MANGALIA NEWS împlinește 9 ANIMESAJE, DEDICATII — partea a II‑a

3
466

MANGALIA NEWS împlinește 9 ANIMESAJE, DEDICATII — partea a II‑a:

Motto:”Ceea ce caracterizează Mangalia News este constanța!” (Cornel Udrea, februarie 2021). 

LA ANIVERSAREMESAJE, DEDICAȚII: 

Ele­na-Mădă­li­na Mirea: La mulți ani, Man­ga­lia News! Să ne infor­mați și să ne încân­tați mulți ani de acum îna­in­te! Am înce­put să scriu de la 4 ani. Să citesc, de la ace­eași vâr­stă. Pen­tru mine, scri­sul e o pasiu­ne. Pur și sim­plu îmi pla­ce, pro­ba­bil e gena moș­te­ni­tă de la mama, pro­fe­soa­ră de Româ­nă. Dacă nu aș fi ales mese­ria de doc­tor, sigur mă făceam jur­na­list. Când rân­du­ri­le mele au apă­rut în Man­ga­lia News, am fost uimi­tă, bucu­roa­să, încân­ta­tă pen­tru că reu­și­sem să trans­mit ceea ce sim­țeam, citi­to­ri­lor de la malul mării. Pen­tru mine, Man­ga­lia e ora­șul meu natal, locul unde mama mă așteap­tă aca­să, Copi­lă­ria mea. Și da, Man­ga­lia News este sur­sa mea de infor­ma­ții des­pre locul sufle­tu­lui meu. Ați reu­șit să ne trans­mi­teți știri proas­pe­te, eve­ni­men­te, pro­iec­te noi, fiind punc­tul fier­bin­te pen­tru comu­ni­ta­tea ora­șu­lui meu. Vă doresc mult suc­ces, mul­te rea­li­zări și să ne înse­ni­nați răsă­ri­tul soa­re­lui la Man­ga­lia așa cum știți cel mai bine. Prin scris! La mulți ani! (Ele­na-Mădă­li­na Mirea, Bra­șov).

Mul­țu­mesc pen­tru apre­ci­eri! Prin­tre puți­nii care știți să puneți în valoa­re omul, scri­sul, talen­tul! La mulți ani și mult suc­ces, pen­tru că meri­tați! ”Câți te apla­u­dă când câștigi, așa rea­li­zezi câți au ceva pen­tru tine!” Mul­țu­mesc, Tra­ian MN, Man­ga­lia News!

Tra­ian, MN: Vezi, Mădă­li­na, dra­ga noas­tră, de ace­ea te iubim noi atât de mult și te apre­ci­em, pen­tru că ești dem­nă de valoa­rea ta, pen­tru că știi ce vrei, pen­tru că ÎNVEȚI TOT TIMPUL și, mai ales, îi iubești pe cei dragi de lân­gă tine! Avem ceva minu­nat în comun: Ne pla­ce să învă­țăm și să dăruim celor care vor să ne ascul­te lucru­ri­le bune pe care le-am învă­țat, ne pla­ce să trans­mi­tem, să le dăm din prea­pli­nul nos­tru! Mer­gem tot așa, îna­in­te! Doam­ne aju­tă. Să ne mai scrii! 🙂

******************************************

Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu: Sunt extrem de ono­rat și apre­ciez mult ges­tul dvs. de a mă inclu­de la loc de cin­ste prin­tre con­tri­b­u­to­rii plat­for­mei Man­ga­lia News. As putea trăi sin­gur pe o insu­la incon­ju­ra­ta de mare sau ocean, doar sa stiu ca o voi vedea in con­ti­nuu de jur impre­jur si in toa­te sta­ri­le ei. Recu­nosc, pare o obse­sie nebu­na si poa­te chiar este, nu degea­ba m‑a impins pana aco­lo incat sa ma avant atat de hota­rat in a o des­co­pe­rii, chiar si cu pre­tul unui inec, a unei hipo­ter­mii sau chiar in arsi­ta verii, cand am fost la un pas de hiper­ter­mie. Marea are acest efect asu­pra mea, dar toa­te aces­te intam­plari nu au facut decat sa ma apro­prie si mai mult de ea, sa imi depa­sesc si mai ales sa-mi cunosc limi­te­le. Cu tim­pul, aceas­ta rela­tie a deve­nit una pro­fun­dă dar matu­ră, iar acum trai­ri­le sunt mai inten­se. Nu ar fi aceas­ta daru­i­re si admi­ra­tie daca nu exis­ta ceva reci­proc, recom­pen­se­le sufle­tes­ti sunt cele mai fru­moa­se daruri pe care le poti pri­mii in via­ta. Mult suc­ces si in urma­to­rii 9 ani, redac­ti­ei Man­ga­lia News, iar noi, citi­to­rii dvs. va mul­tu­mim pen­tru impli­ca­re si sim­tul civic de care ati dat dova­da in toti aces­ti ani, prin mate­ri­a­le bine docu­men­ta­te, dar si prin sim­tul eclec­tic de selec­tie a mate­ri­a­le­lor, ce con­fe­ra o nota de culoa­re arti­co­le­lor dumneavoastră”.

MN: Noi îți mul­țu­mim, ”artist drag al Mării negre”, pen­tru minu­na­te­le instan­ta­nee pe care le sur­prinzi cu har, ni le dăru­iești per­ma­nent și pe care le publi­căm la rubri­ca spe­cia­lă FOTO/VIDEO.


Prof. Adri­a­na Popes­cu:Febru­a­rie vine cu vești bune: Marți, 23 febru­a­rie 2021, se împli­nesc 9 ani de la lan­sa­rea por­ta­lu­lui Man­ga­lia News! 9 ani de când veş­ti­le loca­le, din vecini şi de pes­te mări și țări, ne sunt adu­se şi pre­zen­ta­te cu pro­fe­sio­na­lism şi pasiu­ne pen­tru public de “Man­ga­lia News” şi oame­nii din spa­te­le arti­co­le­lor sale de zi cu zi. 9 ani de impli­ca­re maxi­mă şi curaj pen­tru abor­da­rea subiec­te­lor sen­si­bi­le! 9 ani de echi­li­bru care i‑a asi­gu­rat încre­de­rea şi pri­e­te­nia unui public citi­tor din ce în ce mai nume­ros. Feli­ci­tări, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu! Suc­ce­sul vine din ini­ma dum­ne­a­voas­tră mare, cal­dă și gene­roa­să de bănă­țean! Afe­rim! La Mulţi Ani, Man­ga­lia News și la cât mai bune cuvin­te! Cei 9 ani să se multiplice!”


Maria Caza­cu: ”Bună dimi­nea­ța! Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne cu care ne înce­pem ziua, savu­rând cu înghi­ți­turi mici o ceaș­că de cafea și absor­bind ca un bure­te cele mai proas­pe­te știri… Aproa­pe un dece­niu de acti­vi­ta­te neîn­tre­rup­tă și pes­te 3,7 mili­oa­ne de citi­tori pe toa­te melea­gu­ri­le lumii. Ce inseam­nă 3,7 mili­oa­ne? Înseam­nă tot atâ­tea gân­duri, idei, păreri, impre­sii. Înseam­nă pasiu­ne, pro­fe­sio­na­lism, dăru­i­re și res­pect. Tine­re­țe fără bătrâ­ne­țe, între­gu­lui colec­tiv redac­țio­nal și via­ță fără de moar­te, jur­na­lu­lui de la țăr­mul mării! La mulți ani! P.s: ”Cât de fru­mos ați scris pe Diplo­mă! Mi-au dat lacrimile…”.

P.s.s: “Cine se scoa­lă de dimi­nea­ță, pri­meș­te diplo­mă. 🙂 Mă ono­rea­ză și mă obli­gă, în ace­lași timp. Cu bucu­rie și recu­noș­tin­ță, Mul­țu­mesc! Zi feri­ci­tă, tutu­ror!”. ”La mulți ani, Man­ga­lia News! La mulți ani, dom­nu­le pro­fe­sor, sufle­tul coti­dia­nu­lui de la țăr­mul mării!”


Tin­ca Răca­ru: ”Ade­vă­ra­te­le comori ale unui om se află în sufle­tul dum­ne­a­voas­tră. Sunt toa­te sen­ti­men­te­le fru­moa­se, forţa cu care v‑ați ridi­cat, ori de câte ori via­ţa v‑a înge­nun­che­at, spi­ri­tul liber, bună­ta­tea, gene­ro­zi­ta­tea cu care împăr­țiți tot ceea ce aveți mai bun şi mai fru­mos, cre­dinţa şi iubi­rea cu care vă dăru­iți lumii… La mulți ani, Năși­cul meu drag!”. …Este o mare onoa­re să pri­mesc acest dar minu­nat, de ziua mea. O vâr­stă fru­moa­să, cu o cifră rot­un­dă. Eu nu am pri­mit la via­ța mea prea mul­te diplo­me, una la ser­vi­ciu, pen­tru bună con­du­i­tă și una la Cru­cea Roșie. Nu știu ce să spun, m‑ați lăsat fără cuvinte!” 

P.s: ”Sărut mâna, Năși­cul meu drag. Este o mare onoa­re să pri­mesc acest dar minu­nat, de ziua mea. O vâr­stă fru­moa­să, cu o cifră rot­un­dă. Eu nu am pri­mit la via­ța mea prea mul­te diplo­me, una la ser­vi­ciu, pen­tru bună con­du­i­tă și una la Cru­cea Roșie. Nu știu ce să mai spun…, m‑ați lăsat fără cuvin­te! Eu pre­fer să cos, sau să fac Măr­ți­șoa­re, decât să scriu.… M‑ați făcut să plâng de bucu­rie, OM drag și MINUNAT! Vă îmbră­ți­șez cu drag și vă doresc sănă­ta­te și feri­ci­re, ală­tu­ri de fru­moa­sa d‑voastră familie!”


Vale­ri­an Șarîn­gă: ”Sunt unul din­tre noro­co­șii care care s‑au năs­cut pe acest mal de rai. Îl numesc rai pen­tru că, din­co­lo de spec­ta­cu­lo­zi­ta­tea pei­sa­ju­lui, emo­ția tră­i­ri­lor cu întâl­ni­rea fie­că­rui răsă­rit de soa­re, nu îl pot des­crie cu nimic alt­ce­va. Nu sunt un foto­graf, ci un adu­nă­tor de fru­mu­se­țe mari­ti­mă și unde poa­te fi mai fru­moa­să marea, dacă nu la Man­ga­lia? Nori, valuri, senin, raze, lebe­de, zbor de pes­că­ruși, bărci bră­z­dând luci­ul apei, îndră­gos­tiți ce se săru­tă în răsă­rit de soa­re… Asta este Man­ga­lia. Cu pei­sa­je de vis, cu oameni minu­nați și cu o eter­nă frumusețe”.

”Nouă ani cât nouă vieți și cu o ini­mă mereu la fel de nouă, pen­tru ca nouă să ne ajun­gă întot­dea­u­na infor­ma­ția cea mai nouă. Feli­ci­tări pen­tru cei nouă ani în care, zi de zi, ai fost de nota zece! La mulți ani, Man­ga­lia News!”

MN: Mul­țu­mim, dra­gă dom­nu­le Vale­ri­an Şarîn­ga, pen­tru mesa­jul minu­nat, așa cum ne-ați obiș­nu­it să fie toa­te mesa­je­le / legen­de­le dum­ne­a­voas­tră care înso­țesc ima­gi­ni­le de basm ale locu­lui, rea­li­za­te cu ini­ma! La mulți ani, sănă­ta­te și nenu­mă­ra­te bucurii! 


Eca­te­ri­na Cîm­pean: ”Am pri­mit o Diplo­mă de Exce­len­ță din par­tea publi­ca­ți­ei “Man­ga­lia News”. Mă simt ono­ra­tă, mul­țu­mesc fru­mos Dom­nu­lui Pro­fe­sor Tra­ian Lupu! La ceas de săr­bă­toa­re pen­tru publi­ca­ția “Man­ga­lia News”, mă înclin actu­lui de spi­ri­tu­a­li­ta­te tră­it şi cul­ti­vat aco­lo, dorindu‑i reda­cţi­ei, slu­ji­to­ri­lor ei, dar şi celor care o citesc, un sin­cer: La mulţi şi bine­cu­vân­ta­ţi ani!”


Anca Vlă­des­cu: Sunt ono­ra­tă și foar­te feri­ci­tă pen­tru fap­tul că Man­ga­lia News exis­tă în via­ța mea, ne bucu­ră în fie­ca­re cli­pă cu ști­ri­le și eve­ni­men­te­le ce sunt par­te a aces­tui oraș minu­nat de la malul mării, iar ges­tul dum­ne­a­voas­tră, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, de a‑mi oferi aceas­tă Diplo­mă de Exce­len­ță, mă emo­țio­nea­ză și îmi înno­bi­lea­ză via­ța, drept pen­tru care, mă înclin în fața dum­ne­a­voas­tră, OM minunat!!! 

Se apro­pie sosi­rea pri­mă­ve­rii și a lunii mar­tie, luna feme­i­lor fru­moa­se de la malul mării, așa că, prin inter­me­di­ul por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, per­mi­teti-mi să dedic pie­sa muzi­ca­lă ”Feme­ia Mari­nă”, tutu­ror feme­i­lor minu­na­te, sen­si­bi­le și iubi­toa­re de marea noas­tră dragă.


LUIZA CALA: La mulți ani, Man­ga­lia News! La mulți ani, Cro­ni­car al Cetății!

Via­ța con­ti­nuă în para­me­tri nor­mali, pen­tru că prin­tre noi exis­tă oameni căro­ra le pasă de soar­ta seme­ni­lor. Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu este un ast­fel de OM! Nu‑i pasă de nop­ți­le pier­du­te, de fap­tul că efor­tu­ri­le nu‑i sunt recu­nos­cu­te, nu se opreș­te din a ne infor­ma în tim­pul cel mai scurt des­pre ceea ce se întâm­plă în ceta­tea noas­tră și în lume. Tra­ian Lupu nu este doar un om infor­mat, este și un apre­ciat artist. De aici vine, cred, gene­ro­zi­ta­tea cu care are un cuvânt bun des­pre cei care se stră­du­iesc să aco­pe­re lip­su­ri­le cul­tu­ra­le ale ora­șu­lui nos­tru milenar… 

Tra­ian, pen­tru mine ești Cro­ni­ca­rul Cetă­ții! Ini­ma mea te‑a recu­nos­cut în acest post si nimic din mici­mea aces­tei lumi nu te poa­te detro­na. Îți mul­țu­mesc, în nume­le ade­vă­ru­lui și al fru­mu­se­ții, îți doresc sănă­ta­te mul­tă și pute­re de mun­că pe mai depar­te! Recu­noș­tin­ța noas­tră este darul pen­tru săr­bă­to­ri­rea celor nouă ani de volun­ta­ri­at asi­duu în favoa­rea comu­ni­tă­ții. La mulți ani, Man­ga­lia News! Lui­za Cala, Saturn, 17.02.2021.


Prof. Dr. Ioan IACOB: LA MULŢI ANI, cu iubi­re, Man­ga­lia News!


Par­tea I, AICI. Urmea­ză par­tea a III‑a.


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.