Prima Organizație de Management al Destinației din România, înființată la Mangalia, în fieful unui primar liberal

0
598

După nume­roa­se scan­da­luri și dez­ba­teri aprin­se, în urmă cu câte­va luni, Par­la­men­tul a adop­tat Legea turis­mu­lui, prin care s‑a cre­at cadrul legal pen­tru înfi­in­ța­rea și func­țio­na­rea Orga­ni­za­ți­i­lor de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei (OMD), așa cum este pre­vă­zut în Pro­gra­mul de guver­na­re al PSD.

Însă, ieri, în pre­mie­ră, Minis­te­rul Turis­mu­lui, con­dus de pese­dis­tul Bogdan Trif, a luat act ofi­ci­al de înfi­in­ța­rea pri­mei orga­ni­za­ții de mana­ge­ment al des­ti­na­ți­ei, dar sur­pri­za cea mare a fost că pri­mul OMD din Româ­nia a fost înfi­in­țat în fie­ful unul pri­mar libe­ral.

Pre­mie­ră în turism, la Man­ga­lia

În ședin­ța din 5 august 2019, Jude­că­to­ria Man­ga­lia a admis cere­rea de înscri­e­re în Regis­trul aso­ci­a­ți­i­lor și fun­da­ți­i­lor a Orga­ni­za­ți­ei de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei Turis­ti­ce Man­ga­lia (vezi docu­men­tul în fac­si­mil), cons­fi­in­țind ast­fel, în pre­mie­ră, înfi­in­ța­rea pri­mu­lui OMD din Româ­nia. Con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re, Orga­ni­za­ția de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei va func­țio­na ca aso­ci­a­ție de uti­li­ta­te publi­că și va inclu­de auto­ri­tă­ți­le loca­le și repre­zen­tan­ții anga­ja­to­ri­lor plăti­tori de taxă pen­tru pro­mo­va­re turis­ti­că. Auto­ri­tă­ți­le și medi­ul pri­vat, repre­zen­tat prin par­to­na­te, vor avea drep­turi ega­le. 

Orga­ni­za­ția de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei va fi enti­ta­te cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, infi­in­ța­tă prin aso­ci­e­rea auto­ri­tă­ții publi­ce loca­le din com­po­nen­ța des­ti­na­ți­ei, cu mem­bri din cadrul des­ti­na­ți­ei, ai confederațiilor/federațiilor patro­na­le repre­zen­ta­ti­ve, cu acti­vi­tăți în dome­ni­ul turis­mu­lui, și ai orga­ni­za­ți­i­lor patro­na­le și anga­ja­to­ri­lor din cadrul des­ti­na­ți­ei, plăti­tori de taxă pen­tru pro­mo­va­re turis­ti­că, ce rea­li­zea­ză întrea­ga poli­ti­că de dezvol­ta­re turis­ti­că a des­ti­na­ți­ei, inclu­siv poli­ti­ca de mar­ke­ting a des­ti­na­ți­ei, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le lega­le în vigoa­re. De ase­me­nea, pot avea cali­ta­te de mem­bru aso­ci­at în OMD, dar cu rol con­sul­ta­ti­ve, și alte enti­tăti rele­van­te, cum ar fi: aso­ci­a­ții de pro­mo­va­re, admi­nis­tra­tori ai ari­i­lor pro­te­ja­te, repre­zen­tanți din medi­ul aca­de­mic, din insti­tu­ți­i­le de cer­ce­ta­re-dezvol­ta­re, școli de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă în turism, came­re de comerț și indus­trie și alte ase­me­nea enti­tăti care func­țio­nea­ză potri­vit legii pe teri­to­ri­ul des­ti­na­ți­ei turis­ti­ce.

PNL pune în apli­ca­re pro­gra­mul de guver­na­re al PSD

Sur­pri­za cea mare este fap­tul că pri­mul OMD din țara noas­tră a fost înfi­in­țat în muni­ci­pi­ul-sta­țiu­ne Man­ga­lia, unde pri­ma­rul, Cris­ti­an Radu, este libe­ral. Prac­tic, prin înfi­in­ța­rea aces­tui OMD la Man­ga­lia, muni­ci­piu care deți­ne aproa­pe 50% din locu­ri­le de caza­re cla­si­fi­ca­te de pe Lito­ral în cele șase sta­țiuni de inte­res natio­nal — Venus, Saturn, Jupi­ter, Nept­un-Olimp, Cap Auro­ra și Man­ga­lia -, s‑a res­pec­tat Pro­gra­mul de guver­na­re al PSD-ALDE. Dar, înfi­in­ța­rea pri­mu­lui OMD nu s‑a făcut în fie­ful unui edil PSD sau ALDE, ci în fie­ful unui libe­ral. Ast­fel, un edil PNL a pus în apli­ca­re un pro­iect al PSD. Incre­di­bil, dar ade­vă­rat! Cum așa? Foar­te sim­plu. Pri­ma­rii PSD de la Con­stan­ța și Efo­rie, Dece­bal Făgă­dău și Robert Nico­lae Șer­ban, au refu­zat să fie de acord cu înfi­in­ța­rea aces­tor orga­ni­za­ții de mana­ge­ment al des­ti­na­ți­ei, pe motiv că nu dețin „acțiu­nea de aur”, adi­că nu dețin votul deci­siv atunci când exis­tă pari­ta­te. Prin acest refuz, cei doi edili PSD con­stăn­țeni s‑au pozi­țio­nat ală­tu­ri de cei 51 de par­la­men­tari PNL, care au con­tes­tat, fără suc­ces, la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a Româ­ni­ei, înfi­in­ța­rea OMD-uri­lor în for­ma actu­a­lă. Tot Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a Româ­ni­ei a res­pins soli­ci­ta­rea celor 51 de par­la­men­tari libe­rali prin care doreau înfi­in­ța­rea unui OMD cen­tral, prin care să diri­je­ze și să dre­ne­ze toa­te fon­du­ri­le de pro­mo­va­re.

Cine con­du­ce pri­mul OMD din Româ­nia

Gru­pul de ini­ția­ti­vă al Orga­ni­za­ți­ei de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei Turis­ti­ce Man­ga­lia (vezi FOTO) a sta­bi­lit, con­form legii, că pri­mul OMD din Româ­nia să fie con­dus de un comi­tet direc­tor for­mat din cinci per­soa­ne, toți oameni cu șta­te vechi în turism, care cunosc foar­te bine poten­ți­a­lul turis­tic al zonei. Orga­ni­za­ția de Mana­ge­ment al Des­ti­na­ți­ei Turis­ti­ce Man­ga­lia are trei aso­ci­ați — Pri­mă­ria Man­ga­lia, Orga­ni­za­ția Patro­na­la Man­ga­lia și Parc Aven­tu­ra Para­dis Land Nept­un, iar pre­șe­din­te­le comi­te­tu­lui direc­tor al aces­tui OMD este Dumi­tru Filip, el fiind asis­tat si aju­tat de cei patru mem­bri — Mir­cea Zol­tan, Danie­la Petea­nu, Dra­goș Ange­les­cu și Ade­la Ivan. Sur­pri­za mare este că, pen­tru pri­ma dată, la soli­ci­ta­rea anga­ja­ți­lor, toți „negus­to­rii” din Man­ga­lia au fost de acord ca deci­zi­i­le de dezvol­ta­re și pro­mo­va­re ale muni­ci­pi­u­lui să se ia una­ni­mi­ta­te de voturi. Dar, con­form sta­tu­lui OMD, în cazul unor diver­gen­țe, se înfi­in­țea­ză o comi­sie care să nego­cie­ze și să medie­ze pro­ble­me­le diver­gen­te. 

Undă ver­de pen­tru pro­mo­va­rea și dezvol­ta­rea sta­țiu­ni­lor turis­ti­ce

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea în puterea.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele