româ­nia), cât și la Mate­ma­ti­că (523) și Ști­in­țe (530 punc­te). Anal­fa­be­tis­mul func­țio­nal în Esto­nia este de doar 11%, față de 44% în Româ­nia.

Esto­nia a între­cut toa­te mari­le eco­no­mii euro­pe­ne și țări­le cu tra­di­ție în Edu­ca­ție, inclu­siv Fin­lan­da.

În Româ­nia, doar 1% din­tre ele­vii tes­tați sunt foar­te per­for­manți la citire/lectură, în timp ce în Esto­nia pro­cen­tul este de 14, iar media țări­lor OECD este 9. La mate­ma­ti­că, nive­lul de exce­len­ță din Esto­nia este de 15%, iar la ști­in­țe de 12%. Din 2006 până în 2018, Esto­nia a reu­șit să își îmbu­nă­tă­țeas­că sem­ni­fi­ca­tiv sco­rul obți­nut atât la citi­re, cât și la mate­ma­ti­că.

Ce au făcut esto­nie­nii ca să își dezvol­te edu­ca­ția?

Esto­nia a decla­rat pri­o­ri­ta­ră edu­ca­ția tim­pu­rie. Gră­di­ni­ța înce­pe de la 3 ani, dar copi­ii pot fi dați chiar mai devre­me, iar școa­la la 7 ani. În aceas­tă peri­oa­dă petre­cu­tă la gră­di­ni­ță, copi­ii sunt pre­gă­tiți pen­tru eta­pe­le care urmea­ză. Inte­re­sant este că și părin­ții au o con­tri­bu­ție, potri­vit celor de la BBC – de exem­plu, pen­tru un copil taxa este de 80 de euro pe lună într‑o gră­di­ni­ță din Tal­lin (capi­ta­la Esto­ni­ei).

La gră­di­ni­ță, copi­ii înva­ță prin joc diri­jat de edu­ca­tori, având și ele­men­te de edu­ca­ție for­ma­lă intro­du­se pe par­curs. Aces­ta este locul în care Esto­nia înce­pe să își con­stru­ias­că edu­ca­ția pen­tru fie­ca­re copil, asi­gu­rân­du-se pe cât de mult posi­bil că cei mici sunt emo­țio­nal și fizic pre­gă­tiți să învețe. În tes­te­le PISA se poa­te obser­va că în Esto­nia exis­tă o mai mică dife­ren­ță între copi­ii avan­ta­jați (bogați, cu posi­bi­li­tăți) și cei dez­a­van­ta­jați (săraci, fără prea mul­te posi­bi­li­tăți), la momen­tul la care devin ado­les­cenți.

Când plea­că de la gră­di­ni­ță nu dau niciun test, nu sunt eva­lu­ați, ci pri­mesc un card care le des­crie abi­li­tă­ți­le și ara­tă că sunt gata de școa­lă. Ara­tă cât de dezvol­tați sunt și ce ar tre­bui să facă mai depar­te.

Nu exis­tă eva­luări națio­na­le stan­dar­di­za­te nici la școa­lă

În șco­li­le din Esto­nia se face edu­ca­ție uni­ver­sa­lă de bază, iar copi­ii stau la școa­lă de la vâr­sta de 7 ani până la 16 ani. Sau chiar mai mult pen­tru cei care se pre­gă­tesc să mear­gă mai depar­te la stu­dii supe­ri­oa­re.

Ran­do Kuus­tik, direc­to­rul Jakob Wes­tholmi Gum­na­a­si­um din capi­ta­la Esto­ni­ei, are aproa­pe 1.000 de copii în școa­lă și 80 de pro­fe­sori. “Dacă îi înveți și le pre­dai dife­rit în func­ție de abi­li­tă­ți­le pe care le au, îi segre­ghezi. De ce să facem asta în școa­lă?”, spu­ne el, expli­când că la ore ele­vii ei fac de toa­te. Așa că selec­ția în func­ție de un dome­niu pre­fe­rat sau de per­for­man­țe­le ele­vi­lor este foar­te rară în Esto­nia.

Se așteap­tă de la pro­fe­sori ca în cei câți­va ani în care ele­vii trec prin școa­lă să găseas­că moduri în care să adu­că toți copi­ii la un nivel ase­mă­nă­tor, indi­fe­rent de medi­ul din care vin. Exis­tă un cur­ri­cu­lum națio­nal, dar foar­te puți­ne căi prin care să obligi șco­li­le să aibă rezul­ta­te.

Asta înseam­nă că pro­fe­so­rii au un nivel îna­lt de liber­ta­te în a ale­ge for­ma­tul lec­ți­i­lor. “Cred că pro­fe­so­rii sunt moti­vul pen­tru care facem atît de bine (n.r la tes­te­le PISA), pen­tru că au liber­ta­tea să își facă lec­ți­i­le cum vor și asta îi face pe elevi dor­nici să învețe”, spu­ne direc­to­rul de școa­lă citat de BBC.

Esto­nie­nii s‑au inspi­rat din mode­lul fin­lan­dez, după ce țara lor și‑a câști­gat inde­pen­den­ța față de Rusia. Minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii din Esto­nia, Mai­lis Reps, spu­ne că au țin­tit un nivel de echi­ta­te nor­dic, dar asta i‑a cos­tat. În afa­ră de gră­di­ni­ță, părin­ții nu mai plă­tesc nimic nici­o­da­tă pen­tru școa­lă.

Gra­tu­it, în Esto­nia înseam­nă într-ade­văr gra­tu­it. Nu plă­tești pen­tru manu­a­le, auxi­li­a­re, pen­tru masa de prânz de la școa­lă sau pen­tru trans­port”.

Edu­ca­ția, spu­ne minis­trul esto­nian, a fost mereu apre­cia­tă în Esto­nia, dar acum aceas­tă apre­ci­e­re vine în con­tex­tul dezvol­tă­rii unei soci­e­tăți atre­pre­no­ri­a­le și al unei eco­no­mii care creș­te rapid. “Așa că ceea ce facem azi este să stu­di­em des­tul de mult, un pic cam ca sta­te­le asi­a­ti­ce. Învă­țăm mul­te, mul­te ore pe zi.” Asta gene­rea­ză o dez­ba­te­re aprin­să și con­ti­nuă între părinți dacă nu cum­va teme­le pen­tru aca­să sunt prea mul­te.

În Esto­nia, așa cum totul în jur este digi­ta­li­zat (votul, admi­nis­tra­ția, ser­vi­ci­i­le), și școa­la este digi­ta­lă. Sis­te­mul lor de e‑școală înseam­nă că mul­te din­tre teme­le pen­tru aca­să sunt făcu­te și nota­te onli­ne. Căr­ți­le și manu­a­le­le sunt și ele digi­ta­le, putând fi împru­mu­ta­te de la bibli­o­te­că tot în for­mat digi­tal, iar asta îi aju­tă să-și facă teme­le aca­să.

Edu­ca­ția este chiar acum în pli­nă schim­ba­re, fiind­că guver­nul încear­că să con­vingă tot mai mul­te școli să tes­te­ze ele­vii la vâr­ste­le de 10, 13 și 6 ani, ca să le poa­tă vedea pro­gre­sul. Iar asta se con­tra­zi­ce cum­va cu nive­lul foar­te mare de liber­ta­te pe care șco­li­le îl au în pre­zent.

Apar și la ei pro­vo­cări – de exem­plu, o mare par­te din­tre pro­fe­sori se apro­pie de pesio­na­re și în ciu­da efor­tu­ri­lor de recru­ta­re masi­ve, nu sunt încă sufi­cienți dori­tori să intre în învă­țământ. ”Într-un sis­tem care își apre­cia­ză pro­fe­so­rii la un nivel îna­lt, aces­ta este cel mai mare risc la adre­sa pro­gre­su­lui făcut de aceas­tă țară până acum”, mai scriu jur­na­liș­tii bri­ta­nici.

Che­ia suc­ce­su­lui: Am învă­țat de la cei­lalți, iar acum expor­tăm cunoaș­te­rea

Prin fap­tul că am învă­țat de la alte țări, am reu­șit să ne creăm pro­pri­ul nos­tru drum, iar asta ne‑a făcut per­for­manți. Am deve­nit din elevi, pro­fe­sori. Acum e rân­dul nos­tru să împăr­tă­șim exper­ti­za și cunoș­tin­țe­le pe care le avem” a decla­rat minis­trul Reps în pri­ma con­fe­rin­ță de după afla­rea rezul­ta­te­lor la tes­te­le PISA.

Exis­tă un inte­res foar­te mare des­pre poves­tea noas­tră de suc­ces. Avem o poves­te pe care s‑o spu­nem între­gii lumi. Am cre­at un brand inter­națio­nal și un con­cept – „Edu­ca­tion Nation – for the smar­tEST peo­ple in the world”, a mai spus minis­trul.

FOTO: Mai­lis Reps, minis­trul Edu­ca­ți­ei din Esto­nia. (sur­sa: edupedu.ro). MN: 09.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply