MANGALIA NEWS împlinește 9 ANIMESAJE, DEDICATII — partea a III‑a

1
470

MANGALIA NEWS împlinește 9 ANIMESAJE, DEDICAȚII — partea a III‑a.

Prof. univ. dr. Viori­ca Băl­tea­nu, Timi­șoa­ra: ”Cu bucu­rie, salut ani­ver­sa­rea celor nouă ani de la fon­da­rea zia­ru­lui MANGALIA NEWS. Indu­bi­ta­bil, infor­ma­rea corec­tă și promp­tă a cetă­țe­ni­lor este de maxi­mă uti­li­ta­te, inclu­siv fiind­că are o com­po­nen­tă edu­ca­ti­vă impor­tan­tă, con­so­li­dând civi­li­ta­tea, civis­mul oame­ni­lor, efi­ca­ci­ta­tea insti­tu­ți­i­lor. Măcar nouă decenii+un an, de-acum înco­lo, vred­ni­ci­lor jur­na­liști, coor­do­nați de pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, al meu coleg de Liceu CD Loga!” 

Prof. univ. dr. Viori­ca Băl­tea­nu, Mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, Cava­ler al Repu­bli­cii Ita­li­ene pen­tru meri­te culturale.


Dana Fodor Mate­es­cu: Pe 23 febru­a­rie, por­ta­lul Man­ga­lia News împli­neș­te nouă ani de la lan­sa­re. Nouă ani de mun­că, împli­niri, lup­te, deci­zii, corec­ti­tu­di­ne, și, din când în când un zâm­bet senin. Nouă ani în care și‑a câști­gat un loc de frun­te prin­tre zia­re­le onli­ne, nouă ani în care a fost citit de mili­oa­ne de oameni de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii… Cu aceas­tă oca­zie minu­na­tă, le doresc tutu­ror celor care au pus gân­dul, umă­rul și pana de jur­na­list la rea­li­za­rea unui coti­dian uni­cat, La mulți ani, suc­ce­se și mul­te bucu­rii!  

MN: Mul­țu­mim, prea fru­moa­să și talen­ta­tă (într-ale scri­su­lui) pri­e­te­nă Dana — Năz­dră­va­na noas­tră dra­gă. Pe citi­to­rii Man­ga­lia News îi invi­tăm să re/vadă AICI scri­e­ri­le tale atât de fai­ne, spu­moa­se, rea­le, pli­ne de umor năvalnic. 


Răzvan Vitio­ne­scu: Simt feri­ci­re, de fie­ca­re data cand mun­ca mea este apre­cia­ta de oameni cu suflet fru­mos. Cu atat mai tare imi zam­bes­te sufle­tul, cu cat foto­gra­fia mea este pro­mo­va­ta toc­mai din capa­tul cela­lalt al tarii, toc­mai de pe Lito­ra­lul roma­nesc, de coti­dia­nul Man­ga­lia News, care alo­ca atat de mult spa­tiu si timp pen­tru pro­mo­va­rea fru­mu­se­ti­lor intre­gii tari, nu doar al lito­ra­lu­lui. Asta ma ambi­tio­nea­za si mai mult sa des­co­par noi si noi locuri din fru­moa­sa noas­tra tara pe care sa o sur­prind prin foto­gra­fii asa cum stiu cu mai bine. Abia astept o noua aven­tu­ra foto­gra­fi­ca, por­nind de aici din Banat, stra­ba­tand si foto­gra­fi­ind Car­pa­tii, ca intr-un final sa ajung la macii mei de suflet de pe lito­ral. Un pasio­nat de foto­gra­fie din Banat salu­tă cu drag si dor Lito­ra­lul româ­nesc și doreș­te publi­ca­ți­ei Man­ga­lia News mulți ani de acum îna­in­te, să con­ti­nue să bucu­re ini­mi­le citi­to­ri­lor cu pro­mo­va­rea fru­mu­se­ți­lor aces­tei țări. Cu deo­se­bi­tă con­si­de­ra­ție, Răzvan Vitio­ne­scu, Timi­șoa­ra.


Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an: Sti­ma­te dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, dra­gă „Man­ga­lia News” – redac­tori, cola­bo­ra­tori, citi­tori, admiratori,
Astăzi, la ceas ani­ver­sar, vă feli­cit pen­tru cei nouă ani împli­niți, pen­tru mesa­jul cul­tu­ral și opti­mist pe care l‑ați trans­mis în tot acest timp și vă doresc încă mulți ani îna­in­te, în care să ne bucu­rați cu pre­să de cali­ta­te! Sunt ono­ra­tă să mă aflu prin­tre cola­bo­ra­to­rii publi­ca­ți­ei „Man­ga­lia News” și sper într‑o cola­bo­ra­re lun­gă și fru­moa­să. La mulți ani! Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an, Slo­bo­zia, 23 febru­a­rie 2021.


Cos­min Nei­doni: Ori­ce moment ani­ver­sar indu­ce în linea­ri­ta­tea tim­pu­lui o mică sin­co­pă, un bun pri­lej de pri­vi­re retros­pec­ti­vă, de cân­tă­ri­re a ispră­vi­lor și a nea­jun­su­ri­lor, un moment de bucu­rie, de tră­i­re fes­ti­vă. Ce înseam­nă 9 ani de pre­să? La sca­ra isto­ri­ei nu înseam­nă mai nimic, dar la dimen­siu­nea tim­pu­lui de azi —  un timp al smin­te­lii, al deri­vei mora­le, al dorin­ței de rating obți­nut cu ori­ce preț — a face pre­să fără a abdi­ca de la exi­gen­țe­le one­s­ti­tă­ții înseam­nă mult. Înce­pu­tul cola­bo­ră­rii mele  cu Man­ga­lia News este de dată recen­tă – mai puțin de doi ani – dar sufi­cient cât să pot spu­ne, fără nicio urmă de ezi­ta­re, că ati­tu­di­nea pro­fe­si­o­nis­tă a dom­nu­lui Tra­ian Lupu, mul­ti­pli­ca­tă la sca­ra unei țări întregi, ar echi­va­la cu o așe­za­re a spi­ri­tu­lui pre­sei româ­nești în ori­zon­tul unei dezi­ra­bi­le nor­ma­li­tăți care, tot mai mult, are pro­fi­lul unei uto­pii. La mulți ani, Man­ga­lia News! La mulți ani, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu!

Azi, Man­ga­lia News, coti­dia­nul de la malul mării, a împli­nit 9 ani! Am fost pes­te măsu­ră de ono­rat să pri­mesc, cu oca­zia eve­ni­men­tu­lui, o diplo­mă care — desi­gur — îmi supra­di­men­sio­nea­ză meri­te­le! Eu, la drept vor­bind, nu mă cali­fic să pri­mesc așa ceva! Sunt mult sub dem­ni­ta­tea cuvin­te­lor spu­se, dar admit că mă bucu­ră foar­te mult. Dom­nu­le Tra­ian MN, din Timi­șoa­ra tri­mit un gând bun spre malul mării! Mul­țu­mesc pen­tru onoa­rea pe care mi‑o faceți! La mulți ani, dum­ne­a­voas­tră și coti­dia­nu­lui pe care îl conduceți!

MN: Dra­gă Cos­min, cuvin­te­le sunt întot­dea­u­na prea săra­ce în a expri­ma ceea ce simți pen­tru un Om valo­ros, cu atât mai mult cu cât el este de obâr­șie, deo­po­tri­vă, din Bana­tul meu natal și din Țara Hațe­gu­lui, veci­nă cu Țara Moți­lor, de unde mi se trag moșii și stră­mo­șii… Sănă­ta­te și Înțe­lep­ciu­ne, în vii­tor, pe măsu­ra celor demon­stra­te până în pre­zent! Am avut bucu­ria de a publi­ca până acum câte­va arti­co­le des­pre lucră­ri­le apă­ru­te sub sem­nă­tu­ra Cos­min Nei­doni. Vom con­ti­nua, cu mare drag!


Lucian Ciu­chi­ta: La mulți ani, Man­ga­lia News! Vă mul­țu­mesc pen­tru fru­moa­sa cola­bo­ra­re pe care o avem pen­tru pro­mo­va­rea ade­vă­ra­te­lor valori ale Româ­ni­ei, sun­teți o minu­na­tă echi­pă de pro­fe­si­o­ni­şti! La mulți ani, Maes­tre Tra­ian MN!

MN: Mul­țu­mim pen­tru tot, Maes­tre drag. Con­ti­nu­ăm, împre­u­nă. Sănă­toși să fim. Doam­ne aju­tă. (Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st, rea­li­za­tor de emi­siuni TV și sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News).


Prof. Ele­na Pet­cu, redac­tor-cola­bo­ra­tor: Mul­țu­mim, Man­ga­lia News, pen­tru că ne ții anco­rați în rea­li­ta­te cu cele mai inte­re­san­te știri, pen­tru că ne pro­mo­vezi loca­li­ta­tea și oame­nii ce‑o con­stru­iesc. Man­ga­lia News înseam­nă pre­zen­tul transcris în cuvin­te, pe inter­net. Pagi­na de știri ofe­ră oca­zia de a se afir­ma ori­că­rui man­ga­li­ot care are ceva de trans­mis lumii. La mulți ani!


Magda­le­na Iacob: Mul­țu­mesc! Iată cum un gest neaș­tep­tat îți înche­ie ziua în mod plă­cut! Sunt ono­ra­tă de pri­e­te­nia de o via­ță, de lucru­ri­le minu­na­te rea­li­za­te împre­u­nă, de oame­nii deo­se­biți care mă încon­joa­ră (la loc de cin­ste figu­rați dum­ne­a­voas­tră, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian LUPU) și voi con­ti­nua să scriu, pen­tru că mă defi­neș­te, mă com­ple­tea­ză și este des­ti­nul meu. De o via­ță și de pes­te 9 ani, ală­tu­ri de MangaliaNews.ro! În Româ­nia și pes­te ocean.

MN: Noi îți mul­țu­mim pen­tru tot, admi­ra­bi­lă cole­gă Madi. Am făcut cu mare drag acest gest de apre­ci­e­re pen­tru o pri­e­te­nă de‑o via­ță, ca și atunci când vă cân­tam cu vioa­ra la ure­che, sau cu chi­ta­ra, ală­tu­ri de pri­e­te­ni minu­nați, în oca­zii de suflet… Ce dor mi‑e de‑o ”repe­ti­ție muzi­ca­lă” dintr-aia…!


Ionel Rugea: O Diplo­mă care mă ono­rea­ză! Un gest cât o mie de cuvinte!
Sunt mul­te de spus des­pre dl pro­fe­sor Tra­ian Lupu, cuvin­te fru­moa­se și de lau­dă. Mă bucur ca ne-am ”inter­sec­tat” în cei 9 ani, că am reu­și să pro­mo­văm împre­u­nă oame­nii fru­moși și talen­tați ai Man­ga­li­ei. Apre­ciez efor­tul domni­ei sale a face din MangaliaNews.ro una din cele mai urmă­ri­te publi­ca­ții din medi­ul on-line local.
Mulți ani cu sănă­ta­te! Mulți ani cu bucu­rii și împli­niri, cu mul­te pos­tări și mulți cititori!
La mulți ani, Man­ga­lia News!


MN: Un semn de pre­țu­i­re, pen­tru toți mem­brii Clu­bu­lui Arte­lor ”SOLTERIS” din Man­ga­lia, EX AEQUO:

Sol­te­ris Man­ga­lia: Mul­țu­mim, Man­ga­lia News! Sun­tem ono­rați! La mulți ani, mul­te împli­niri și rea­li­zări de acum înainte!


Și un dar FOTO pen­tru Man­ga­lia News, la ani­ver­sa­re, din par­tea lui Mar­cel Almăjanu: 


Urfet Sachir: LA MULȚI ANI, MANGALIA NEWS, cu pri­le­jul celei de‑a noua ani­ver­sări! Sunt ono­ra­tă pen­tru publi­ca­rea arti­co­le­lor mele în acest coti­dian de excep­ție! Mul­țu­mesc, Man­ga­lia NEWS! Mul­țu­mesc, d‑le pro­fe­sor Tra­ian Lupu! Mul­tă sănă­ta­te, pute­re de mun­că și via­ță lun­gă publi­ca­ți­ei! Cu tot res­pec­tul și pre­țu­i­rea mea! La mulți ani, cu mari rea­li­zări și suc­ce­se pe vii­tor! Mul­tă sănă­ta­te și pute­re de mun­că în con­ti­nu­a­re, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu! Vă doresc mult suc­ces în acti­vi­ta­tea edi­to­ri­a­lă! Urfet Șachir.

MN: Mul­țu­mim, cole­ga dra­gă Urfet pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se și sen­ti­men­te­le pre­ți­oa­se expri­ma­te în scri­e­ri­le tale. Avem un mic semn de apre­ci­e­re a cola­bo­ră­rii noas­tre, pe care‑l ”devoa­lăm” mai sus, acum. 🙂 Mul­țu­mesc pen­tru tot, Urfet, în nume­le echi­pei Man­ga­lia News, din care faci par­te, spre bucu­ria noas­tră:    mangalianews.ro/Urfet+Sachir.

Urfet Sachir: Sunt abso­lut încân­ta­tă și deo­se­bit de ono­ra­tă de aceas­tă pre­ți­oa­să apre­ci­e­re din par­tea dvs.! Îmi faceți cin­ste și doresc să ono­rez și eu Man­ga­lia News cu arti­co­le, în con­ti­nu­a­re. Diplo­ma o voi pune cu sigu­ran­ță la loc de cin­ste și în mapa pen­tru înscri­e­rea în UZPR. Vă mul­țu­mesc din tot sufle­tul meu! Dum­ne­zeu să vă bine­cu­vân­te­ze cu toa­te cele bune! Mul­tă sănă­ta­te, pute­re de mun­că și rea­li­zări fru­moa­se, în con­ti­nu­a­re! Man­ga­lia News este cel mai bun și cel mai citit coti­dian, care mă bucu­ră și mă ono­rea­ză nespus, fiind vor­ba de ora­șul nos­tru și, mai ales, de dvs, de pri­e­te­nia și cola­bo­ra­rea fru­moa­să din­tre noi. Vă res­pect și vă pre­țu­iesc din tot sufle­tul! O zi minu­na­tă vă doresc!


Lucre­ția Ber­zin­tu: Mul­țu­mesc mult, Man­ga­lia News! 9 Ani, La mulți ani!

MN: Gân­du­ri­le dum­ne­a­voas­tră bune și ură­ri­le fru­moa­se ne ono­rea­ză, dra­gă și dis­tin­să doam­nă Lucre­ția. Noi vă mul­țu­mim pen­tru tot ceea ce faceți în slu­j­ba jur­na­lis­mu­lui de cali­ta­te. Cal­de salu­tări, tutu­ror cole­gi­lor de pretutindeni!


Ele­na Stroe: Vă mul­țu­mesc mult, MANGALIA NEWS! Sunt ono­ra­tă! Vă doresc mult suc­ces in con­ti­nu­a­re! Cu mult res­pect! Si FELICITARI pen­tru cei nouă ani impli­ni­ti de acti­vi­ta­te con­ti­nuă, cu mult pro­fe­sio­na­lism, cu mul­tă dăru­i­re, cu mul­tă iubi­re pen­tru citi­to­rii dum­ne­a­voas­tră! La multi ani, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu — sufle­tul aces­tui coti­dian! Mă-nclin!

MN: Noi îi mul­țu­mim ”repor­te­ru­lui nos­tru de teren”, pasio­na­ta pri­e­te­nă Ele­na Stroe și îi dorim sănă­ta­te mul­tă și nenu­mă­ra­te bucu­rii, ală­tu­ri de cei dragi.


Mioa­ra Gram, Hous­ton, Texas, USA: ”La mulți ani, în lumi­na ser­vi­rii și fru­mu­se­ții pe care o dăru­iți citi­to­ri­lor români! Tot res­pec­tul și con­si­de­ra­țiu­nea mea, sti­ma­te d‑le Tra­ian Lupu, pen­tru acest ziar, care nu numai că infor­mea­ză, dar cre­ea­ză punți teme­i­ni­ce de legă­tu­ră între oameni! Dra­gă d‑le pro­fe­sor, sun­teti un astru lumi­nos pen­tru sufle­te­le oame­ni­lor! Mul­tu­mesc nespus de mult, pen­tru gân­du­ri­le cura­te și fru­mu­se­țea pe care o ema­nați din­tr-un suflet atât de bogat! Vă mul­țu­mesc tare mult, pen­tru aceas­tă bucu­rie! “Atât de puter­ni­că este lumi­na uni­tă­ții, încat poa­te ilu­mi­na întreg pămân­tul!”. Este o onoa­re să cola­bo­răm împreună!!”

MN: Mul­țu­mim, Mioa­ra, dra­ga noas­tră pri­e­te­nă, admi­ra­bi­lă pur­tă­toa­re a dra­gos­tei pen­tru Oameni, pen­tru Fru­mos, pen­tru Muzi­că și Armo­nie. Te îmbră­ți­șăm, te iubim și te aștep­tăm la Man­ga­lia nata­lă, împre­u­nă cu minu­na­ta ta fami­lie! Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra Mioa­ra Gram, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi (re)citite AICI.


MULȚUMIRI: Cele mai cal­de, ome­nești și pro­fun­de mul­țu­mi­ri le adre­sez celor de aca­să, ”Lupi­lor mei dragi”, de la cei mari, la cei mai mici – minu­na­ții noș­tri nepoței, toți cei care mi-au fost ală­tu­ri și m‑au spri­ji­nit, cu dra­gos­te și devo­ta­ment, pe tot par­cur­sul vie­ții, indi­fe­rent de cât de greu le‑a fost… și pe care‑i iubesc infi­nit de mult și le doresc tot bine­le de pe lume… Mul­țu­mi­ri sin­ce­re și bine­me­ri­ta­te, cola­bo­ra­to­ri­lor care mi s‑au ală­tu­rat în pro­iec­te­le mele de suflet, fie că a fost vor­ba de cele dedi­ca­te ”Cetă­ții”, ori de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pri­e­te­ni căro­ra le-am dedi­cat, la rân­dul meu arti­co­le și pagini întregi pe por­ta­lul deve­nit Nr.1 în sudul lito­ra­lu­lui românesc…

Tra­ian Lupu, pro­fe­sor (pen­sio­nar),
Seni­or Edi­tor și Coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.
23 febru­a­rie 2021, Man­ga­lia, Româ­nia.                 
”Vivat aca­de­mia!
Vivant pro­fes­so­res!
Vivat mem­brum quodlibet;
Vivant mem­bra quaelibet;
Sem­per sint in flore…”.

MN: Mesa­je­le dedi­ca­te Celei de a IX‑a ani­ver­sări a por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI, par­tea I și AICI, par­tea a II‑a.


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply