MANGALIA NEWS împlinește 9 ANI | EDITORIAL, partea I — ”Ceea ce caracterizează Mangalia News este constanța!” (Cornel Udrea)

5
680

Motto:”Ceea ce caracterizează Mangalia News este constanța!” (Cornel Udrea, februarie 2021). 🙂

LA ANIVERSAREMESAJE, DEDICAȚII: 

Cornel Udrea: ”Din vreme în vreme, dacă nu chiar mai des, de la Marea Albă a românilor, din preajma statuii lui Covidius, tomitanul, vin spre mine și postacii neposaci, semnale ludice, cu gura pînă laurechi, dar și onorabile reproduceri din nemuririle mele caligrafiate cu sufletul. Mangalia News este o inițiativă cu vîrstă deja și cu exercițiu public, ceea ce garantează calitatea și seriozitatea. V‑am acordat girul preluării, ca cum se făcea cu folclorul, din gură în gură, adică oral și scris dupe aia, pentru că aveți umor, aveți mobilierul de la etaj de bună calitate. Sincer, nu am întîlnit prea des, atît de mult, dar discret și de calitate profesionalism. Ceea ce caracterizează Mangalia News este constanța. O puneți de motto? 😀

Și mai adaug, înainte de final: Țin în respect oamenii entuziaști, dedicați, mergătorii pînă în pînzele albe, pentru a deschide un atelier de confecționat clepsidre în Sahara, cum este și profesorul Traian Lupu, cel ce ține în strînsura mîinii gîndului, știrile proaspete de Mangalia”.

MN: Maes­tre drag, iată că am pus‑o! 😀 Am pus con­sta­ta­rea dum­ne­a­voas­tră drept Mot­to, pen­tru că‑i prea fai­nă ca să nu fie aco­lo unde tre­bu­ie: La locul ei! Tare drag ne sun­teți de‑o via­ță, de când ne-ați devoa­lat ”Obi­ce­iu­ri­le de nun­tă la can­gu­rii șchi­opi”, pe care nu aveam cum să le aflăm alt­fel, pe vre­mea aia… 🙂 

MN: Ne bucu­rați de fie­ca­re dată, iubi­te Maes­tre, pe noi și pe citi­to­rii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, când publi­căm scri­e­ri­le dum­ne­a­voas­tră spu­moa­se, cari­ca­tu­ral-aci­de, (de regu­lă, în edi­ți­i­le cul­tu­ra­le de wee­kend, ca să mai uităm de cele rele...). Să fiți sănă­tos și ne putem reve­dea ”LIVE și nevă­tă­mați” la Man­ga­lia, la o mul­ti­plă lan­sa­re de cărți ce poar­tă sem­nă­tu­ra domni­ei voas­tre! Asta‑i una din poh­te­le ce le poh­tim! Împli­neas­că-se cât mai curând, cu voia Celui de Sus.


Aure­lia Lăpu­şan: Mulți ani buni, îna­in­te! Man­ga­lia News a deve­nit, la vâr­sta de 9 ani, oglin­da ora­șu­lui, radi­o­gra­fia unei comu­ni­tăți diver­se, infor­ma­ția rapi­dă care ajun­ge la oameni. O pre­să care se vrea omni­pre­zen­tă, dar înlăn­țu­i­tă în mari­le rețe­le, recu­nos­cu­tă și apre­cia­tă. Feli­ci­tări celor care o rea­li­zea­ză cu pasiu­ne și profesionalism!

MN: Mul­țu­mim din toa­tă ini­ma, Men­to­ru­lui nos­tru de suflet. Vă admi­răm de ani buni, dis­tin­să Doam­nă conf. univ dr. Aure­lia Lăpu­şan, eta­lon în Publi­cisti­ca dobro­gea­nă și vă mul­țu­mim pen­tru tot ceea ce ați făcut pen­tru Man­ga­lia noas­tră dra­gă! Man­ga­lia News, cu res­pect deo­se­bit: mangalianews.ro/Aurelia+Lapusan


Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA: ”Mul­tu­mesc, Tra­ian Lupu, in curand schimb motoa­re­le la Arca…, mult mai puter­ni­ce! Apre­ciez spri­ji­nul si sus­ti­ne­rea, te salut cu mult res­pect si prietenie!”

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim rea­li­za­to­ru­lui Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Anca Mizum­schi: Iubesc cu pati­mă Dobro­gea: bra­țe­le Dună­rii, Muri­ghi­ol, Eni­sa­la, tot țăr­mul, până la Man­ga­lia și Vama Veche. Locu­ri­le copi­lă­ri­ei mele. Dar mai mult decât locu­ri­le Dobro­gei, îi iubesc oame­nii și aces­tor oameni le mul­țu­mesc pen­tru onoa­rea făcu­tă și Diplo­ma de Exce­len­ță, de care sunt mân­dră. (Anca Mizum­schi, 23 febru­a­rie 2021).


Ion-Mari­us Tato­mir: “Man­ga­lia News la ceas ani­ver­sar înseam­nă mai mult decât săr­bă­to­ri­rea exis­tenţei unui por­tal de ştiri. Din­co­lo de mun­ca inten­să depu­să pen­tru a infor­ma citi­to­rii asu­pra celor mai recen­te eve­ni­men­te din dife­ri­te dome­nii, se află căl­du­ra unui suflet care depu­ne efor­turi imen­se pen­tru ca acest mij­loc infor­ma­ţio­nal (indis­pen­sa­bil!) să exis­te. Feli­ci­tări, dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu, care a înfi­inţat acest pro­iect extra­or­di­nar; sper ca ora­şul Man­ga­lia, într‑o bună zi, să îi recu­noas­că mun­ca tita­ni­că şi să îi dedi­ce o pagi­nă cu lite­re de aur în cro­ni­ca sa, pe care domnia sa, ori­cum a scris‑o, pre­gă­tind gene­ra­ţii care au adus şi aduc renu­me ora­şu­lui şi Româ­ni­ei, la eve­ni­men­te­le inter­na­ţio­na­le şi prin impli­ca­rea în pro­mo­va­rea Man­ga­li­ei şi a valo­ri­lor naţio­na­le. La mulţi ani, Man­ga­lia News, la mulţi ani dom­nu­le Tra­ian, La mulţi ani, cola­bo­ra­to­ri­lor şi par­te­ne­ri­lor cul­tu­rali ai zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News!”. Ion-Mari­us Tato­mir, cores­pon­dent de presă.

MN: Mul­țu­mim, dra­gă IMT, celui care înlă­tu­ră cea­ța ”engle­zeas­că” de pe flo­ri­le pri­mă­ve­rii și ne trans­mi­te știri pozi­ti­ve din lumea asta nebu­nă, de legat! Mul­țu­mim pen­tru tot.


Mari­an Avra­mes­cu: Vă mul­țu­mesc foar­te mult și îmi pare bine pen­tru că apre­ciați cola­bo­ra­rea noas­tră! Mulți ani, doresc publi­ca­ți­ei la care pun și eu o modes­tă cără­mi­dă grafică!

Autor ban­ner: Mari­an Avramescu.

MNCu ple­căciu­ne și admi­ra­ție, Maes­tre drag! Noi vă mul­țu­mim din suflet pen­tru ”cără­mi­zi­le din aur nativ”, pe care ni le-ați dăru­it de‑a lun­gul tim­pu­lui, spre a fi mul­ti­pli­ca­te către zări­le albas­tre, întru bucu­ria mili­oa­ne­lor de citi­tori pe care ni i‑am apro­pi­at în acești nouă ani.


Paul Sto­ica: Mă simt ono­rat și mul­țu­mesc din suflet dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu și redac­ți­ei “Man­ga­lia News” pen­tru apre­ci­e­re. La mulți ani, plini de culoare!


Lucre­tia Ber­zin­tu: O sur­pri­ză plă­cu­tă! Mul­țu­mesc, Man­ga­lia News, cu ura­rea de La mulți ani, și cât mai mulți citi­tori! Buna ziua, dom­nu­le Tra­ian Lupu! Va mul­tu­mesc fru­mos! Sa aveti multi ani ina­in­te cu Man­ga­lia News, impre­u­na! Feli­ci­tari pen­tru acti­vi­ta­tea de pana acum si mult suc­ces pe mai depar­te! La multi ani! Cu pri­e­te­nie, Lucre­tia Berzintu.


Flo­ri­an Marin: ”Un pro­ces de dezvol­ta­re loca­lă, coe­rent, efi­cient și siner­gic cu nevo­i­le și aștep­tă­ri­le cetă­țe­ni­lor pre­su­pu­ne, îna­in­te de toa­te, trans­pa­ren­ță și impli­ca­re. Man­ga­lia News și‑a asu­mat res­pon­sa­bil și volun­tar asi­gu­ra­rea trans­pa­ren­ței infor­ma­ți­i­lor de inte­res pen­tru comu­ni­ta­tea din Man­ga­lia, con­tri­bu­ind ast­fel la spri­ji­ni­rea dezvol­tă­rii comu­ni­tă­ții. Eu vă mul­țu­mesc pen­tru cele ofe­ri­te comu­ni­tă­ții și vă doresc să con­ti­nu­ați mun­ca extra­or­di­na­ră rea­li­za­tă, deo­a­re­ce aceas­ta este în inte­re­sul direct și nemij­lo­cit al cetă­țea­nu­lui. La mulți ani, Man­ga­lia News!

MN: Avem șan­sa de a cola­bo­ra cu dum­ne­a­voas­tră, drag pri­e­ten (muuult) mai tânăr, 🙂 de câți­va ani buni, în care am fost ală­tu­ri, ”shol­der to shol­der”, de la mitin­guri sin­di­ca­le și luări de opi­nie civi­că sau arti­co­le de spe­cia­li­ta­te, până la noi pro­iec­te des­ti­na­te mici­lor între­prin­ză­tori din sudul lito­ra­lu­lui, cum este și por­ta­lul Antre­pre­no­ri­at și Dezvol­ta­re Loca­lă Man­ga­liahttps://www.adlmangalia.ro/, în care vă ofe­riți exper­ti­za în dome­ni­ul fon­du­ri­lor euro­pe­ne, pen­tru pro­iec­te de finan­ța­re. Vă mul­țu­mim și vă dorim mul­tă sănă­ta­te și rea­li­zări fru­moa­se, ală­tu­ri de fami­lia minunată.


Liviu Pre­des­cu, redac­tor Radio Con­stan­ța: Man­ga­lia rămâ­ne pen­tru mine acel oraș cu oameni minu­nați, locul în care toți cei inte­re­sați de via­ța urbei pot afla în timp real știri și infor­ma­ții de pe por­ta­lul Man­ga­lia News. De la via­ța socio-eco­no­mi­că, la ofer­ta de pro­du­se și ser­vi­cii ale fir­me­lor și antre­pre­no­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, toa­te se regă­sesc în acest uni­vers al infor­ma­ți­ei — Man­ga­lia News.

MN: Liviu, pri­e­ten drag, nu avem a spu­ne alt­ce­va decât că am reu­șit, după ceva timp, să urcăm Radio Con­stan­ța pe Man­ga­lia News! Da, când des­chizi ori­ce arti­col, exact aco­lo, pe bara din dreap­ta, exis­tă un ban­ner pe care dacă apeși, poți să asculți pro­gra­me­le Radio Con­stan­ța — Radio Vacan­ța, inclu­siv super­ba ta emi­siu­ne muzi­ca­lă DISCURI DE COLECȚIE”, pen­tru care îți mulțumim.


Cris­ti­an Bucur, AJRP: Cu mul­te mul­țu­mi­ri, Man­ga­lia News! La cât mai mul­te apariții!


MEMENTO:

…Așa a debu­tat Man­ga­lia News, zia­rul nos­tru onli­ne, exact acum 9 ani, pe data de 23 febru­a­rie 2012, în iar­na de neu­i­tat pen­tru man­ga­li­enii de la blo­curi, care au stat într-un frig cum­plit, pen­tru că fur­ni­zo­rul a între­rupt nejus­ti­fi­cat căl­du­ra… A fost momen­tul în care ne-am hotă­rât ”să ieșim în lume” și să spu­nem lucru­ri­lor pe nume!

Iată pri­me­le pos­tări de acum NOUĂ ANI, pe site-ul www.mangalianews.ro:

Aveţi cuvân­tul!  Feb. 23, 2012:
“MangaliaNews.ro este un site des­chis, dedi­cat cetă­ţe­ni­lor din muni­ci­pi­ul de la „Marea cea mare”, oameni care doresc să-şi expri­me opi­ni­i­le cu pri­vi­re la via­ţa coti­dia­nă a ora­şu­lui, cu bune, cu rele, aşa cum este ea. Pen­tru că vă inte­re­sea­ză soar­ta urbei, pe acest site public sunt bine­ve­ni­te arti­co­le scri­se de dum­ne­a­voas­tră, suges­tii, dar şi solu­ţii şi pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia. Vânt bun din pupa, mangalieni!!!”.

Și câte­va arti­co­le pos­ta­te în zile­le ime­di­at urmă­toa­re lan­să­rii site-ului Man­ga­lia News. Vă mai amintiți?


Reve­nind în actu­a­li­ta­te, vă invi­tăm să citiți câte­va arti­co­le repre­zen­ta­ti­ve, din­tre cele publi­ca­te în anul 2020: 

Vă invi­tăm, de ase­me­nea, să citiți și arti­co­le­le dedi­ca­te, de la rubri­ca SPECIAL, pre­cum și cele pes­te 23.000 de arti­co­le publi­ca­te în cei nouă ani de acti­vi­ta­te ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News. 🙂

Vale­ri­ca RaduCa și atunci, si acum ne încă­l­ziți case­le și sufle­te­le! La mulți ani, cu mul­tă pute­re de mun­că!👍👍💝

MN: Par­tea a doua a edi­to­ri­a­lu­lui ani­ver­sar, AICI.

Vă invi­tăm să citiți și: Man­ga­lia News des­cri­să de Vic­tor Ravini, ”Lucră­tor în redac­ția Ord&Bild, cora­bia ami­ral a cul­tu­rii din Sue­dia și din Țări­le Scan­di­na­ve, cu defor­ma­ție pro­fe­sio­na­lă de câr­ti­tor veș­nic nemul­țu­mit la ori­ce văd”

PRESA des­pre ANIVERSAREA celor 9 ANI de la LANSAREA coti­dia­nu­lui onli­ne MANGALIA NEWS


Man­ga­lia News, Marți, 23 febru­a­rie 2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

5 COMENTARII

Leave a Reply