Rolul jucariilor in viata unui copil, precum si cele potrivite categoriei sale de varsta, explicate de Nichiduta.ro

1
1772

Jocu­ri­le si juca­ri­i­le, in afa­ra de fap­tul ca garan­tea­za dis­trac­tia copi­i­lor, ii aju­ta pe aces­tia in ega­la masu­ra sa isi dezvol­te abi­li­ta­ti­le moto­rii si men­ta­le, cat si apti­tu­di­ni­le. O sea­ra de joa­ca in fami­lie poa­te fi moda­li­ta­tea ide­a­la prin care ii putem aju­ta pe cei mici, in cali­ta­te de parin­ti sa isi dezvol­te inde­ma­na­rea si logi­ca. In acest sens, este impor­tant sa faci ale­ge­ri­le potri­vi­te, ast­fel incat sa ii asi­guri copi­lu­lui tau o cres­te­re armonioasa.

Spe­cia­lis­tii reco­man­da ca fie­ca­re parin­te sa isi rezer­ve timp in fie­ca­re zi pen­tru a se juca cu pri­chin­de­lul lor. Tim­pul petre­cut impre­u­na con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea rela­ti­ei copil – parin­te, la dezvol­ta­rea armo­ni­oa­sa a celui mic si la cres­te­rea sti­mei de sine. Avan­ta­jul este ca nu tre­bu­ie sa faci ceva deo­se­bit sau sa cum­peri cele mai cos­ti­si­toa­re juca­rii. Copi­ii mici se bucu­ra de lucru­ri­le sim­ple pre­cum sor­ta­rea cubu­ri­lor pe culori, can­ta­rea unui can­te­cel impre­u­na, aran­ja­rea pie­se­lor in func­tie de mari­me, imbra­ca­rea unei papu­si etc. Cu tim­pul, va tre­bu­ie sa inveti sa te supui dorin­te­lor si pasiu­ni­lor celui mic, ast­fel incat momen­te­le petre­cu­te impre­u­na sa fie une­le din­tre cele mai fru­moa­se amin­tiri din copi­la­ria sa.

Tipu­ri­le de activitati

Exis­ta o mul­ti­me de acti­vi­tati pe care le poti face ala­turi de copi­lul tau. Mai intai de toa­te, este esen­ti­al sa iti faci timp zil­nic pen­tru aces­ta. Cat pri­ves­te jocu­ri­le si juca­ri­i­le ale­se, var­sta copi­lul este fac­to­rul deci­siv. Desi­gur, tre­bu­ie sa echi­li­brezi balan­ta intre cele care au o sin­gu­ra solu­tie (puz­z­le-ul) si cele care ofe­ra posi­bi­li­tati neli­mi­ta­te si sti­mu­lea­za ima­gi­na­tia, pre­cum jocu­ri­le de tip Lego. Pri­ma cate­go­rie pre­su­pu­ne con­cen­tra­re, aten­tie mai mare si sti­mu­lea­za gan­di­rea mate­ma­ti­ca si memo­ria. Cele­lal­te pro­voa­ca ima­gi­na­tia, cre­a­ti­vi­ta­tea si ii incu­ra­jea­za pe cei mici sa se expri­me liber. Ei vor putea sa con­stru­ias­ca astazi un turn, iar mai­ne un castel.

Nichiduta.ro a luat in seri­os rolul de ghi­da­re al parin­ti­lor si pune la dis­po­zi­tia aces­to­ra juca­rii diver­se, in func­tie de var­sta copi­lu­lui si de nevo­i­le spe­ci­fi­ce. Cel mai pro­ba­bil vei spu­ne si tu – mi-au pla­cut juca­ri­i­le de pe nichiduta.ro – ase­me­nea celor­lalti parin­ti res­pon­sa­bili care au inte­les cat de mult pot con­tri­bui aces­tea la for­ma­rea si edu­ca­rea celui mic in direc­tia corecta.

Bebe­lu­sii (cu  var­sta de pana la 1 an)

Parin­tii vor rama­ne mereu cea mai inte­re­san­ta juca­rie pen­tru bebe­lu­si. Ei nu se mai satu­ra sa iti urma­reas­ca fata, sa iti ascul­te vocea si sa stea la tine in bra­te. La aceas­ta var­sta, joa­ca este mai sim­pla ca ori­cand. Cele mai potri­vi­te sunt juca­ri­i­le muzi­ca­le in culori inten­se. Mizea­za pe nuan­te con­tras­tan­te, pre­cum gal­ben, rosu, alb sau negru, intru­cat vor cap­ta si men­ti­ne viu inte­re­sul copi­lu­lui tau.

Tine cont insa ca bebe­lu­sii nu se pot con­cen­tra asu­pra juca­ri­i­lor afla­te la o dis­tan­ta mai mare de 30 de cen­ti­me­tri, cel putin in pri­me­le luni de via­ta. De ace­ea este bine sa ii aduci juca­ri­i­le cat mai aproa­pe de el.

O alta idee care il va incan­ta pe micu­tul tau este suna­toa­rea si zor­nai­toa­rea muzi­ca­la. Incear­ca sa ii acorzi cat mai mul­ta aten­tie celui mic, iar in cazul in care aceas­ta pare obo­sit, luati o scur­ta pau­za si relu­ati joa­ca dupa ceva timp.

Copii de la 1 pana la 3 ani

La var­sta aceas­ta copi­ii sunt atra­si in mod deo­se­bit de mingi moi, ursu­leti din plus, masi­nu­te, puz­z­le-luri, cuburi colo­ra­te etc. Din momen­tul in care micu­tul a doban­dit o anu­mi­ta dex­te­ri­ta­te ii poti pro­pu­ne jocuri cre­a­ti­ve ce includ cre­ioa­ne colo­ra­te, vop­se­le si har­tie. Tot ce il incon­joa­ra va deve­ni acum o lume ce tre­bu­ie explo­ra­ta, motiv pen­tru care juca­ri­i­le de baie si for­me­le pen­tru nisip nu ar tre­bui sa lip­seas­ca din pei­sa­jul copilariei.

Tea­trul de papu­si este o alta idee care incan­ta mai ales feti­te­le. Poti orga­ni­za sim­plu un numar pe cin­ste, cu aju­to­rul unei cutii mari de car­ton si cu aju­to­rul cator­va papu­si de pe Nichiduta.ro. Tine cont de fap­tul ca la aceas­ta var­sta cel mic este foar­te curi­os, deci incear­ca sa nu il scapi din vede­re pe cat posibil.

Pre­s­co­la­rii

La var­sta pre­s­co­la­ra copi­lul este sti­mu­lat de tot ceea ce inseam­na actiu­ne. Acti­vi­ta­ti­le pre­fe­ra­te care il aju­ta sa isi epu­i­ze­ze ener­gia sunt con­stru­i­rea, cre­a­rea sau fabri­ca­rea unor obiec­te. Prin­tre juca­ri­i­le ce il vor atra­ge se numa­ra ate­li­e­re­le de lucru, casu­te­le de papu­si, setu­ri­le de cura­te­nie, tru­se­le medi­ca­le, instru­men­te­le muzi­ca­le. Pen­tru joa­ca in aer liber sunt ide­a­le bici­cle­te­le, tri­ci­cle­te­le, cor­tu­ri­le de joaca.

Este indi­cat sa alter­nezi acti­vi­ta­ti­le cu jocuri care impli­ca mai puti­na mis­ca­re, mai ales pen­tru momen­te­le in care copi­lul nu are prea mul­ta ener­gie. Apa­ra­te­le foto, table­te­le si lap­to­pu­ri­le pen­tru copii, un micro­fon pen­tru kara­o­ke, pre­cum si jocu­ri­le video – sunt potri­vi­te in aces­te situatii.

Sco­la­rii

La aceas­ta var­sta, vei sti cu ce anu­me isi dores­te copi­lul tau sa se joa­ca, ce anu­me il inte­re­sea­za. Va avea pro­pri­i­le sale pasiuni si inte­re­se, ast­fel ca iti va fi mai usor sa ii alegi juca­ri­i­le. Desi teh­no­lo­gia il va atra­ge, ale­ge­ri­le cla­si­ce pre­cum jocu­ri­le mate­ma­ti­ce, de inde­ma­na­re, de logi­ca, sahul – sunt la fel de inspirate.

Ai in vede­re ca tu esti cea mai impor­tan­ta juca­rie pen­tru cel mic pana la var­sta pre­s­coa­la­ra. Ulte­ri­or va deve­ni inde­pen­dent, insa este esen­ti­al sa iti rezervi sufi­cient timp pen­tru copil in con­ti­nu­a­re. Pune pret pe acti­vi­ta­ti­le des­fa­su­ra­te impre­u­na care for­mea­za o lega­tu­ra soli­da intre voi si con­tri­bu­ie la cres­te­rea incre­de­rii celui mic.


Man­ga­lia News, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply