Manifestare culturală de nivel internaţional, în cadrul LSR — Filiala Iaşi — Nord Est

  0
  193

  Manifestare culturală de nivel internaţional, în cadrul LSR — Filiala Iaşi — Nord Est.

  Sâm­bă­tă, 20 febru­a­rie 2021, la Salo­nul Mol­do­va din cadrul Hote­lu­lui Mol­do­va din Iaşi s‑a deru­lat o mani­fes­ta­re la nivel inter­na­ţio­nal, cu par­ti­ci­pa­rea oame­ni­lor de cul­tu­ră din Româ­nia şi Repu­bli­ca Moldova.

  Orga­ni­za­to­rul prin­ci­pal a fost Liga Scri­i­to­ri­lor Români — Fili­a­la Iaşi-Nord Est, ală­tu­ri de par­te­ne­rii ei tra­di­ţio­nali, Uniu­nea Cre­a­to­ri­lor Pro­fe­si­o­ni­şti — Sucur­sa­la Iaşi, Cena­clul de Lite­ra­tu­ră şi Pic­tu­ră “Octav Băn­ci­lă” al Cer­cu­lui Mili­tar Iaşi, Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia, Uni­ta Turism — Hote­lul Mol­do­va Iaşi.

  A fost o zi de săr­bă­toa­re, o săr­bă­toa­re a cul­tu­rii în con­di­ții de Pan­de­mie, cu res­pec­ta­rea stric­tă a con­di­ţi­i­lor sani­ta­re actu­a­le. Au fost pre­zenţi oameni cura­joși, pen­tru care car­tea și cul­tu­ra sunt totul. Nici măcar un virus uci­gaș nu a putut lua drep­tul oame­ni­lor la cul­tu­ră şi de a fi pre­zenţi la Iaşi, într‑o stră­ve­che capi­ta­lă cul­tu­ra­lă a Româ­ni­ei. Atâ­ta timp cât exis­tă via­ță, va fi și cul­tu­ră. Au fost adu­na­te cli­pe­le fru­moa­se, de hra­nă spi­ri­tu­a­lă, în mănu­nchi și care vor rămâne‑n suflet. S‑au pre­zen­tat căr­ți­le unor cunos­cuți scri­i­tori, precum:

  - VERONICA RUSUBUCICO (Repu­bli­ca Mol­do­va) — cu volu­mul „Cuvin­te de sub cer”: prin magia cuvin­te­lor, autoa­rea ne‑a ridi­cat la „Alti­tu­di­ne”, să cău­tăm „Sufle­tul doru­lui”. Am cobo­rât pe o ari­pă de gând și ne-am așe­zat la colț de glie cu lacri­mi, cuge­tând la grai și neam, la căi­le iubirii.

  - DAN TEODORESCU – cu volu­mul „Jur­na­lul lui DANTE”: pre­zen­tând eve­ni­men­te­le la nivel națio­nal și chiar inter­națio­nal, din peri­oa­da octom­brie – decem­brie 2020, am aflat că poa­te exis­ta via­ță și din­co­lo de Pan­de­mie, că viru­sul ori­cât de uci­gaș a fost (și încă mai este) nu a putut con­fis­ca totul. Eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le, artis­ti­ce și spor­ti­ve, lan­să­ri­le de car­te, spec­ta­co­le­le, eve­ni­men­te­le reli­gi­oa­se şi isto­ri­ce, pre­zen­ța în jur­nal a unor per­so­na­li­tăți din toa­te dome­ni­i­le, fap­te­le coti­die­ne, foto­gra­fi­i­le ce înso­țesc un text sau o ști­re sunt ade­vă­ra­te mărturii.

  - ILIE SEREDIUC — cu volu­mul „Cinci ani în Del­ta Vol­găi”: poves­tiri și întâm­plări pre­să­ra­te cu umor, dintr‑o peri­oa­dă și locuri mai puțin cunos­cu­te. O lume a con­struc­to­ri­lor români care au lucrat în alte țări și au rea­li­zat ade­vă­ra­te capo­do­pe­re arhi­tec­tu­ra­le, nume­le lor fiind încrus­ta­te cu lite­re de aur pe un monu­ment de granit.

  Maes­trul Dorel Vișan (unul din cei mai impor­tanți actori români de film, de repu­ta­ție euro­pea­nă) a fost într-un dia­log tele­fo­nic public cu jur­na­lis­tul şi scri­i­to­rul Dan Teo­do­res­cu pri­vind rolul cul­tu­rii și  con­se­cin­țe­le pan­de­mi­ei în via­ța noastră.

  Au mai trans­mis salu­tări din stân­ga Pru­tu­lui, tot au aju­to­rul sis­te­me­lor audio, renu­mi­ţii arti­şti din Repu­bli­ca Mol­do­va, Iri­na Koval­s­ky şi Valen­tin Uzun, care au cân­tat şi câte­va pie­se de muzi­că uşoa­ră pe ver­su­ri­le poe­tei Vero­ni­ca Rusu-Buci­co. De menţio­nat că, din par­tea Repu­bli­cii Mol­do­va, Iri­na Koval­s­ky şi Valen­tin Uzun inter­pre­zen­tă pie­sa “Mol­do­vi­ța” pen­tru mare­le fes­ti­val “Euro­vi­sion”.

  În cadrul mani­fes­tă­rii cul­tu­ra­le ieşe­ne, par­ti­ci­panţii au petre­cut momen­te de îna­l­tă tră­i­re sufle­teas­că împre­u­nă cu artiș­tii Sil­via Abo­ai­ce, Adi Gegiuc, Sil­viu Labeş, Ovi­diu Enea, Matei Cori­ciuc, Aurel Niamţu, la debut fiind ansam­blul coral “Liri­ca”, care apa­rţi­ne de Cer­cul Mili­tar Iaşi şi care este coor­do­nat de Sil­via Abo­ai­ce. Au mai fost în reci­tal în faţa publi­cu­lui poe­tul şi epi­gra­mis­tul Ioan Hodaş, dar şi acto­rul Vale­riu Rudolf.

  Pre­zen­ta­rea cărţi­lor şi auto­ri­lor a fost făcu­tă de Mihai Batog-Buje­ni­ţă, Dan Teo­do­res­cu, Cori­na Matei-Gher­man, Calis­trat Robu, Sil­via Hodaş, Romeo Romi­la, Radu Zaim. A fost lan­sat în public şi numă­rul 5 al revis­tei “Nord-Est Cul­tu­ral”, revis­tă edi­ta­tă de LSR — Fili­a­la Iaşi-Nord Est.

  Mode­ra­to­rul eve­ni­men­tu­lui a fost Cori­na Matei-Gher­man, iar în sec­to­rul  Foto-Video-Sono­ri­za­re au fost pe bari­ca­de Calis­trat Robu, Sil­via Hodaş, Andrei Gro­za­vu, Culi­ţă Păduraru.

  Par­te­ne­rii media au fost publi­ca­ţia „Sport Fan Club”, Agenţia de Pre­să „Aşii Români” (de la Nür­n­berg, Ger­ma­nia), Revis­ta „Mio­ri­ţa USA” (din Sacra­men­to, sta­tul Cali­for­nia, SUA), Revis­ta „Nord-Est Cul­tu­ra­lˮ, Aso­ci­a­ţia Jur­na­li­ş­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni (AJRP — Can­a­da), Sighet Onli­ne, Man­ga­lia News.

  Mul­țu­mim! Feli­ci­tări orga­ni­za­to­ri­lor! Feli­ci­tări celor care s‑au impli­cat direct pen­tru reu­și­ta acti­vi­tă­ții! Feli­ci­tări tutu­ror!”, a mai decla­rat scri­i­toa­rea vaslu­ia­nă Sil­via Hodaş, mem­bră a Fili­a­lei ieşe­ne din cadrul LSR.

  Mani­fes­ta­re cul­tu­ra­lă Româ­nia — Repu­bli­ca Mol­do­va s‑a înche­iat cu tra­di­ţio­na­lul “La mulți ani!”, cu sănă­ta­te și noroc şi cu pre­zen­ta­rea tor­tu­lui oma­gi­al pen­tru cei năs­cuți pe 16, 17 și 18 febru­a­rie, în speţă Vero­ni­ca Rusu-Buci­co, Iri­na Sere­diuc şi Sil­viu Teodorescu.

  Spon­so­rii edi­ţi­ei din 20 febru­a­rie 2021 au fost Cot­nari SA, Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man “Dumi­tru Dorin Pru­na­riu” din Nür­n­berg (Ger­ma­nia) şi SC Rodo­tex Iaşi.

  Pen­tru luna mar­tie 2021, se pre­co­ni­zea­ză orga­ni­za­rea ver­ni­sa­ju­lui unei expo­zi­ţii de pic­tu­ră la Cer­cul Mili­tar Iaşi şi o lan­sa­re de car­te a pre­o­tu­lui prof. Ioan Mera, din Bacău.

  Au con­sem­nat: Sil­via Hodaș şi Dan Teodorescu.


  Man­ga­lia News, 22.02.2021.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply