Lactoferina, sau “medicamentul lui Dumnezeu” și ajutorul ei în infecțiile respiratorii

0
212

Lactoferina, sau “medicamentul lui Dumnezeu” și ajutorul ei în infecțiile respiratorii.

În aștep­ta­rea vac­ci­nu­lui anti COVID, une­le sub­stan­țe bine cunos­cu­te deja și efi­cien­te, ne ofe­ră o armă împo­tri­va viru­su­ri­lor și bac­te­ri­i­lor.

Răcea­la și gri­pa au une­le simp­to­me care pot fi supă­ră­toa­re și, dacă sunt ges­tio­na­te efi­cient, sunt ade­sea auto­li­mi­ta­te și se rezol­vă în câte­va zile, la per­soa­ne­le fără con­di­ții pre­e­xis­ten­te. Cu toa­te aces­tea, une­le din­tre simp­to­me­le lor sunt simi­la­re cu cele obser­va­te în infec­ți­i­le cu COVID-19.

Infec­ți­i­le sinu­sa­le sunt cau­za­te în mod obiș­nu­it de viruși care infec­tea­ză mucoa­sa cavi­tă­ții naza­le sau, mai gene­ral, nasul, gâtul și ure­chea. Ele apar ca o con­se­cin­ță a unei răceli bana­le. Cu toa­te aces­tea, bac­te­ri­i­le pot fi și ele o cau­ză, în cir­cum­stan­țe spe­ci­fi­ce. Se con­si­de­ră ade­sea că sinu­zi­ta bac­te­ri­a­nă este secun­da­ră infec­ți­ei vira­le.

Într-un final însă, infec­ția sinu­sa­lă vira­lă și infec­ția sinu­sa­lă bac­te­ri­a­nă pot avea simp­to­me simi­la­re.

  • secre­ții naza­le sau în par­tea din spa­te a gâtu­lui (picu­ra­re pos­te­ri­oa­ra)
  • con­ges­tie sau obs­truc­ție naza­lă, care poa­te face difi­ci­lă res­pi­ra­ția.
  • dure­re, sen­si­bi­li­ta­te sau pre­siu­ne la nive­lul sinu­su­ri­lor.

La adulti cel mai frec­vent apa­re sinu­zi­ta, ca o con­se­cin­ță a infec­ți­ei vira­le, indi­fe­rent ce virus ar fi aces­ta, mai ales la per­soa­ne­le care au pre­dis­po­zi­ție către aceas­tă pato­lo­gie. La copil, apa­re rinoa­de­no­idi­ta, boa­la „pre­fe­ra­tă” a copi­lu­lui care se poa­te com­pli­ca une­ori cu oti­ta medie și rino­si­nu­zi­ta.

Grip­S­TOP, cu lac­to­fe­ri­nă și gli­ci­ri­zi­nă, sca­de infla­ma­ția, desfun­dă nasul, împie­di­că dezvol­ta­rea viru­su­ri­lor și bac­te­ri­i­lor.

Con­ti­nu­a­rea, în evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply