Sibiu Cycling Tour 2020 restricționează circulația pe Transfăgărășan

0
262

Vineri, 24.07.2020, în inter­va­lul orar 14:00 – 17:00, tra­fi­cul ruti­er va fi închis în tune­lul situ­at pe dru­mul naţio­nal DN 7C (Trans­fă­gă­ră­șan), cuprins între km 115+926 — km 116+808, ca urma­re a des­fă­șu­ră­rii turu­lui ciclist “ Sibiu Cycling Tour 2020”.

De ase­me­nea, cir­cu­la­ția par­ti­ci­pan­ți­lor la eve­ni­ment se va face pe par­tea dreap­tă a dru­mu­lui, cât mai aproa­pe de par­tea caro­sa­bi­lă, pe urmă­toa­re­le seg­men­te de drum:

Vineri, 24.07.2020:

DN 1, km 282+130 – 262+996

DN 7C, km 147+786 – 116+808.

Sâm­bă­tă, 25.07.2020

DN 1, km 296+300 – km 303+120

DN 7, km 259+305 – 255+375

DN 1, km 326+515 – km 344+200

DN 7H, km 0+000 – km 3+300

DN 1, km 315+500 – km 319+181.

Dumi­ni­că, 26.07.2020

DN 1, km 343+152 – km 330+490

DN 1, km 330+490 – km 319+181.

Pen­tru asi­gu­ra­rea tra­fi­cu­lui ruti­er în con­di­ții de sigu­ran­ță și pro­te­ja­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la com­pe­ti­ție, tra­fi­cul ruti­er se va des­fă­șu­ra cu spri­ji­nul echi­pa­je­lor din cadrul Poli­ți­ei Ruti­e­re.

În con­for­mi­ta­te cu Legea 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ţia pe dru­mu­ri­le publi­ce, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, con­du­că­to­rii auto au obli­ga­ţia să res­pec­te res­tri­cţi­i­le de cir­cu­la­ție insti­tu­i­te şi sem­na­li­za­rea ruti­e­ră afe­ren­tă.

Aten­țio­năm pe cei care tranzi­tea­ză acest sec­tor de drum că, în ulti­ma peri­oa­dă, este sem­na­la­tă pre­zen­ța urși­lor în apro­pi­e­rea păr­ții caro­sa­bi­le și îi sfă­tu­im să nu se apro­pie de ani­ma­le și să infor­meze ime­di­at auto­ri­tă­ți­le de pre­zen­ța aces­to­ra.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360 și pe pri­ma pagi­na, în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT – Situ­a­ția Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pe pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ şi de TWITTER, @CNADNR


Man­ga­lia News, 23.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply