Arca TV: Prima emisiune “Diaspora în Direct”, Duminică, 29 Martie, ora 1 PM (ora Houston-ului), ora 21, ora României [VIDEO]

0
411

Arca TV: Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct”, Dumi­ni­că, 29 Mar­tie, ora 1 PM (ora Hous­ton-ului), ora 21, ora Româ­ni­ei.

Pri­ma emi­siu­ne “Dias­po­ra în Direct”, aici, pe pagi­na de Face­bo­ok a Arca TV și simul­tan, pe You­tu­be, Dumi­ni­că, 29 Mar­tie ora 1 PM (ora Hous­ton-ului).

Ne pro­pu­nem să iden­ti­fi­căm ini­ția­ti­ve­le care pot aju­ta Româ­nia în momen­te­le aces­tea extrem de gre­le pen­tru români. Vor fi pre­zenți români din Sta­te­le Uni­te, din Can­a­da, Marea Bri­ta­nie, Spa­nia, Ita­lia și Aus­tra­lia. Toti ne vom da mâna pen­tru a găsi solu­ții de spri­jin pen­tru Româ­nia și vă invi­tăm să urmă­riți emi­siu­nea.

Numai împreună putem aju­ta româ­nii greu încer­cați de aceas­tă cri­ză, într-un sis­tem de sănă­ta­te pre­car, repre­zen­tat însă cu cin­ste de medi­cii, asis­ten­te­le și toa­te cadre­le medi­ca­le care fac efor­turi supra­o­me­nești să aju­te bol­na­vii. Comen­ta­ri­i­le voas­tre de pe Face­bo­ok, în tim­pul emi­siu­nii, vor putea fi văzu­te live și vă invi­tăm să par­ti­ci­pați activ cu între­bări sau ini­ția­ti­ve. Să demon­străm că zile­le aces­tea ne pot adu­ce mai aproa­pe de con­ce­tă­țe­nii noș­tri, care au acum mai mult ca ori­când nevo­ie de aju­to­rul nos­tru!

Vă mul­țu­mim!

Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.

Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, Joi, 26 mar­tie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply