Dallas Reunion Tower — Am fost ”in The Ball”, la 171 de metri și am văzut panorama fascinantă a Dallas-ului [FOTO/VIDEO]

0
254

Reu­nion Tower este un turn de obser­va­ție îna­lt de 171 m, situ­at în Dal­las, Texas, USA și unul din­tre cele mai recu­nos­cu­te repe­re ale ora­șu­lui. Situ­at pe Bule­var­dul Reu­nion 300, în dis­tric­tul Reu­nion din cen­trul ora­șu­lui Dal­las, tur­nul face par­te din com­ple­xul Hyatt Regen­cy Hotel și este al 15-lea cel mai îna­lt edi­fi­ciu al ora­șu­lui. O struc­tu­ră inde­pen­den­tă, până la con­struc­ția unui supli­ment la Hyatt Regen­cy Dal­las, în 1998, tur­nul a fost pro­iec­tat de fir­ma de arhi­tec­tu­ră Wel­ton Bec­ket & Asso­ci­a­tes.

Tur­nul Reu­nion, cunos­cut sub denu­mi­rea loca­lă “The Ball”, a fost fina­li­zat la 2 febru­a­rie 1978, împre­u­nă cu Hyatt Regen­cy Dal­las la Reu­nion, ca par­te a unui pro­iect de rea­me­na­ja­re urba­nă care a reno­vat și Union Sta­tion, care astăzi ofe­ră ser­vi­cii de trans­port prin Amtrak, tranzi­tul rapid în zona Dal­las și tre­nul Tri­ni­ty Express către aero­por­tul inter­națio­nal Dal­las / Fort Wor­th și Fort Wor­th. 

Când s‑a des­chis pri­ma dată, tur­nul inclu­dea sta­ția de radio KOAX-FM, acum KRLD-FM 105.3 FM, cân­d­va deți­nu­tă de Wes­tin­gho­u­se Broad­cas­ting.

Reu­nion Tower și‑a redes­chis res­ta­u­ran­tul în data de 9 febru­a­rie 2009, după ce a fost închis pen­tru reno­vări majo­re, în 16 noiem­brie 2007. Pun­tea de obser­va­re s‑a redes­chis pe 5 octom­brie 2013, toc­mai la timp pen­tru a 35‑a ani­ver­sa­re a Tur­nu­lui.

Tur­nul este situ­at la apro­xi­ma­tiv 1000 de metri de Dea­ley Pla­za și locul asa­si­nă­rii lui John F. Ken­ne­dy.

Dal­las city sky­li­ne, Dal­las, Texas, the Dal­las part of the Dallas/FortWorth Metro­plex:

ATRACȚII: Cele­brul bucă­tar Wol­fgang Puck a des­chis res­ta­u­ran­tul rota­tiv, Five Six­ty, pe cel mai îna­lt nivel rota­tiv al tur­nu­lui, la 11 febru­a­rie 2009. Nume­le este o refe­rin­ță la ele­va­rea res­ta­u­ran­tu­lui. Eta­jul mij­lo­ciu al tur­nu­lui este uti­li­zat pen­tru eve­ni­men­te spe­ci­a­le ges­tio­na­te de Wol­fgang Puck Cate­ring, care are sedi­ul în gara Union din apro­pi­e­re. 

Pun­tea de obser­va­re se numeș­te „GeO-Deck”. Faci­li­ta­tea inte­ri­oa­ră inclu­de o expe­rien­ță digi­ta­lă inte­rac­ti­vă, care con­ți­ne infor­ma­ții des­pre repe­re­le Dal­las, Tur­nul Reu­niu­nii în sine, eve­ni­men­te­le din 22 noiem­brie 1963, came­re video cu defi­ni­ție îna­l­tă și mul­te alte­le. Exte­ri­o­rul pun­ții de obser­va­re dis­pu­ne de tele­s­coa­pe cu vede­re în toa­te direc­ți­i­le.

Clo­ud 9 Cafe este acce­si­bil de pe pun­tea de obser­va­re, aici se pot servi mese și gus­tări, cu vede­re la 360 de gra­de, din spa­te­le pere­ți­lor de sti­clă. Maga­zi­nul de cado­uri de la baza tur­nu­lui ofe­ră suve­ni­ruri lega­te de Tur­nul Reu­nion, Dal­las și Texas și alte arti­co­le ine­di­te. (sur­sa: wikipedia.org).

Mul­țu­mim pen­tru tot, dra­gii și iubi­ții noș­tri T&A&Isa­be­l­la. Să ne reve­dem sănă­toși. Goo­d­bye and See you soon, won­der­ful ”Texas Pla­net”! 🙂

MN: Cele­lal­te repor­ta­je din peri­plul nos­tru texan de neu­i­tat, din vara anu­lui 2019, pot fi vizu­a­li­za­te AICI și AICI.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 2 febru­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele