Militarii pensionari cuceresc în instanță ajutoarele prevăzute de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avocatul FLORIN RĂICAN

27
78919

Potri­vit dis­po­zi­ți­i­lor Legii nr. 284/2010, la tre­ce­rea în rezer­vă cu drept de pen­sie, per­so­na­lul mili­tar bene­fi­ci­a­ză pen­tru acti­vi­ta­tea depu­să, în func­ție de vechi­mea efec­ti­vă ca mili­tar, de un aju­tor sta­bi­lit în raport cu sol­da func­ți­ei de bază avu­tă în luna schim­bă­rii pozi­ți­ei de activitate.

Însă, de la intra­rea în vigoa­re a aces­tor dis­po­zi­ții și până în pre­zent, prin dis­po­zi­ții anu­a­le suc­ce­si­ve, acest drept al mili­ta­ri­lor a fost sus­pen­dat. În acest fel, mili­ta­rii pen­sio­nari au fost pri­vați de sume con­sis­ten­te de bani.

De curând, două com­ple­te dife­ri­te din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Con­stan­ța au pro­nun­țat hotă­râri favo­ra­bi­le mili­ta­ri­lor, iar Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a fost obli­gat să plă­teas­că foș­ti­lor mili­tari aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de lege.

Ambe­le hotă­râri au fost obți­nu­te de către avo­ca­tul Flo­rin Răi­can, în dosa­re­le 3100/118/2017 și 4581/118/2017, motiv pen­tru care l‑am con­tac­tat telefonic:

- Dom­nu­le avo­cat, în Man­ga­lia exis­tă un număr mare de mili­tari pen­sio­nari care nu reu­șesc să își valo­ri­fi­ce drep­tu­ri­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. Mulți din­tre ai au acțio­nat M.Ap.N. în instan­ță, dar nu au reu­șit să obți­nă câștig de cau­ză. În ulti­ma lună, dum­ne­a­voas­tră ați obți­nut două hotă­râri favo­ra­bi­le. Cum ați reu­șit acest lucru?

- Este cunos­cut fap­tul că exis­tă un număr mare de ast­fel de cereri cu care a fost inves­tit Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, atât de către pen­sio­na­rii din M.Ap.N. dar și de către cadre­le pen­sio­na­te din M.A.I. sau Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei. Cel mai pro­ba­bil, suc­ce­sul unui ast­fel de demers con­stă în redac­ta­rea unei cereri de che­ma­re în jude­ca­tă bine argu­men­ta­tă, ast­fel încât instan­ța să înțe­lea­gă că sus­pen­da­rea drep­tu­ri­lor de a pri­mi aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de lege nu poa­te dura la infi­nit, fără a goli de con­ți­nut o nor­mă juridică,

- Puteți expli­ca mai concret?

- Sus­pen­da­rea prin legi suc­ce­si­ve a drep­tu­lui la aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de lege, cu oca­zia tre­ce­rii în rezer­vă, nu echi­va­lea­ză cu stin­ge­rea drep­tu­lui. Oda­tă cu intra­rea în vigoa­re a Legii nr. 153/2017 a sala­ri­ză­rii per­so­na­lu­lui plătit din fon­duri publi­ce, se poa­te con­sta­ta că mili­ta­rii care vor ieși la pen­sie nu mai bene­fi­ci­a­ză de aces­te aju­toa­re, ceea ce înseam­nă că, în opi­nia legiu­i­to­ru­lui, sus­pen­da­rea drep­tu­lui a încetat.

- Acum câți­va ani erați pri­mul avo­cat din Man­ga­lia care învin­gea băn­ci­le în pro­ce­se­le cu cla­u­ze abu­zi­ve. Acum sun­teți pri­mul avo­cat din zonă care obține recu­pe­ra­rea aju­toa­re­lor pre­vă­zu­te de lege!

- Așa este, numai că tre­bu­ie pre­ci­zat și fap­tul că în țară mai exis­tă câte­va hotă­râri prin care au fost obți­nu­te aju­toa­re­le pen­tru mili­ta­rii sau poli­țiș­tii pen­sio­nați,  spre exem­plu, la Bucu­rești, Pitești și Sucea­va. În plus, cu cât subiec­tul va fi abor­dat de mai mulți avo­cați, cu atât mai rapid se va cris­ta­li­za o prac­ti­că judi­ci­a­ră în acest sens, iar pen­sio­na­rii mili­tari își vor pri­mi aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de lege mai rapid.

- În nume­le pen­sio­na­ri­lor mili­tari din Man­ga­lia, vă mul­țu­mim pen­tru ama­bi­li­ta­te și pen­tru pre­ci­zări! Suc­ces, în continuare!

- Vă mul­țu­mesc și eu pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat față de acest tip de pro­ce­se. Toa­te cele bune și Săr­bă­tori Feri­ci­te, citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News!

Avo­cat Flo­rin Răi­canCon­sul­tan­ță juri­di­că, asis­ten­ță și repre­zen­ta­re juri­di­că în drept civil și penal


Man­ga­lia News, Luni, 11 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

27 COMENTARII

 1. Tatăl meu este pen­sio­nar M.Ap.N. din 2016 și nu poa­te să recu­pe­re­ze sume­le de bani pe care tre­bu­ia să le pri­meas­că la data pen­sio­nă­rii. A depus mai mul­te rapoar­te, cereri, soli­ci­tari și la uni­ta­tea mili­ta­ra si la M.Ap. N. dar toa­te au ramas fara rezul­tat. Ne puteti spu­ne unde are av. Rai­can biro­ul sau cum il putem contacta?

  • Avo­cat Răi­can Flo­rin, Man­ga­lia, bd.1 Decem­brie 1918, nr.8, bloc A7, sca­ra A. ap.2. Tele­fon: 0748 881 111.
   Con­sul­tan­ță juri­di­că, asis­ten­ță și repre­zen­ta­re juri­di­că în drept civil și penal la Jude­că­to­ria Man­ga­lia, Jude­că­to­ria Con­stan­ța, Tri­bu­na­lul Con­stan­ța, Cur­tea de Apel Constanța.
   Vă dorim mult succes!

 2. Buna ziua .……sunt si eu pen­sio­nat de un an si nu am bene­fi­ci­at de aces­te drep­turi de care spuneti.….…eu sint din Buc pt a da in jude­ca­ta M Ap N tre­bu­ie sa vin aco­lo sau se va jude­ca in Bucuresti ?

 3. Daca in rapor­tul de tre­ce­re in rezer­va (31.08.2017 MApN) nu am spe­ci­fi­cat pri­vind acor­da­rea aces­tor drep­turi (drep­tu­ri­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010), mai bene­fi­ci­em de ele in instan­ta? Mul­tu­mesc anticipat.

 4. Buna ziua,
  M‑am anga­jat in SRI la 1 sep­tem­brie 1996 si am iesit la pen­sie la 1 mai 2017, deci dupa mai mult de 20 de ani. Con­form legii 574/2004, art 4, alin 3, am pri­mit Sem­nul Ono­ri­fic in Ser­vi­ci­ul Patri­ei pen­tru ofi­teri zile­le aces­tea. Ace­ta a fost trans­mis la Casa de Pen­sii, ca urma­re va avea loc o recal­cu­la­re a pen­si­ei, dar , dupa pare­rea mea, recal­cu­la­rea se va vfa­ce dupa legea 223/2015 actu­a­li­za­ta cu Ordo­na de Urgen­ta 59/2017, care, cu sigu­ran­ta, va pro­du­ce o pen­sie mai mica. Daca este asa am pier­dut pen­tru tot res­tul vie­tii suma de 250–300 de lei lunar (este vor­ba de suma cu care ar fi cres­cut pen­sia ca urma­re a Sem­nu­lui Ono­ri­fic), daca nu este asa am pier­dut aceas­ta suma timp de 8 luni, adi­ca mini­mum 1600 lei. Ma intreb de ce accep­tam ca legea 574/2004 sa pro­du­ca dife­ren­te majo­re la iesi­re, in sen­sul ca un mili­tar care s‑ar fi anga­jat doar cu o zi mai devre­me si ar fi iesit la pen­sie oda­ta cu mine nu s‑ar fi con­frun­tat cu pro­ble­me­le des­cri­se. Este un caz clar, cred eu, al unei legi care tra­tea­za in mod dife­rit oame­nii. Ce pare­re aveti?
  Cu deo­se­bi­ta stima,
  Valentin

 5. buna ziua, intre­ba­rea mea este cu pri­vi­re sa sume­le com­pen­sa­to­rii, ce data se ia in cal­cul la nea­cor­da­rea aju­to­ru­lui deo­a­re­ce eu am depus rapor­tul de pen­sio­na­re in luna iunie 2017 pen­tru iesi­rea la pen­sie in iulie 2017 deci data de 01,07,2017 este intre, astept ras­puns, va multumesc

  • Salut. Am vazut ca ai pos­tat un comen­ta­riu aici si ai intre­bat des­pre ace­le sala­rii com­pen­sa­to­rii. Eu ma aflu in ace­ea­si situ­a­tie am intro­dus dosa­rul pe 08.06.2017 dar mi‑a venit deci­zia ince­pand cu 01.07.2017. Ai intre­bat la casa de avo­ca­tu­ra Rai­can, avem vreo san­sa? Multumesc.

 6. Buna sea­ra am dat si eu inju­de­ca­ta I.P.J Bis­tri­ta Nasa­ud pen­tru ca la data pen­sio­na­rii in 07.10 2011 nu mi=au fost acor­da­te sala­ri­i­le com­pen­sa­to­rii. In urma dez­ba­te­rii in instan­ta am avut cas­tig de cau­za res­pec­tiv Cur­tea de Apel Cluj mi=a admis recursul,si mi‑a res­pins cere­rea de soli­ci­ta­rea a sala­ri­i­lor pe motiv ca cere­rea a fast facu­ta prematura.Deci ce sa inte­leg din aceas­ta hota­ra­re am drep­tul la pri­mi­rea sala­ri­lor com­pen­sa­to­rii !!!Mul­tu­mesc. Eu pot sa mai dau in jude­ca­ta , sau exis­ta deja auto­ri­ta­te de lucru judecat.

 7. Exis­ta vreo san­sa de a cas­ti­ga in instan­ta un pro­ces, ce se refe­ra la nea­cor­da­rea inde­xa­rii de 5,25%, ace­lo­ra care au iesit la pen­sie dupa data de 07082017? Multumesc.

 8. Buna ziua! Cu pri­vi­re la cele doua dosa­re invo­ca­te de dvs. in arti­col am o intre­ba­re: instan­ta a decis efec­tiv ca: este obli­ga­to­rie pla­ta res­pe­ci­ve­lor drep­turi, sau a con­sta­tat doar drep­tul la pla­ta res­pec­ti­ve­lor sume si obli­ga­rea para­te­lor la pata aces­tor sume doar dupa ince­ta­rea cau­zei de sus­pen­da­re lega­la, asa cum am gasit in dife­ri­te hota­rari de la instan­te din Sucea­va si Bucuresti?
  Cu res­pect, va mul­tu­mesc anti­ci­pat pt raspuns!

 9. Eu nu cred , sau refuz sa cred ca pot exis­ta atat de mul­te cadre care mai spe­ra ca un avo­cat da con­sul­ta­tii gra­tu­i­te !!! Pri­ma lec­tie a unui avo­cat este : — Nu des­chizi gura , pana nu tai chi­tan­ta ! Minim 1/2 h .……nu vedeti ca este o recla­ma mas­ca­ta? Ca nimeni nu a luat banii ?.…..acum mai nou nici cu hota­ra­rea defi­ni­ti­va C.P. S ‑uri­le nu le mai pun in apli­ca­re , moti­vand ca jude­ca­to­ri­i­le nu sunt abi­li­ta­te si nu au nici per­so­na­lul cali­fi­cat ptr. a cal­cu­la pensii .……

  • Ras­pun­sul dom­nu­lui avo­cat Răi­can Flo­rin este aces­ta: ”Nu am spus nica­ieri ca asis­ten­ta juri­di­ca este gra­tu­i­ta. Cli­en­tii care au obti­nut hota­rari favo­ra­bi­le au achi­tat un ono­ra­riu avo­ca­tial. Exis­ta, spre exem­plu, mai bine de 40 de poli­tisti pen­sio­nari care au inca­sat recent aju­toa­re­le pre­va­zu­te de Legea 284/2010 de la IPJ Boto­sani. Mai sunt si altii. Va res­pect opi­nia, chiar daca nu sunt de acord cu ceea ce spuneti”.

 10. Dom­nul avo­cat, va rog res­pec­tu­os sa va spu­neti pare­rea si sa ne indru­mati in cazul de DISCRIMINARE a fos­ti­lor mili­tari anga­jati tre­cuti in rezer­va la var­sta de 40 de ani (conf.Lg.384/2006.art.45), din moti­ve neim­pu­ta­bi­le lor, care nu pot bene­fi­cia de sca­de­rea gru­pei de mun­ca din var­sta stan­dard de pen­sio­na­re (conf.Lg.223/2015.art.21), cu toa­te ca au rea­li­zat vechi­mea mini­ma in spe­cia­li­ta­te de 15 ani care se cere in Legea Pen­si­i­lor Mili­ta­re (Leg.223/2015.art16) si de ce oare sunt bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechi­me in spe­cia­li­ta­te de doar 10 ani care, nor­mal, nea­vand vechi­mea in spe­cia­li­ta­te de 15 ani, nu pot bene­fi­cia alt­fel. O sa spu­neti ca nu am rea­li­zat vechi­mea efec­ti­va de 25 de ani la data tre­ce­rii in rezer­va asa cum pre­ve­de legea, de ace­ea va intreb: ce rost mai are vechi­mea in spe­cia­li­ta­te (in arma­ta de minim 15 ani) si de ce noua nu ni se ada­u­ga la vechi­mea efec­ti­va cumu­la­ta (conf.art.25.din Lg,223/2015) vechi­mea rea­li­za­ta ante­ri­or arma­tei (tinand cont ca am venit in arma­ta prin trans­fer) la fel ca la cei in acti­vi­ta­te, si vechi­mea rea­li­za­ta ulte­ri­or arma­tei cum ar fi soma­jul (de la tre­ce­rea in rezer­va), vechi­mea rea­li­za­ta ulte­ri­or arma­tei asa cum li s‑a ada­u­gat cadre­lor mili­ta­re care dupa tre­ce­rea in rezer­va au putut cumu­la la vechi­mea efec­ti­va vechi­mea rea­li­za­ta in via­ta civi­la pana la intra­rea in vigoa­re a Lg.223/2015. De ce lor se poa­te si noua nu, tinand cont ca am fost dati afa­ra din sis­tem dupa 19 ani de arma­ta (fiind par­ti­ci­pan­ti in tea­tre de ope­ra­tii exter­ne ca Afga­nis­tan si Irak), avand la tre­ce­rea in rezer­va, majo­ri­ta­tea din­tre noi, o vechi­me efec­ti­va de 23 ani? Mai mult decat atat, noi nici nu am bene­fi­ci­at de ordo­nan­te asa cum au bene­fi­ci­at cadre­le mili­ta­re inclu­siv pana in 2010 si nici de sala­rii com­pen­sa­to­rii, pen­sie anti­ci­pa­ta , pen­sie anti­ci­pa­ta par­ti­al asa cum bene­fi­ci­a­za cei in acti­vi­ta­te con­form Lg.223/2015 . Eu cred ca am fost dis­cri­mi­nati din toa­te punc­te­le de vede­re, tinand cont de CONSTITUTIA ROMANIEI.art.16.alin.1 si 2: (1) Ceta­te­nii sunt egali in fata legii si a auto­ri­ta­ti­lor publi­ce, fara pri­vi­le­gii si fara dis­cri­mi­nari. (2) Nimeni nu este mai pre­sus de lege. Cu toa­te aces­tea cei din MApN sunt indi­fe­ren­ti la aceas­ta situ­a­tie, fara sa tina cont macar de art 2.lit.a,b si f din legea 223/2015. Prin­ci­pi­i­le de baza ale sis­te­mu­lui pen­si­i­lor mili­ta­re de stat sunt urma­toa­re­le: a) prin­ci­pi­ul uni­ci­ta­tii, potri­vit caru­ia sta­tul orga­ni­zea­za si garan­tea­za sis­te­mul de pen­sii mili­ta­re de stat bazat pe ace­lea­si nor­me de drept, pen­tru toti par­ti­ci­pan­tii la aces­ta; b) prin­ci­pi­ul ega­li­ta­tii, prin care se asi­gu­ra tutu­ror par­ti­ci­pan­ti­lor la sis­te­mul de pen­sii mili­ta­re de stat un tra­ta­ment nedis­cri­mi­na­to­riu intre per­soa­ne afla­te in ace­ea­si situ­a­tie juri­di­ca, in ceea ce pri­ves­te drep­tu­ri­le si obli­ga­ti­i­le pre­va­zu­te de lege; f) prin­ci­pi­ul recu­nos­tin­tei fata de loia­li­ta­tea, sacri­fi­ci­i­le si pri­va­tiu­ni­le sufe­ri­te de mili­tari, poli­tisti si func­tio­nari publici cu sta­tut spe­cial din sis­te­mul admi­nis­tra­ti­ei peni­ten­ci­a­re si fami­li­i­le aces­to­ra pe tim­pul cari­e­rei. Se acor­da un tra­ta­ment dis­cri­mi­na­to­riu fos­ti­lor mili­tari anga­jati, tre­cuti in rezer­va la var­sta de 40 de ani din moti­ve neim­pu­ta­bi­le lor conf.Leg.384/2006.art.45, fata de cei in acti­vi­ta­te cu pri­vi­re la pen­si­i­le mili­ta­re (Leg.223/2015.art.21),in care la vechimi ega­le in arma­ta si in via­ta civi­la cei in acti­vi­ta­te bene­fi­ci­a­za de sca­de­rea gru­pei de mun­ca, iar cei in rezer­va NU, pen­tru sim­plul fapt ca nu mai sunt in acti­vi­ta­te din moti­ve neim­pu­ta­bi­le lor. Ar tre­bui sa se res­pec­te macar art.2.lit.b din Leg.223/2015, la care cei din MApN vad ca nici acum, prin pro­iec­tul de modi­fi­ca­re a legii pen­si­i­lor mili­ta­re, nu au venit cu regle­men­tari in acest sens.
  Va multumesc !

 11. Dl Avo­cat un grup de FPSS din IASI am cas­ti­gat la TRIB. IASI iar la CA IASI am pier­dut moti­vand că este ” Pre­ma­tur intro­du­să actiunea”
  Acum vrem să mer­gem la CEDO.
  Dv ce spuneti?
  Avem ceva sanse?
  Vă mul­tu­mesc f mult pt RĂSPUNS.
  RESPECT!
  PS: GRUPUL E FORMAT DIN 49 PERSOANE.

 12. Dom­nu­le Avocat,
  Am iesit la pen­sie din arma­ta in anul 2016 luna Apri­lie un grup foar­te mare de colegi si am dat in jude­ca­ta MAPn. pen­tru aces­te aju­toa­re noi mer­gand pe mana unei Doam­ne Jude­ca­toa­re din Bucu­res­ti care dupa ce a mers doua ter­me­ne de jude­ca­ta unde am pla­tit cate 600 Roni , 200 de per­soa­ne , la al doi­lea ter­men sa impot­mo­lit si am ramas cu buza umfla­ta ca sa zic asa.
  As inre­ba in con­di­ti­i­le in care locu­iesc in Bucu­res­ti pot ape­le la dv. pen­tru rezol­va­rea aces­tei spete?
  Atept un mesaj sa vedem cum putem proceda.
  Cu deo­se­bit respect,

 13. Din mul­te­le comen­ta­rii, con­stat ca fos­tii MAP-nisti, MAI-isti, SRI-sti, sunt NEMULTUMITI de pier­de­rea unor drep­turi bane­s­ti de 2–300 lei lunar, dar nici macar unul nu spu­ne ce pen­sie pri­mes­te dupa 20 de ani de „mun­ca„
  Sti­ti cum­va d‑nlor ce pen­sie pri­mes­te un pen­sio­nar din indus­trie, cu o vechi­me de pes­te 40 de ani ? Va spun eu, 1700–2800 lei, maxi­mum, daca a avut foar­te mul­te ore supli­men­ta­re lucra­te pes­te pro­gram. Asa ca.…. poto­li­ti-va. Nu care cum­va vreti si pen­sii spe­ci­a­le, in com­pen­sa­re pt par­ti­de­le de remi si sah pier­du­te la locul de „mun­ca„ ???

Leave a Reply