Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor

0
470

Ziua mondi­a­lă a Cărţii şi a Drep­tu­lui de autor este săr­bă­to­ri­tă anu­al, la 23 apri­lie, înce­pând din 1996, la ini­ţi­a­ti­va UNESCO.

Aceas­tă zi mar­chea­ză moar­tea în 1616, a trei mari scri­i­tori ai lumii: unul englez, Wil­li­am Sha­kes­pea­re, unul spa­ni­ol, Migu­el de Cer­van­tes, şi unul peruan de ori­gi­ne spa­ni­o­lă, Inca Gar­ci­la­so de la Vega.

Con­fe­rinţa gene­ra­lă a UNESCO din 1995, de la Paris, a hotă­rât decre­ta­rea Zilei mondi­a­le a cărţii şi a drep­tu­lui de autor, pen­tru a mar­ca sim­bo­lic naş­te­rea şi moar­tea aces­tor scri­i­tori şi tot­o­da­tă pen­tru a încu­ra­ja lec­tu­ra, un feno­men în scă­de­re dramatică.

Ast­fel, pri­ma Zi mondi­a­lă a cărţii şi a drep­tu­lui de autor a fost mar­ca­tă la 23 apri­lie 1996.

Capi­ta­la Mondi­a­lă a Căr­ții în anul 2019 a fost decla­ra­tă loca­li­ta­tea Sha­r­jah, din Emi­ra­te­le Ara­be Unite.

Aces­ta a fost apre­cia­tă pen­tru pro­pu­ne­ri­le cre­a­ti­ve de a‑i deter­mi­na pe locu­i­tori – și pe nume­ro­șii migranți găz­du­iți – spre lec­tu­ră și pen­tru ini­ția­ti­ve meni­te să schim­be cre­a­ția lite­ra­ră în zonă și în res­tul lumii arabe.

În Româ­nia, printr‑o Hotă­râre de Guvern din 14 apri­lie 2005, data de 23 apri­lie a fost decla­ra­tă Ziua Bibli­o­te­ca­ru­lui, ast­fel că cele două săr­bă­tori sunt mar­ca­te con­co­mi­tent în fie­ca­re an. La fel se pro­ce­dea­ză şi în Repu­bli­ca Mol­do­va, înce­pând din anul 2010.


Man­ga­lia News, Marți, 23 apri­lie 2019. (sur­se: UZPR și ultima-ora.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply