Florin Iordanoaia — CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ”, LA 30 DE ANI!

0
642

CLUBUL SPORTIVMAREA NEAGRĂ”, LA 30 DE ANI!

La 24.01.1990, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, s‑a desfă­şu­rat şedinţa de con­sti­tu­i­re a Clu­bu­lui Spor­tiv de Arte Marţi­a­le „Marea Nea­gră”. La aceas­tă adu­na­re au par­ti­ci­pat spor­ti­vii antre­na­ţi de un grup de prac­ti­canţi de arte marţi­a­le, con­dus de Ploş­ni­ţă Vasi­le Ovi­diu, Ior­dă­noa­ia Flo­rin, Sîn­ge­or­sa­nu Sever şi Ogrin­jea Daniel.

Gru­pa­rea de prac­ti­canţi s‑a for­mat în anul 1983, oda­tă cu sosi­rea la Man­ga­lia, în urma ter­mi­nă­rii facul­tă­ţii, a d‑lui Ploş­ni­ţă Vasi­le Ovi­diu, ofi­ţer ingi­ner în Mari­na Mili­ta­ră. Ală­tu­ri de aces­ta s‑au aflat şi s‑au antre­nat d‑nii Ogrin­jea Adri­an, Ogrin­jea Emil, Ogrin­jea Daniel, Sîn­ge­or­sa­nu Sever, Vlă­des­cu (Maxi­men­co) Anca, Feche­te Adri­a­na şi mulţi alţii. La gru­pa­re au mai ade­rat Tusluc Vasi­le, în 1987 şi Ior­dă­noa­ia Flo­rin, în 1988.

Antre­na­men­te­le s‑au desfă­şu­rat în sala de gim­nas­ti­că de la Casa Tine­re­tu­lui, la sala de sport de la o uni­ta­te mili­ta­ră de pre­gă­ti­re a per­so­na­lu­lui, la Lice­ul Indus­tri­al nr. 1 („Ion Băne­scu” în pre­zent) şi pe insu­la din por­tul Mangalia.

La 20.01.1990, la Bucu­reşti s‑a înfi­inţat Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le. La şedinţa de con­sti­tu­i­re au par­ti­ci­pat Ploş­ni­ţă Vasi­le Ovi­diu şi Ior­dă­noa­ia Flo­rin, ca mem­brii fon­da­tori. La 4 zile după aceas­tă şedinţă, la 24 ianu­a­rie 1990, s‑a orga­ni­zat şedinţa de înfi­inţa­re a unui club spor­tiv. La adu­na­re, ală­tu­ri de cei patru ini­ţi­a­tori, au par­ti­ci­pat dl. Ingi­ner Radu Ale­xan­dru Dumi­tru, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Fron­tu­lui Sal­vă­rii Naţio­na­le din Man­ga­lia, Pro­fe­sor Cioa­tă Doru, mem­bru al C.F.S.N. Man­ga­lia, d‑na Toda­ş­că Iri­nia, direc­tor al Casei Tine­re­tu­lui Man­ga­lia, spor­ti­vii şi părinţii celor care se antre­nau în acel moment. 

În fun­cţi­i­le de con­du­ce­re au fost aleşi: Ploş­ni­ţă Vasi­le Ovi­diu, preşe­din­te, Ior­dă­noa­ia Flo­rin, vice­preşe­din­te, Sîn­ge­or­sa­nu Sever, secre­tar gene­ral, Ogrin­jea Daniel, secre­tar adjunct şi Dr. Cata­nă Con­stan­tin, medic. După şedinţa de con­sti­tu­i­re au fost depu­se docu­men­te­le la fede­ra­ţie şi timp de un an, clu­bul a fun­cţio­nat ca fili­a­lă a federaţiei.

În luna sep­tem­brie 1990, Ior­dă­noa­ia Flo­rin s‑a sepa­rat de cei trei colegi instruc­tori şi a for­mat alte gru­pe de spor­tivi, în Man­ga­lia, Con­stanţa şi Bucu­reşti. În luna apri­lie 1991 s‑a orga­ni­zat o nouă Adu­na­re Gene­ra­lă pen­tru înfi­inţa­rea Ligii de Arte Marţi­a­le „Marea Nea­gră”, care în luna mai 1991, a obţi­nut per­so­na­li­ta­tea juri­di­că, avînd sedi­ul în Man­ga­lia. La înfi­inţa­re, LAM „Marea Nea­gră”, a avut trei fili­a­le în Man­ga­lia, Con­stanţa şi Bucu­reşti, cu două secţii: Kara­te şi Wushu Kung-Fu, în cadrul fie­că­rei filiale.

În anul 2000, con­form pre­ve­de­ri­lor noii legi a spor­tu­lui, LAM „Marea Nea­gră” s‑a reor­ga­ni­zat şi s‑a trans­for­mat în Clu­bul Spor­tiv „Marea Nea­gră”, cu sedi­ul juri­dic în Constanţa.

Pînă în anul 1997 clu­bul a fost afi­li­at la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le, iar din 1998, secţia de Kara­te a fost afi­li­a­tă la Fede­ra­ţia Româ­nă de Kara­te (Modern). Din anul 2004, secţia de Wushu Kung-Fu a fost retra­să de la F.R.A.M., iar în 2012, secţia de Kung-Fu, a fost afi­li­a­tă la Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le de Contact.

De‑a lun­gul celor 30 de ani, în săli­le de sport ale clu­bu­lui s‑au antre­nat mii de copii, tineri şi adulţi. Mulţi au par­ti­ci­pat la con­cur­su­ri­le de Kara­te, Wushu şi Kung-Fu, obţi­nînd sute de titluri de cam­pi­oni naţio­nali, vice­cam­pi­oni şi meda­lii de bronz. De ase­me­nea, mulţi spor­tivi ai clu­bu­lui au fost sele­cţio­na­ţi în lotu­ri­le naţio­na­le şi au obţi­nut titluri de cam­pi­oni bal­ca­nici, euro­peni şi mondi­ali, la Kara­te şi la Kung-Fu, ală­tu­ri de mul­te meda­lii de argint şi de bronz.

Actu­a­la con­du­ce­re a clu­bu­lui este for­ma­tă din: Ior­dă­noa­ia Flo­rin, preşe­din­te, Cîju Mihai, prim-vice­preşe­din­te, Var­sami Dumi­tru, vice­preşe­din­te Kara­te, Istra­te Ghe­or­ghe, vice­preşe­din­te Kung-Fu, Radu Ior­guş Lau­renţiu, vice­preşe­din­te orga­ni­za­re, Oco­li­şan Miha­e­la Lau­ra, secre­tar gene­ral, Bocai Tudor, secre­tar adjunct, Stîl­pea­nu Adri­an, direc­tor secţia de Ju-Jit­su „Hak­ko-Ryu”.

Vineri 24.01.2020, de la ora 11.00, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, se va desfă­şu­ra o şedinţă fes­ti­vă, la care au fost invi­ta­te mai mul­te per­soa­ne, spor­ti­vii şi părinţii acestora.


Man­ga­lia News, 22.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply