Un preot român cu studii la MIT (Massachusetts Institute of Technology) propune schimbarea teoriei lui Einstein. Sărut dreapta, domn’ profesor!

0
780

Calea spre rai, dru­mul spre bani (grant şti­inţi­fic) şi for­ma­rea gău­ri­lor negre.

Teo­ria rela­ti­vi­tă­ţii a lui Ein­ste­in este incom­ple­tă şi tre­bu­ie schim­ba­tă cu o des­cri­e­re micro­sco­pi­că în genul ace­le­ia pe care am descoperit‑o noi”, susţi­ne cu tărie pre­o­tul Iosif Răzvan Bena, cel ce “pre­di­că” şi fap­tul că “Uni­ver­sul nu e pro­du­sul unei întâm­plări”. Ade­vă­rat am des­co­pe­rit! Un părin­te fizi­cian. Un repre­zen­tant al bise­ri­cii îmbră­cat în hai­ne de om de şti­inţă, un ocro­ti­tor al rugu­lui neîn­cre­de­rii şi al necre­dinţei în ace­la­şi timp pro­po­vă­du­i­tor al cură­ţe­ni­ei sufle­teşti. Iată cum s‑ar putea întâm­pla. Fizi­cia­nul întrea­bă, părin­te­le răs­pun­de. Şi invers. Uite, aici e rai­ul, ăsta e Uni­ver­sul! Ucigă‑l toa­ca e un “mons­tru” din “car­ne” şi… ele­men­te chi­mi­ce? Sufle­tul e al lui Dum­ne­zeu? Dar e de fapt ener­gie pură. Cu stân­ga ne închi­năm. Cu dreap­ta ”deco­răm” for­mu­le mate­ma­ti­ce. Asta e calea spre cer, din­co­lo e dru­mul spre cuce­ri­rea Uni­ver­su­lui. Doam­ne iar­tă-ne! Ar putea încă­pea un fizi­cian şi o faţă bise­ri­ceas­că în ace­ea­şi pie­le? Ei bine, după cum vedeţi, da! Pe de o par­te apă­ră cu cru­cea, pe de alta ful­ge­ră cu şti­inţa. Este părin­te­le ce susţi­ne exis­tenţa în Uni­vers a sute de găuri negre, con­trar teo­ri­ei gene­ra­le. Une­ori păcă­tu­ieş­te ca mirean şi tot el îşi îndreap­tă greşe­li­le, pre­ot fiind. Cu sme­re­nie, răb­da­re şi cuvi­inţă l‑am abor­dat pe sfinţia sa, domn’ pro­fe­sor, unul din cei mai valo­roşi fizi­cieni români ai momen­tu­lui. Mi-am expri­mat mica nedu­me­ri­re lega­tă de cele două laturi ale per­so­na­li­tă­ţii sale, de om de şti­inţă, slu­ji­tor al cifre­lor şi al date­lor pre­ci­se, fără urme de tăga­dă, cât şi de doc­tor în cele sfin­te.

A absol­vit fizi­ca la fai­moa­sa uni­ver­si­ta­te ame­ri­ca­nă MIT (Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy), insti­tu­ţia şti­inţi­fi­că afla­tă pe pri­mul loc în lume. După doc­to­ra­tul la Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, a câş­ti­gat o bur­să post-doc­to­ra­lă la UCLA. Invi­tat de mari­le uni­ver­si­tă­ţi ame­ri­ca­ne să rămâ­nă în SUA, pre­fe­ră Franţa, unde este unul din­tre cer­ce­tă­to­rii de vază la ves­ti­tul insti­tut fran­cez CEA-Saclay. Încă din SUA a urmat şi calea bise­ri­cii, deve­nind pre­ot. Este româ­nul care, în urmă cu câţi­va ani, a câş­ti­gat cel mai mare grant euro­pean pen­tru cer­ce­ta­re (un mili­on de euro). Spe­cia­lis­tul numă­rul unu al Euro­pei (român) în stu­di­ul gău­ri­lor negre. Pe lân­gă fap­tul că este un pre­ot cu har, părin­te­le-pro­fe­sor Iosif Răzvan Bena, cum e firesc, este res­pec­tat de îna­l­te­le “feţe” aca­de­mi­ce.

Slu­jeş­te cu sfinţe­nie şi har teo­ri­i­le fizi­ce ale momen­tu­lui în amfi­tea­tre­le, labo­ra­toa­re­le şi cer­cu­ri­le şti­inţi­fi­ce, la cel mai îna­lt nivel: doar cerul e dea­su­pra stu­di­i­lor sale preţu­i­te. Din amvo­nul eli­tei oame­ni­lor de şti­inţă ai lumii, pre­o­tul Iosif Bena aghe­zmu­ieş­te necre­dinţa ori rea­ua intenţie. M‑am “spo­ve­dit” şi eu sfinţi­ei sale, fizi­cia­nu­lui Bena. I‑am măr­tu­ri­sit că doresc un scurt inter­viu în care să vor­bim mai mult de cele lumeşti şi mai puţin de găuri negre ori draci. A accep­tat cu bună­vo­inţă inter­vi­ul.

Por­tret al părin­te­lui spe­cia­list în stu­di­ul gău­ri­lor negre

 

MN: Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply