ATELIERE DE ARTĂ DESCHISE ACOMPANIAZĂ VIZUAL PROGRAMUL FESTIVALULUI ENESCU

0
280

Pes­te 80 de stu­di­o­uri des­chi­se în Bucu­rești în 07–08, 14–15 și 21–22 sep­tem­brie 2019

Luna aceas­ta, par­te din Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal „Geor­ge Ene­scu”, va avea loc a doua edi­ție a eve­ni­men­tu­lui „Ate­li­e­re de Artă Des­chi­se în Bucu­rești – Edi­ția Ene­scu”, în cadrul căre­ia pes­te 80 de spa­ții de cre­a­ție ale artiș­ti­lor vizu­ali bucu­reș­te­ni vor fi des­chi­se publi­cu­lui pen­tru vizi­ta­re.

Timp de trei wee­ken­duri, sâm­bă­ta și dumi­ni­ca, 07–08, 14–15 și 21–22 sep­tem­brie 2019, în inter­va­lul orar 12:00–20:00, artiști vizu­ali cu spe­cia­li­ză­ri­le pic­tu­ră, sculp­tu­ră, gra­fi­că, cera­mi­că, sti­clă, tex­ti­le și metal așteap­tă vizi­ta­tori la adre­se­le ate­li­e­re­lor lor.

Ate­li­e­re de Artă Des­chi­se în Bucu­rești – Edi­ția Ene­scu 2019” repre­zin­tă o oca­zie uni­că atât pen­tru cei curi­oși, care vor să afle mai mul­te des­pre dome­ni­ul arte­lor vizu­a­le, cât și pen­tru iubi­to­rii de artă, colec­țio­na­rii sau cei impli­cați în cre­a­ția artis­ti­că con­tem­po­ra­nă de a‑i cunoaș­te pe unii din­tre cei mai apre­ciați artiști bucu­reș­te­ni și de a des­co­peri spa­ți­i­le unde cre­ea­ză.

De cea­lal­tă par­te, artiș­tii par­ti­ci­panți s‑au pre­gă­tit cu mini­ex­po­zi­ții, ce cuprind ulti­me­le lucrări rea­li­za­te, cu demon­stra­ții sau pre­zen­tări ale lucră­ri­lor în diver­se faze și cu răb­da­rea de a răs­pun­de între­bă­ri­lor ce le vor fi adre­sa­te.

Eve­ni­men­tul des­chi­de pen­tru vizi­ta­re spa­ții de cre­a­ție ale artiș­ti­lor afla­te în colo­nii artis­ti­ce sau indi­vi­du­a­le, situ­a­te în mai mul­te zone ale Bucu­rești­u­lui, iar hăr­ți­le și pro­fi­lu­ri­le artiș­ti­lor sunt dis­po­ni­bi­le la pagi­na de inter­net www.ateliere.net. Pen­tru a ușu­ra peri­plul prin oraș, bene­fi­ci­ați de lis­ta ate­li­e­re­lor des­chi­se și de opțiu­nea de ghi­da­re prin GPS în apli­ca­ția ATELIERE, dis­po­ni­bi­lă pe plat­for­me­le iOS și Andro­id. 

Edi­ția spe­cia­lă de „Ate­li­e­re de Artă Des­chi­se în Bucu­rești” este orga­ni­za­tă în cadrul Pro­iec­tu­lui Cul­tu­ral „Con­tem­po­ra­nii”, sub egi­da Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal „Geor­ge Ene­scu” și este rea­li­za­tă cu spri­ji­nul Nuclea­re­lec­tri­ca – spon­sor prin­ci­pal. Par­te­neri ai eve­ni­men­tu­lui sunt Gemini Solu­tions, Pan Food, Sano Vita, Aqua Car­pa­ti­ca și Dome­ni­i­le Sâm­bu­rești.

Sun­tem ono­rați să facem par­te din ini­ția­ti­va cul­tu­ra­lă a Pro­iec­tu­lui Con­tem­po­ra­nii și să ne impli­căm în sus­ți­ne­rea artei și a cre­a­to­ri­lor aces­te­ia. Deși, la pri­ma vede­re, pare că pro­duc­ția de ener­gie nuclea­ra se situ­ea­ză într‑o zona opu­sa, cea a ști­in­ței si teh­ni­cii, ceea ce pro­du­cem noi este prac­tic rezul­ta­tul mun­cii, a talen­tu­lui, a pre­gă­ti­rii ani în șir a oame­ni­lor. Nuclea­re­lec­tri­ca valo­ri­zea­ză oame­nii și poten­ți­a­lul lor cre­a­tiv din toa­te dome­ni­i­le și este ală­tu­ri de pro­mo­to­rii acțiu­ni­lor de edu­ca­ție și dezvol­ta­re soci­a­lă prin com­pe­ten­te si talent in soci­e­ta­tea româ­neas­că” – Cos­min Ghi­ță, Direc­tor Gene­ral Nuclea­re­lec­tri­ca.

Artiș­tii ale căror spa­ții de cre­a­ție vă invi­tăm să le des­co­pe­riți în pri­mul wee­kend al eve­ni­men­tu­lui, 7–8 sep­tem­brie, sunt:

Gabrie­la Ani­ței (pic­tu­ră), Roxa­na Ele­na Arde­lea­nu (pic­tu­ră), Cipri­an Ari­ciu (cera­mi­că), Andre­ea Bără­gan (cera­mi­că), Bogdan Bre­za (sculp­tu­ră), Dia­na Brăes­cu (pic­tu­ră), Flo­rin Bâr­ză (pic­tu­ră), Mara Vîl­cea­nu Bre­za (sculp­tu­ră), Oti­lia Măn­des­cu Cana­vra (gra­fi­că), Ale­xan­dru Căză­na­ru (sculp­tu­ră), Titi Cea­ra (sculp­tu­ră), Maria Cioa­tă (cera­mi­că), Con­stan­tin Cioc (pic­tu­ră), Andrei Cor­nea (pic­tu­ră), Cătă­lin Gea­nă (sculp­tu­ră), Cor­ne­lia Gher­lan (pic­tu­ră), Ele­na Ghe­or­ghe (sculp­tu­ră), Eugen Ili­na (sculp­tu­ră), Rodi­ca Lomnă­șan (gra­fi­că), Ioan Ladea (sculp­tu­ră), Andrei Mari­na (sculp­tu­ră), Con­stan­tin Mîr­zea (sculp­tu­ră), Manu­e­la Mos­cal (gra­fi­că), Vasi­le Muri­va­le (pic­tu­ră), Dan Mun­tea­nu (sculp­tu­ră), Mir­cea Nechi­ta (gra­fi­că, sti­clă, metal), Horia-Andrei Nițu (gra­fi­că), Cris­ti­an Pen­te­les­cu (sculp­tu­ră), Ana Asa­vei Pie­tra­ru (pic­tu­ră), Ana Zoe Pop (sculp­tu­ră), Ale­xan­dru Pote­ca (sculp­tu­ră), Daniel Răgu­și­tu (pic­tu­ră), Con­stan­tin Rusu (pic­tu­ră), Lore­da­na Stan­cu (gra­fi­că), Nico­lae Sto­ian (gra­fi­că), Nico­lae Sto­ica (sculp­tu­ră), Lucian Țăran (cera­mi­că), Floa­rea Țuțu­ia­nu (gra­fi­că), Mari­an Zida­ru (sculp­tu­ră), Vic­to­ria Zida­ru (tex­ti­le, sculp­tu­ră).


Man­ga­lia News, 04.09.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele