Magnolia Market at the Silos, o legendă turistică, pornită de la două silozuri abandonate, în Waco, Texas, USA. Am fost acolo și am văzut! [FOTO/VIDEO]

0
386

Mag­no­lia Mar­ket at the Silos, Waco, Texas, USA.

A deca­de ago no one drea­med that two aban­do­ned cot­ton­se­ed silos would beco­me the icon of a bur­ge­o­ning reta­il empire—yet that is exac­tly what happe­ned. After the Bra­zos Val­ley Cot­ton Oil Mill clo­sed in 1958 and the silos cea­sed to ser­ve as sto­ra­ge in the 1990s, they beca­me lit­tle more than a cha­l­len­ge for tres­pa­s­sing you­th to climb for over a deca­de. Tho­u­gh some stu­dents sti­ll bemoan the fact that they mis­sed their chan­ce to sca­le the old rus­ty edi­fi­ces, the Waco com­mu­ni­ty has undo­ub­te­d­ly bene­fi­ted from the new­fo­und fame of Mag­no­lia Mar­ket at the Silos.

Just like any boo­ming busi­ne­ss, Chip and Joan­na Gai­nes’ Mag­no­lia Mar­ket blo­s­so­med from hum­bler roots. The reta­il giant began in Spi­ce Vil­la­ge, a local Waco sho­pping spot that hou­ses over six­ty bou­ti­que sta­lls under one roof in down­town. But Joan­na Gai­nes qui­c­k­ly nee­ded more room to deve­lop her brand, so she and Chip bou­ght the “Lit­tle Shop on Bosque” in 2003 that ser­ved as their fir­st stand-alo­ne reta­il sto­re. The shop also happe­ned to be one of their fir­st “fixer-upper” pro­jects, as they trans­for­med the sma­ll, run­down buil­ding into an attrac­ti­ve home décor des­ti­na­tion.

But the Lit­tle Shop on Bosque was only the begin­ning. In 2013 the cou­ple took on a who­le new cha­l­len­ge: tele­vi­sion. Chip and Joan­na took their Mag­no­lia Homes brand and bro­u­ght it to HGTV—a popu­lar home impro­ve­ment network. On the show, the Gai­nes bou­ght run-down homes in the Waco area and tur­ned them into mani­fes­ta­tions of Joanna’s far­mho­u­se chic sty­le. The new TV show, Fixer Upper, explo­ded in popu­la­ri­ty, tur­ning more atten­tion than ever on Waco and their sma­ll reta­il shop.

With Fixer Upper came worl­dwi­de acclaim, and with worl­dwi­de acclaim came tou­rists. Thrust into the modern tou­rism sce­ne, Waco had some cat­ching up to do, and so did the Gai­nes. Within a year, Chip and Joan­na pro­cu­red what would beco­me the sym­bol of the brand, the Silos, and sur­ro­un­ding real esta­te. True to the natu­re of the TV show, the­se old silos nee­ded immen­se reno­va­tion and the Joan­na Gai­nes tou­ch befo­re they could wel­co­me visi­tors. The Gai­nes qui­c­k­ly tur­ned the nei­gh­bo­ring buil­ding into the reta­il sto­re, built a sta­ge in front of the silos and a sma­ll buil­ding for the Mag­no­lia Seed & Supply Gar­den Sto­re, and drew up plans to con­vert the other adja­cent buil­ding into a bake­ry. After tur­ning the­se buil­din­gs aro­und, in addi­tion to copi­o­us lan­ds­ca­ping and gathe­ring of food tru­c­ks, the Silos were rea­dy to go.

Even with the laun­ch of the sto­re and food tru­ck park in 2015, it was not until the Silos Baking Com­pany moved into the last emp­ty buil­ding in June 2016 that the Silos felt com­ple­te. Joan­na had spent a gre­at deal of time crafting reci­pes for her baked goo­ds, and they were rea­dy to be enjoyed by locals and tou­rists ali­ke. Alrea­dy known for its crow­ds, the Silos now also had a bake­ry line stret­ching aro­und the cor­ner each day.

In all, the Gai­nes not only trans­for­med an old Waco land­mark, they hel­ped trans­form the city, as evi­den­ced by a growing down­town, expan­ded res­ta­u­rant sce­ne, and even tour buses seen aro­und town dai­ly. Tho­u­gh Fixer Upper sto­pped fil­ming in 2018, the dro­ves of tou­rists have yet to aba­te. But with a new Mag­no­lia line at Tar­get and a con­struc­tion com­pany that con­ti­nu­es on witho­ut the came­ras, the Gai­nes are not rea­l­ly slowing down. Whe­ther it is for the home décor, the food tru­c­ks, or the cup­ca­kes, during their time in Waco tho­u­san­ds of tra­ve­lers go and rest in the sha­de of the Silos and soak up the atmos­phe­re the Gai­nes crafted. It is no over­sta­te­ment to say Mag­no­lia Mar­ket at the Silos is and will con­ti­nue to be an impor­tant addi­tion to Waco his­to­ry.


GT: Cu un dece­niu în urmă, nimeni nu ar fi visat că două silo­zuri aban­do­na­te, de semin­țe de bum­bac, vor deve­ni ima­gi­nea unui impe­riu de vân­za­re cu amă­nu­n­tul, în creș­te­re — totuși toc­mai asta s‑a întâm­plat. După ce, în 1958 a fost opri­tă pro­duc­ția ule­iu­lui de bum­bac din Valea Bra­zos și silo­zu­ri­le au înce­tat să mai ser­veas­că drept depo­zi­ta­re, în anii 1990, ele au deve­nit o pro­vo­ca­re pen­tru doi tineri care au pus în valoa­re vechi­le edi­fi­cii rugi­ni­te, comu­ni­ta­tea Waco bene­fi­ci­ind de fai­ma nou-năs­cu­tă a Mag­no­lia Mar­ket at Silos.

Ca ori­ce afa­ce­re în pli­nă expansiu­ne, Chip și Mag­no­lia Mar­ket Joan­na Gai­nes au înflo­rit din rădă­cini mai umi­le. Gigan­tul de reta­il a înce­put în Spi­ce Vil­la­ge, un punct comer­ci­al local Waco care găz­du­ieș­te pes­te șai­zeci de maga­zi­ne de tip bou­ti­que sub un sin­gur aco­pe­riș în cen­trul ora­șu­lui. Dar Joan­na Gai­nes avea nevo­ie de mai mult spa­țiu pen­tru a‑și dezvol­ta brand-ul, ast­fel că ea și Chip au cum­pă­rat “Lit­tle Shop on Bosque” în 2003, care a ser­vit ca pri­mul lor maga­zin de vân­za­re cu amă­nu­n­tul. Maga­zi­nul s‑a întâm­plat, de ase­me­nea, să fie unul din­tre pri­me­le lor pro­iec­te “fixer-supe­ri­or”, trans­for­mând clă­di­rea mică, înghe­su­i­tă într‑o des­ti­na­ție atrac­ti­vă pen­tru deco­ra­rea case­lor.

Dar micul maga­zin din Bosque a fost doar înce­pu­tul. În 2013, cuplul a accep­tat o nouă pro­vo­ca­re: Tele­vi­ziu­nea. Chip și Joan­na și-au luat mar­ca Mag­no­lia Homes și au adus‑o la HGTV — o rețea popu­la­ră de deco­ra­re a case­lor.  Gai­nes au cum­pă­rat apoi case de vacan­ță în zona Waco și le-au trans­for­mat în sti­lul fer­me­că­tor al Joan­nei. Noul show TV, Fixer Upper, a explo­dat în popu­la­ri­ta­te, acor­dând mai mul­tă aten­ție decât ori­când ora­șu­lui Waco și micu­lui maga­zin de vân­zări cu amă­nu­n­tul.

Cu Fixer Upper a apă­rut recu­noaș­te­rea la nivel mondi­al, iar oda­tă cu aceas­tă recu­noaș­te­re, au venit turiș­tii. În decurs de un an, Chip și Joan­na au achi­zi­țio­nat ceea ce va deve­ni sim­bo­lul măr­cii — silo­zu­ri­le și imo­bi­le­le din jur. Ade­vă­rat, față de natu­ra emi­siu­nii TV, aces­te silo­zuri vechi au avut nevo­ie de o reno­va­re masi­vă, iar Joan­na Gai­nes rea­li­zea­ză asta, îna­in­te de a putea pri­mi vizi­ta­to­rii. Gai­nes au trans­for­mat clă­di­rea veci­nă în maga­zin de vân­za­re cu amă­nu­n­tul, au con­stru­it o sce­nă în fața silo­zu­ri­lor și o mică clă­di­re pen­tru maga­zi­nul Mag­no­lia Seed & Supply Gar­den și au trans­for­mat cea­lal­tă clă­di­re într‑o bru­tă­rie. După trans­for­ma­rea aces­tor clă­diri și ame­na­jă­ri­le pei­sa­gis­ti­ce, pre­cum și gru­pul de fur­go­ne­te ali­men­ta­re, Com­ple­xul Silos a fost gata de start.

În 2015 au lan­sat par­cul cu maga­zi­ne și fur­go­ne­te ali­men­ta­re, iar în iunie 2016, bru­tă­ria. Joan­na a lan­sat și rețe­te­le pen­tru pro­du­se­le ei de cofe­tă­rie, de care se bucu­ră atât local­ni­cii, cât și turiș­tii. Com­pa­nia Silos are acum și o linie de pani­fi­ca­ție, cu ”cozi” care se întind până după colț, în fie­ca­re zi.

În ansam­blu, Gai­nes nu numai că au trans­for­mat un vechi punct de reper Waco, dar au aju­tat la trans­for­ma­rea ora­șu­lui, după cum o demon­strea­ză dezvol­ta­rea din cen­tru, rețea­ua de res­ta­u­ran­te extin­să și auto­ca­re­le turis­ti­ce văzu­te zil­nic în oraș. Deși Fixer Upper a înce­tat să mai fil­meze din 2018, turiș­tii con­ti­nuă să vină la Waco. Cu o nouă linie Mag­no­lia la Tar­get și o com­pa­nie de con­struc­ții, cei doi Gai­nes merg îna­in­te.

Fie că este vor­ba de deco­ruri pen­tru casă, de mân­ca­re, răco­ri­toa­re, sau de tor­turi și pră­ji­turi, în tim­pul petre­cut în Waco, mii de călă­tori vin, se odih­nesc la umbra silo­zu­ri­lor și se bucu­ră de atmosfe­ra pe care fami­lia Gai­nes a realizat‑o aici. Nu este deloc exa­ge­rat să spu­nem că Mag­no­lia Mar­ket at Silos este și va con­ti­nua să fie un punct impor­tant pen­tru isto­ria ora­șu­lui Waco.


Wiki­pe­dia: Mag­no­lia Mar­ket at the Silos, com­monly cal­led Mag­no­lia Mar­ket, is a sho­pping com­plex that encom­pa­s­ses two city blo­c­ks in down­town Waco, Texas. It is mar­ked by two 120’ high silos, built in 1950 as part of the Bra­zos Val­ley Cot­ton Oil Com­pany. The gro­un­ds ope­ned to the public in Octo­ber, 2015. The com­plex is owned by Chip and Joan­na Gai­nes, TV per­so­na­li­ti­es best known for HGTV’s Fixer Upper TV series.

The Silos, Waco, TX
The gro­un­ds inclu­de a 12,000 sq. ft. reta­il sto­re loca­ted in the his­to­ric grain barn and offi­ce buil­ding, a food tru­ck park with pic­nic tables, a gar­den sto­re, bake­ry, and lawn area. Admis­sion to the gro­un­ds is free except during spe­cial events. In 2016, its fir­st full year of ope­ra­tion, Mag­no­lia Mar­ket repor­ted an esti­ma­ted 1.9 mil­li­on visi­tors. Spe­cial events are held regu­lar­ly at the com­plex, inclu­ding Spring at the Silos (Mar­ch), Silo­bra­tion (Octo­ber) and Christ­mas at the Silos. Events inclu­de con­certs, ven­dor boo­ths, and other acti­vi­ti­es. In 2019, it was anno­un­ced that Mag­no­lia Mar­ket was under­go­ing a $10.4 mil­li­on expansion.


Mag­no­lia Mar­ket at Silos, denu­mit în mod obiș­nu­it Mag­no­lia Mar­ket, este un com­plex comer­ci­al, situ­at în cen­trul ora­șu­lui Waco, din Texas. Este mar­cat de două silo­zuri con­stru­i­te în 1950, ca par­te a Com­pa­niei de ulei din Valea Bra­zos. A fost des­chis publi­cu­lui în octom­brie 2015. Com­ple­xul este deți­nut de Chip și Joan­na Gai­nes, per­so­na­li­tăți de tele­vi­ziu­ne cunos­cu­te pen­tru seri­i­le HGTV Fixer Upper TV.

Silos, Waco, TX
Cuprin­de un maga­zin de vân­za­re cu amă­nu­n­tul de 12.000 sq. ft, ampla­sat în ham­ba­rul isto­ric și în clă­di­rea de biro­uri, un parc auto cu mân­că­ruri, mese de pic­nic, un maga­zin de gră­di­nă­rit, o bru­tă­rie și o zonă de gazon. Acce­sul este gra­tu­it, cu excep­ția eve­ni­men­te­lor spe­ci­a­le. În anul 2016, pri­mul său an de func­țio­na­re, Mag­no­lia Mar­ket a rapor­tat apro­xi­ma­tiv 1,9 mili­oa­ne de vizi­ta­tori. Eve­ni­men­te spe­ci­a­le se des­fă­șoa­ră în mod regu­lat la com­plex, inclu­siv Pri­mă­va­ra la Silos (mar­tie), Silo­bra­tion (octom­brie) și Cră­ci­u­nul la Silos. Eve­ni­men­te­le includ con­cer­te, expo­zi­ții cu vân­za­re și alte acti­vi­tăți. În 2019, Mag­no­lia Mar­ket se află într‑o extin­de­re eva­lu­a­tă la 10,4 mili­oa­ne de dolari.

Mag­no­lia Mar­kethttps://www.tripadvisor.com;  https://magnolia.com/silos/


CONCLUZIA: Iată ce pro­du­ce o idee de aur, bine ”semă­na­tă”, în locul și la momen­tul potri­vit! Turism, non stop, pe par­cur­sul între­gu­lui an!


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 14 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele