MANGALIA: ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021–2027

0
576

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia este în pro­ces de ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021–2027.

În spe­ran­ța că aceas­tă pro­ce­du­ră este sin­cro­ni­za­tă cu nevo­i­le comu­ni­tă­ții noas­tre, în vede­rea sta­bi­li­rii unui reper, par­ti­ci­pa­rea dum­ne­a­voas­tră în cadrul aces­tui pro­ces de eva­lu­a­re este esen­ți­a­lă pen­tru atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor aces­tu­ia, repre­zen­tând tot­o­da­tă moda­li­ta­tea prin care vă puteți impli­ca și con­tri­bui în pro­ce­sul de pro­mo­va­re și dezvol­ta­re între­prins de către auto­ri­ta­tea exe­cu­ti­vă și deli­be­ra­ti­vă de la nive­lul Muni­ci­pi­ul Mangalia.

Păre­rea ta con­tea­ză! Com­ple­tea­ză ches­tio­na­rul până la data de 12.02.2021, fii un par­ti­ci­pant activ la defi­ni­rea pro­iec­te­lor stra­te­gi­ce de dezvol­ta­re loca­lă a muni­ci­pi­u­lui și aju­tă-ne cu un SHARE!

Ches­tio­nar în rân­dul popu­la­ți­ei pen­tru iden­ti­fi­ca­rea pri­o­ri­tă­ți­lor de dezvol­ta­re în muni­ci­pi­ul Mangalia

Des­fă­șu­răm un son­daj pri­vind opi­ni­i­le cetă­țe­ni­lor din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia refe­ri­toa­re la măsu­ri­le cele mai impor­tan­te pen­tru dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui în care locu­iesc. Răs­pun­sul dum­ne­a­voas­tră va fi pre­lu­crat doar din punct de vede­re statistic.

Ches­tio­na­rul de față este rea­li­zat în con­tex­tul acti­vi­tă­ții de ela­bo­ra­re a Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 2021–2027, ca par­te a pro­iec­tu­lui POCA – ”Pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­re pro­ce­duri admi­nis­tra­ti­ve”. Răs­pun­su­ri­le fur­ni­za­te prin acest ches­tio­nar vor fi avu­te în vede­re în ela­bo­ra­rea direc­ți­i­lor și pro­iec­te­lor stra­te­gi­ce pe care și le va asu­ma auto­ri­ta­tea publi­că loca­lă în vede­rea dezvol­tă­rii municipiului.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re ne puteți con­tac­ta prin inter­me­di­ul poș­tei elec­tro­ni­ce la adre­sa de e‑mail: [email protected]

Ches­tio­nar_Stra­te­gi­e_­Dezvol­ta­re_­Lo­ca­la­_2021-2027_­Man­ga­lia

Vă mul­țu­mim pen­tru participare!


Ches­tio­nar con­sul­ta­re medi­ul de afaceri

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat ela­bo­ra­rea Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 2021–2027 în cadrul pro­iec­tu­lui POCA – ”Pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­re pro­ce­duri admi­nis­tra­ti­ve”. Acest demers va oferi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia supor­tul docu­men­tar nece­sar fun­damen­tă­rii pro­ce­su­lui de pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că afe­rent vii­toa­rei peri­oa­de de pro­gra­ma­re. În cadrul pro­iec­tu­lui de ela­bo­ra­re a aces­tei stra­te­gii con­sul­ta­rea mediu­lui de afa­ceri este esen­ți­a­lă pen­tru atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor acesteia.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re ne puteți con­tac­ta prin inter­me­di­ul poș­tei elec­tro­ni­ce la adre­sa de e‑mail: [email protected]

Chestionar_Mediul_de_Afaceri

Vă mul­țu­mim pen­tru participare!


Ches­tio­nar pen­tru con­sul­ta­rea anga­ja­ți­lor din insti­tu­ți­i­le publi­ce loca­le pri­vind poten­ți­a­lul de dezvol­ta­re a  Muni­ci­pi­ul Mangalia

Des­fă­șu­răm un son­daj pri­vind opi­ni­i­le anga­ja­ți­lor din insti­tu­ți­i­le publi­ce din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia refe­ri­toa­re la măsu­ri­le cele mai impor­tan­te pen­tru dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui în care locu­iesc. Răs­pun­sul dum­ne­a­voas­tră va fi pre­lu­crat doar din punct de vede­re statistic.

Ches­tio­na­rul de față este rea­li­zat în con­tex­tul acti­vi­tă­ții de ela­bo­ra­re a Stra­te­gi­ei de Dezvol­ta­re Loca­lă a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 2021–2027, ca par­te a pro­iec­tu­lui POCA – ”Pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­re pro­ce­duri admi­nis­tra­ti­ve”. Răs­pun­su­ri­le fur­ni­za­te prin acest ches­tio­nar vor fi avu­te în vede­re în ela­bo­ra­rea direc­ți­i­lor și pro­iec­te­lor stra­te­gi­ce pe care și le va asu­ma auto­ri­ta­tea publi­că loca­lă în vede­rea dezvol­tă­rii municipiului.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re ne puteți con­tac­ta prin inter­me­di­ul poș­tei elec­tro­ni­ce la adre­sa de e‑mail: [email protected]

Chestionar_Angajati_institutii_publice_locale.

Vă mul­țu­mim pen­tru participare!


Man­ga­lia News, 22.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply