Sărbătoarea Tradițiilor și Meșteșugurilor Dobrogene, la Pavilionul Expozițional din Constanța

0
363

Săr­bă­toa­rea Tra­di­ți­i­lor și Meș­te­șu­gu­ri­lor Dobro­ge­ne. Vineri, 20 sep­tem­brie 2019, avem deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a pri­mei edi­ţii a eve­ni­men­tu­lui „Săr­bă­toa­rea Tra­di­ți­i­lor și Meș­te­șu­gu­ri­lor Dobro­ge­ne”.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de către Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în par­te­ne­ri­at cu Con­si­li­ul Jude­țean Tul­cea, prin Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Teo­dor T. Bura­da” Con­stan­ța.

Anul aces­ta, în pre­mie­ră, puteți vedea ate­li­e­re de pie­lă­rie, de obiec­te din lemn, ate­li­e­re de țesut, de tor­sul lânii și de cusut orga­ni­za­te de meș­te­șu­gari din cele două jude­țe. De ase­me­nea, vor fi orga­ni­za­te demon­stra­ții culi­na­re din bucă­tă­ria dobro­gea­nă într-un cup­tor de lut rea­li­zat de către maeș­trii popu­lari din loca­li­ta­tea Can­lia. O sur­pri­ză plă­cu­tă va fi și cup­to­rul arde­rii vase­lor din lut, rea­li­zat de pro­fe­so­rii Cen­tru­lui Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța „Teo­dor T. Bura­da”.

Pe par­cur­sul fie­că­rei zi a eve­ni­men­tu­lui vor avea loc momen­te artis­ti­ce sus­ți­nu­te de ansam­bluri popu­la­re dar și con­cer­te live sus­ți­nu­te de nume mari ale sce­nei româ­nești. În plus, Ivan Pat­zai­chin, mul­ti­plu cam­pi­on națio­nal și inter­națio­nal la caiac-canoe, va orga­ni­za demon­stra­ții de con­stru­it canot­ci și plim­bări pe lacul Tăbă­că­ri­ei.

Vă aștep­tăm vineri, 20 sep­tem­brie 2019, înce­pând cu ora 17:00, pe pla­to­ul Pavi­li­o­nu­lui Expo­zi­țio­nal Con­stan­ța, să ne bucu­răm împre­u­nă de acest eve­ni­ment.

Pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui:

Săr­bă­toa­rea Tra­di­ți­i­lor și Meș­te­șu­gu­ri­lor Dobro­ge­ne – Edi­ția I,

19 – 22 sep­tem­brie 2019.

JOI – 19.09.2019

19:30 Sea­ră de Film

Eu, tu, și… Ovi­diu”

O come­die muzi­ca­lă româ­neas­că din 1978, regi­za­tă de Geo Sai­zes­cu. Rolu­ri­le prin­ci­pa­le sunt inter­pre­ta­te de acto­rii Flo­rin Pier­sic, Vio­le­ta Andrei, Sebas­ti­an Papa­iani, Dem Rădu­les­cu, Ilea­na Sta­na Ione­scu și Jean Con­stan­tin. “ Eu, tu, și… Ovi­diu“ este un film de vacan­ță, care pre­zin­tă o poves­te de dra­gos­te pe lito­ra­lul româ­nesc al Mării Negre, în anii ’70.

VINERI — 20.09.2019

10:00 17:00

Ate­li­e­re meș­te­șu­gă­rești și demon­stra­ții culi­na­re repre­zen­ta­ti­ve zonei Dobro­gea.

17:00  – Des­chi­de­rea Ofi­ci­a­lă

17:00 – 19:00 Ansam­blul Fol­cloric Pro­fe­si­o­nist “Izvoa­re Dobro­ge­ne”,

19:00 – 20:00 Pin­du,

20:00 – 21:00 Mire­la Pană și Caba­ret Uni­que,

21:00 – 22:00 Tara­ful din Cle­jani.

SÂMBĂTĂ – 21.09.2019

10:00–13:00 Ivan Pat­zai­chin și Des­co­pe­ră Row­ma­nia ajung pen­tru pri­ma dată la Con­stan­ța și cau­tă cam­pi­oni la vâslit.

13:00–16:00 con­ti­nuă cu ate­li­e­re pen­tru copii și plim­bări în canot­că.

Indi­fe­rent de vâr­stă, con­sti­tu­ţie spor­ti­vă şi expe­rienţă, ești bine­ve­nit în echi­pa­jul de 11 cam­pi­oni pen­tru con­cur­sul de vâslit vite­ză, în canot­ci de 10+1 locuri.

Dacă nu vâslești, vino să susții concurenții și să te bucuri de o zi petre­cu­tă în natu­ră, prin­tre cam­pi­oni.

Ia‑i și pe cei mici cu tine, să vadă cum se fac băr­ci­le, avem un ate­li­er spe­cial pen­tru ei, de con­struc­ție de bărci.

Și tot de la 10:00 la 16:00  vă invi­tăm la întâl­ni­rea cu isto­ria vie a meș­te­șu­gu­ri­lor și tra­di­ți­i­lor dobro­ge­ne.

16:00 – 19:00 Ansam­bluri Fol­clori­ce Tul­cea.

19:00 – 20:00 Ella­da Band.

20:00 – 21:00 Ele­na Ghe­or­ghe & The Band.

21:00 – 22:00 Vunk.

DUMINICĂ – 22.09.2019

10:00–16:00 Ivan Pat­zai­chin și Des­co­pe­ră Row­ma­nia, ajung pen­tru pri­ma dată la Con­stan­ța și cau­tă cam­pi­oni la vâslit.

16:00 — 18:00 Ansam­bluri Fol­clori­ce Con­stan­ta.

18:00 – 19:00 Fue­go.

19:00 – 20:00 Nicu Pale­ru.

20:00 – 21:00 Trei Sud Est.

21:00 – 22:00 Tru­pa Fee­lin­gs.


Man­ga­lia News, 19.09.2019. (CJC).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele