Nicu CHIOVEANU si Ionut VULPE, doi CAMPIONI NATIONALI din Mangalia

1
1317

campionii-nationali-006

La ince­pu­tul luni octom­brie, anul aces­ta, am scris un arti­col inti­tu­lat Spor­tul din Man­ga­lia in cade­re libe­ra?, in care des­cri­am, in doua epi­soa­de, cri­za fara pre­ce­dent in care au intrat trei ramuri spor­ti­ve din Man­ga­lia, in ulti­mii 5 ani: boxul, fotba­lul si rugbyul.

Atunci amin­team ca in sedin­ta de Con­si­liu Local din data de 24.05.2016 s‑a dis­cu­tat des­pre infi­in­ta­rea Clu­bu­lui Spor­tiv Muni­ci­pal Man­ga­lia, care sa cuprin­da si sa sus­ti­na toa­te ramu­ri­le spor­ti­ve din oras. Iata ca ne apro­pi­em de sfar­si­tul anu­lui si lucru­ri­le au ramas la fel: la nivel de dis­cu­tii.

Azi, dupa 6 luni de la sedin­ta Con­si­li­u­lui Local, am facut o noua vizi­ta la Sala de Box, care se află intre Cole­gi­ul Eco­no­mic si sedi­ul ANAF, unde, dupa pro­gra­mul de antre­na­ment, am stat de vor­ba cu antre­no­rul de box Nicu CHIOVEANU si cam­pi­o­nul natio­nal Ionut VULPE.

campionii-nationali-010

Am con­sta­tat ca lucru­ri­le nu s‑au schim­bat, nici dupa ce Ionut a cas­ti­gat titlul de Cam­pi­on Natio­nal la box, cate­go­ria 49 Kg. Ba, mai rau, Ionut, unul din­tre tine­rii cu care locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ar tre­bui sa se man­dreas­ca, este uitat, nu este spri­ji­nit si aju­tat de nimeni, nu are veni­turi, el fiind intre­ti­nut de fami­lie!

campionii-nationali-024

Dar, sa vedem cine este Ionut VULPE:

- s‑a nas­cut in Man­ga­lia, la data de 22.10.1997;

- a ince­put sa prac­ti­ce boxul de la var­sta de 10 ani, sub indru­ma­rea antre­no­ru­lui Nicu CHIOVEANU;

- in anul 2010, la var­sta de 13 ani, a cuce­rit pri­mul titlu de Cam­pi­on Natio­nal la box;

- in anii 2014 si 2015 a cas­ti­gat titlul de Cam­pi­on Natio­nal la tine­ret;

- in 2015 a cuce­rit titlul de Cam­pi­on la “Cen­tu­ra Mol­do­vei”, con­curs de tine­ret orga­ni­zat la Iasi;

- tot in 2015 a cuce­rit locul doi la Tur­ne­ul Inter­na­tio­nal de la Tiras­pol;

- in 2016, la Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Box Seni­ori, des­fa­su­rat la Brai­la, in peri­oa­da 15–18 octom­brie, a obti­nut meda­lia de aur si titlul de Cam­pi­on Natio­nal, la cate­go­ria 49 Kg. In semi­fi­na­la l‑a invins prin KO pe spor­ti­vul Gabriel STEFAN, din Tar­go­vis­te, iar in fina­la, la punc­te, cu sco­rul 3–0, pe Dra­gos MANU, din Buzau, pe care l‑a domi­nat per­ma­nent, pe toa­ta dura­ta par­ti­dei.

Din lotul de boxeri al jude­tu­lui Con­stan­ta, Ionut VULPE a fost sin­gu­rul care a obti­nut aurul si titlul de Cam­pi­on Natio­nal la seni­ori! Ste­fan MARCU a obti­nut locul doi, iar Andreas CEZAR a luat locul trei, la cate­go­ri­i­le lor, ambii fiind pugi­listi la Clu­bul FARUL Con­stan­ta.

- Cam­pi­o­nul nos­tru, Ionut VULPE, sub indru­ma­rea antre­no­ru­lui Nicu CHIOVEANU, se pre­ga­tes­te in con­ti­nu­a­re, pen­tru intre­ce­ri­le de box de anul vii­tor, fara sus­ti­ne­re din par­tea Admi­nis­tra­ti­ei loca­le si intr-un total ano­ni­mat.

Antre­no­rul Nicu CHIOVEANU este deti­na­tor al Tro­fe­u­lui “Cen­tu­ra de Aur” si al titlu­lui de Cam­pi­on Natio­nal la Box, cate­go­ria 71 Kg, 1981. In febru­a­rie 2013, a fost ales mem­bru in Biro­ul Fede­ral al Fede­ra­ti­ei Roma­ne de Box.

Poa­te, intr‑o zi, cine­va din Admi­nis­tra­tia Loca­la Man­ga­lia isi va indrep­ta pri­vi­rea si spre aces­ti doi Cam­pi­oni Natio­nali, care sunt, ala­turi de spor­ti­vii de la lup­te, man­dria ora­su­lui nos­tru. Spor­ti­vii care obtin per­for­man­te tre­bu­ie sus­ti­nuti si aju­tati in ega­la masu­ra, con­form legi­sla­ti­ei din dome­ni­ul spor­tiv.

campionii-nationali-004

box

Marin Tăna­se, cores­pon­dent Man­ga­lia News, 24.11.2016.

N.r. Pen­tru Ionut VULPE și Nicu CHIOVEANU, “OMUL ANULUI” în sport, la sec­țiu­nea BOX, puteti vota aici: 

http://www.mangalianews.ro/2016/11/sondaj-mangalia-news-cine-merita-titlul-de-omul-anului-2016-in-mangalia/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply