Bricul Mircea a reușit să strângă laolaltă mii de gălățeni, care vor rămâne cu amintiri deosebite despre vizita Navei Școală a Marinei Române!

0
508

Bri­cul Mir­cea a reu­șit să strân­gă lao­lal­tă mii de gălă­țeni, care vor rămâ­ne cu amin­tiri deo­se­bi­te des­pre vizi­ta Navei Școa­lă a Mari­nei Româ­ne!

Pe lân­gă fap­tul că a repre­zen­tat un eve­ni­ment apar­te, cu o încăr­că­tu­ră isto­ri­că și sim­bo­li­că, vizi­ta Bri­cu­lui Mir­cea la Galați a mai reu­șit ceva. Să strân­gă lao­lal­tă mii de gălă­țeni, ce au venit cu mic cu mare să admi­re, să facă poze, să rămâ­nă cu amin­tiri de o via­ță cu veli­e­rul ce are vâr­sta de 80 de ani.

Am văzut mult entu­zi­asm, oameni care zâm­besc, încân­tați poa­te și de fap­tul că Bri­cul Mir­cea le‑a depă­șit cu mult aștep­tă­ri­le. Măr­tu­ri­sesc că am vizi­tat nava cu un ofi­țer de poli­ție litu­a­nian, venit într‑o misiu­ne în Galați, pe care l‑am invi­tat, find con­vins că va fi impre­sio­nat de fru­mu­se­țea navei. Și nu m‑am înșe­lat, fiind­că în timp ce se plim­ba pe pun­te, citea carac­te­ris­ti­ci­le teh­ni­ce din pli­an­tul pus la dis­po­zi­ție de orga­ni­za­tori, punea între­bări, ară­tân­du-se inte­re­sat.

Rețe­le­le de soci­a­li­za­re au fost pur și sim­plu inva­da­te de foto­gra­fii, care mai de care mai reu­și­te, în plan gene­ral, sau în deta­liu, toa­te evi­den­ți­ind splen­doa­rea și stră­lu­ci­rea veli­e­ru­lui, în două zile de sep­tem­brie ce vor rămâ­ne înti­pă­ri­te în memo­ria noas­tră. 

Cu res­pect,
Bogdan-Radu Brîn­zan, Galați.

Vă invi­tăm să citiți și: Bri­cul Mir­cea la Galați, după 80 de ani. O navă isto­ri­că ce face un drum sim­bo­lic [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, 19.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele