MANGALIA 100, un documentar ce prezintă istoria impresionantă a orașului — de la Callatis, vechea colonie grecească, până în zilele noastre [VIDEO]

0
3201

Docu­men­ta­rul “Man­ga­lia 100”, pre­zin­tă poves­tea ora­șu­lui cu o isto­rie impre­sio­nan­tă – de la Cal­la­tis, vechea colo­nie gre­ceas­că și până în zile­le noas­tre. Pen­tru a sur­prin­de cât mai bine poves­tea și rea­li­tă­ți­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, fil­mul con­ți­ne inter­viuri cu per­soa­ne publi­ce și des­crie isto­ria urbei, modul de dezvol­ta­re, ele­men­te­le de uni­ci­ta­te, situ­a­ția actu­a­lă a comu­ni­tă­ții pre­cum și pro­iec­te­le de vii­tor.

Muni­ci­pi­ul de la malul mării a fost recu­nos­cut pen­tru bogă­ți­i­le sale, încă din peri­oa­da ele­nis­ti­că, atunci când oraşul–stat auto­nom Cal­la­tis a fost cel mai impor­tant cen­tru eco­no­mic şi cul­tu­ral al zonei. Des­pre toa­te aces­te rea­li­tăți isto­ri­ce, dar și des­pre Man­ga­lia, oraș modern al seco­lu­lui al XXI-lea, s‑a vor­bit pe larg, în cadrul eve­ni­men­tu­lui orga­ni­zat în decem­brie 2018, pen­tru a mar­ca cei 100 de ani de la Marea Uni­re.


Man­ga­lia News, 10.03.2019. (sur­sa: You­Tu­be). Repu­bli­ca­re: 19.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply