Petrecere mare, la sărbătorirea unui an de activitate a Șantierului Damen Mangalia. Chirs Groninger, directorul DSM: „În 2021 vom avea peste 3.000 de angajați!” [Foto/VIDEO]

0
2992

1st STEP, 1st YEAR, 1 DREAM — Taking the shi­pbu­il­ding to a new level!

Edi­tia de Sud: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia a împli­nit, vineri, un an de acti­vi­ta­te, eve­ni­ment săr­bă­to­rit de con­du­ce­rea soci­e­tă­ții împre­u­nă cu anga­ja­ții, dar și cu pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Horia Țuțu­ia­nu, cu pre­fec­tul jude­țu­lui, Dumi­tru Jea­că, pre­cum și cu repre­zen­tan­ții celor două admi­nis­tra­ții publi­ce loca­le pe teri­to­ri­ul căro­ra își deru­lea­ză acti­vi­ta­tea Damen, Man­ga­lia și Lima­nu, pri­ma­rii Cris­ti­an Radu și Dan Geor­ges­cu și vice­pri­ma­rii Dra­goș Ange­les­cu și Mihai Feo­do­rof.

În dis­cur­sul său de la înce­pu­tul eve­ni­men­tu­lui, Chris Gro­nin­ger, direc­to­rul gene­ral al Damen Shi­pyar­ds – Man­ga­lia, a ținut să le mul­țu­meas­că anga­ja­ți­lor pen­tru mun­ca pe care o depun zil­nic și să îi asi­gu­re că, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, șan­ti­e­rul va reîn­ce­pe să își cape­te impor­tan­ța eco­no­mi­că pe care a avut‑o în zonă, în ulti­me­le deca­de:

Astăzi este o zi spe­cia­lă pen­tru mine, nu doar pen­tru că este și ziua mea, ci și pen­tru că este pri­ma ani­ver­sa­re Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia. Acum un an stă­team în fața dum­ne­a­voas­tră pen­tru pri­ma dată, anun­țând că Damen Shi­pyar­ds a pre­lu­at mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al fru­mo­su­lui nos­tru șan­ti­er. După o lun­gă și difi­ci­lă peri­oa­dă de timp, cu foar­te mul­te sen­ti­men­te nega­ti­ve și necla­ri­tăți des­pre vii­tor, 20 iulie 2018 a însem­nat star­tul unui nou capi­tol în isto­ria șan­ti­e­ru­lui. Am înce­put pri­mul an cu mai puțin de 1.700 de anga­jați și cu acti­vi­ta­te redu­să. Însă, pe par­cur­sul pri­mu­lui an, în ciu­da fap­tu­lui că a fost un an de tranzi­ție, am reu­șit să creș­tem, ca și com­pa­nie și să depă­șim 2.000 de anga­jați. Ne aștep­tăm ca, până la sfâr­și­tul anu­lui să avem cir­ca 2.500 de anga­jați, iar până la fine­le lui 2020 să avem cir­ca 3.000 de anga­jați. Sun­tem foar­te con­ști­enți că pro­iec­te­le de suc­ces în indus­tria con­struc­ți­ei și repa­ra­ți­i­lor nava­le depind în mare măsu­ră de cola­bo­ra­rea bună cu sub­con­trac­to­rii. Pas cu pas, am vrea să adu­cem îna­poi, la Man­ga­lia, toți sub­con­trac­to­rii cu care am cola­bo­rat. Am avut o peri­oa­dă lun­gă, poa­te prea lun­gă, de subîn­căr­ca­re în șan­ti­e­rul nos­tru. Din feri­ci­re, în aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă, am cola­bo­rat foar­te bine cu noii noș­tri frați de la Damen Galați, șan­ti­er unde mulți din­tre voi ați și acti­vat, fie lucrând direct, la pro­iec­te­le de aco­lo, fie la dife­ri­te sec­ții și blo­curi, pe care le-am con­stru­it aici, în Man­ga­lia. Din feri­ci­re, aceas­tă peri­oa­dă de subîn­căr­ca­re a ajuns la final și vom fi din ce în ce mai ocu­pați”, a pro­mis direc­to­rul Damen Man­ga­lia, Chris Gro­nin­ger.

La capi­to­lul rea­li­zări, Damen Man­ga­lia a bifat, în aceas­tă pri­mă­va­ră, îmbu­nă­tă­ți­rea acti­vi­tă­ții în dome­ni­ul repa­ra­ți­i­lor, fiind date drept exem­ple moder­ni­za­rea sis­te­me­lor de epu­ra­re și a sis­te­me­lor de trac­ta­re a nave­lor de balast, pen­tru apro­xi­ma­tiv 20 de nave. Pe 6 mai, a fost dema­rat pro­iec­tul off-sho­re de con­struc­ție a celei mai moder­ne și teh­no­lo­gi­za­te nave pen­tru cău­ta­rea și recu­pe­ra­rea de dia­man­te din lume, pen­tru com­pa­nia De Beers Mari­ne Nami­bia (Pty). În acest moment, pes­te 50% din­tre table au fost deja debi­ta­te.

Pe 5 august, a fost anun­ța­tă înce­pe­rea pri­mu­lui din­tre cele două pro­iec­te RO RO pen­tru un arma­tor din Can­a­da, iar al doi­lea urmând să dema­re­ze două săp­tămâni mai târ­ziu, ime­di­at după vacan­ța de vară. Spre fine­le anu­lui, mai spu­ne con­du­ce­rea Damen Man­ga­lia, va înce­pe con­struc­ția unui vas de croa­zie­ră de 155 de metri, Mega Yacht, pen­tru linia de croa­zie­ră de lux Sea­Dream Yacht Club. Nava, bote­za­tă Mega Yacht, va fi pre­gă­ti­tă pen­tru călă­to­rii în întrea­ga lume, inclu­siv în zone pola­re și tro­pi­ca­le și urmea­ză să fie fina­li­za­tă în 2021.

Chris Gro­nin­ger și‑a expri­mat, în dis­cur­sul său de la împli­ni­rea unui an de acti­vi­ta­te la Man­ga­lia, că vii­to­rul șan­ti­e­ru­lui ara­tă bine. Cu toa­te aces­tea, mai spu­ne direc­to­rul gene­ral al Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, oda­tă cu înce­pe­rea pro­iec­te­lor noi, con­struc­ția de nave nu este ușoa­ră.

Ves­tea bună este că șan­ti­e­rul nos­tru repre­zin­tă un fac­tor de sta­bi­li­ta­te în cola­bo­ra­rea din­tre Româ­nia și Olan­da. De foar­te mul­te ori am pri­mit feed-back-uri pozi­ti­ve de la cole­gii din Olan­da des­pre pro­fe­sio­na­lis­mul, îndemâ­na­rea și poten­ți­a­lul șan­ti­e­ru­lui nos­tru”. (sur­se: editiadesud.ro și Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply