Poezie, dans, muzică live la daulă și tigvă – ingredientele unor reprezentanții inedite, la Delfinariul și Planetariul din Constanța

0
439

Isto­ria lumii” și „Pre­zen­tul meu tre­cut” sunt două pro­iec­te cul­tu­ra­le ine­di­te care vor fi rea­li­za­te la Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța, dar și la cel din Galați. Repre­zen­tan­ți­i­le încep marti, 4 iunie.

Aces­tea pre­su­pun per­for­man­ce-uri cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve des­pre evo­lu­ția Uni­ver­su­lui, care vor îmbi­na pro­iec­ții video, poe­zii reci­ta­te de actori pro­fe­si­o­niști, dans al unor bale­ri­ne, dar și muzi­că inter­pre­ta­tă live, la instru­men­te mai puțin uzu­a­le, pre­cum duduk, mey, tig­vă, dau­lă, xilo­fon, blo­c­k­flo­te, cajon și lău­tă. Ambe­le pro­iec­te sunt cofi­nan­ța­re de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal.

Pro­iec­tul „Isto­ria lumii” pre­su­pu­ne pro­duc­ția unui per­for­man­ce cul­tu­ral-edu­ca­tiv ine­dit și inte­re­sant, care va transpu­ne ima­gi­nar spec­ta­to­rii într‑o cap­su­lă tem­po­ra­lă cu care vor călă­tori în tre­cu­tul pla­ne­tei, reme­morând momen­te­le cele mai impor­tan­te ale Isto­ri­ei Uni­ver­su­lui, de la Momen­tul Zeroși până în pre­zent, într‑o ade­vă­ra­tă poves­te artis­ti­co-ști­in­ti­fi­că-edu­ca­ti­va. Va fi vor­ba des­pre o pre­zen­ta­re evo­lu­ti­vă a Uni­ver­su­lui si a Ter­rei prin inter­me­di­ul unui act cul­tu­ral-artis­tic, un spec­ta­col de „tea­tru în tea­tru”, firul epic al per­for­man­ce-ului păs­trând ordi­nea cro­no­lo­gi­că a momen­te­lor esen­ți­a­le care au mar­cat isto­ria for­mă­rii și dezvol­tă­rii Pămân­tu­lui și uma­ni­tă­ții, până în ziua de azi. Apa­ri­ția și evo­lu­ția vie­ții, dezvol­ta­rea și adap­ta­rea for­me­lor de via­ță, impor­tan­ța baga­ju­lui gene­tic al spe­ci­i­lor, ciclu­ri­le de încălzire/răcire ale Ter­rei și efec­te­le aces­to­ra în apa­ri­ția sau dis­pa­ri­ția unor spe­cii, evo­lu­ția spe­ci­ei uma­ne în con­text pla­ne­tar sunt ide­i­le prin­ci­pa­le ale poveș­tii dra­ma­ti­za­te, aces­tea urmând să fie trans­mi­se publi­cu­lui prin mij­loa­ce artis­ti­ce ine­di­te, inte­re­san­te și atrac­ti­ve, într‑o for­mă vizu­a­lă și audi­ti­vă de excep­ție.

Ele­men­te­le tea­tra­le adi­țio­na­le asi­gu­ra­te de actori vor faci­li­ta reve­la­ți­i­le spec­ta­to­ri­lor și vor asi­gu­ra o infor­ma­re sen­ti­men­ta­lă și par­ti­ci­pa­ti­vă, făcând actul infor­ma­tiv-edu­ca­țio­nal mai inte­re­sant și mai atrac­tiv pen­tru public. Autor con­cept: Geor­gi­a­na Rusu. Docu­men­ta­re: Cris­ti­an Cea­le­ra. Ilus­tra­ție muzi­ca­lă: Adri­an Mihai. Sce­na­ri­ul si regia artis­ti­ca: Iuli­an Ena­che. Dis­tri­bu­ția va fi una de excep­ție, adu­când în fața publi­cu­lui nume mari ale tea­tru­lui con­stăn­țean – Maria Lupu, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Nico­dim Ungu­rea­nu, Cos­min Miha­le, dar îl va pro­pu­ne într-un rol ine­dit și pe direc­to­rul CMSN, Adri­an Bil­ba, care, cu aceas­tă oca­zie, își va face debu­tul… ca actor.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne orga­ni­za­rea, în luna iunie 2019, a opt repre­zen­ta­ții ale aces­tui spec­ta­col, șap­te din­tre aces­tea fiind orga­ni­za­te la Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­te ale Natu­rii Con­stan­ța și una la Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­te­le Natu­rii „Răs­van Anghe­lu­ță” din Galați. Pro­gra­mul este urmă­to­rul: Con­stan­ța: 4, 5, 12, 13, 18, 19, 20 iunie; Galați: 14 iunie.

Repre­zen­ta­ți­i­le din Con­stan­ța vor înce­pe la ora 15:30. Acce­sul spec­ta­to­ri­lor la repre­zen­ta­ții este gra­tu­it.

Pro­iec­tul este co-finan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal si este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu (Aria tema­ti­că „Arte vizu­a­le”). Buge­tul total este de 89.000 lei, din care 80.000 lei repre­zin­tă suma asi­gu­ra­ta de AFCN, iar 9.000 de lei con­tri­bu­ție pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui. Par­te­neri sunt Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­te ale Natu­rii Con­stan­ța și Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­te­le Natu­rii „Răs­van Anghe­lu­ta” Galați.

Pre­zen­tul meu tre­cut”, în pla­ne­ta­ri­i­le din Con­stan­ța și Galați

Al doi­lea pro­iect se numeș­te „Pre­zen­tul meu tre­cut”. Aces­ta pro­pu­ne pro­duc­ția spec­ta­co­lu­lui de video-art/­per­for­man­ce art „Casa mea din cer”, un con­cept cul­tu­ral-edu­ca­tiv ine­dit și inte­re­sant des­ti­nat pune­rii „în sce­nă” în pla­ne­ta­ri­i­le din Con­stan­ța și Galați. Per­for­man­ce-ul va reda vizu­al poves­tea Uni­ver­su­lui de la for­ma­re și până în pre­zent și pre­su­pu­ne un montaj spec­ta­cu­los și impre­sio­nant de pro­iec­ții video transpu­se pe cupo­la pla­ne­ta­ri­i­lor. Spec­ta­co­lul vizu­al va fi com­ple­tat cu muzi­că inter­pre­ta­tă live, la instru­men­te mai puțin uzu­a­le (duduk, mey, xilo­fon, muzi­cu­ta, blo­c­k­flo­te, cajon, tig­va), cu momen­te de dans (bale­ri­ne­le Ale­xan­dra Came­lia Chi­r­i­ac si Ioa­na Coman), in timp ce acto­rii Rebe­ca Chi­r­i­ac, Mihai Sorin Vasi­les­cu și Ale­xan­dru Med­veghi vor reci­ta gru­pa­je de ver­suri din poe­zii româ­nești cu tema­ti­că astra­la, din­tre care amin­tim: Balci in Alde­ba­ran – Tudor Arghezi, Uni­ver­sul, poem dia­mant – Cor­ne­lia Geor­ges­cu, Bote­zul nop­ți­lor – Mari­us Robu, Cora­bii – Flo­rin Cos­ti­ne­scu, Ste­le­le – Vasi­le Alec­san­dri, La stea­ua – Mihai Emi­ne­scu, Con­tem­pla­rea Lumii din afa­ra ei – Nichi­ta Sta­ne­scu, Bala­da unei ste­le mici, Eclip­sa – Geor­ge Topir­cea­nu, Roman­ta soa­re­lui – Ion Minu­les­cu, Dați-mi un trup, o, mun­ti­lor, Eu nu stri­vesc coro­la de minuni a lumii si Mi-astept amur­gul – Lucian Bla­ga, Nou­rii și Oda soa­re­lui – Nico­lae Labis, Să vânăm lumi­na lunii – Adri­an Pău­ne­scu.

Autor con­cept: Geor­gi­a­na Rusu. Sce­na­ri­ul și regia artis­ti­ca: Iuli­an Ena­che, Core­gra­fia: Bian­ca Man­ta. Ilus­tra­ția muzi­ca­lă: Adri­an Mihai.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne orga­ni­za­rea a opt repre­zen­ta­ții ale aces­tui spec­ta­col, șap­te la Pla­ne­ta­ri­ul Con­stan­ța (sec­ție a Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­te ale Natu­rii Con­stan­ța) și una la Pla­ne­ta­ri­ul Galați (sec­ție a Com­ple­xu­lui Muze­al de Ști­in­țe­le Natu­rii „Răs­van Anghe­lu­t­ță” Galați). Spec­ta­co­le­le au loc după urmă­to­rul pro­gram: Con­stan­ța: 4, 5, 12, 13, 18, 19, 20 iunie; Galați: 14 iunie.

Repre­zen­ta­ți­i­le din Con­stan­ța vor înce­pe la ora 19:00. Acce­sul spec­ta­to­ri­lor la repre­zen­ta­ții este gra­tu­it.

Pro­iec­tul este co-finan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal și este orga­ni­zat de Rusu I. Geor­gi­a­na P.F.A. (Aria tema­ti­că „Arte vizu­a­le”). Buge­tul total este de 89.000 lei, din care 80.000 lei repre­zin­tă suma asi­gu­ra­tă de AFCN, iar 9.000 de lei con­tri­bu­ție pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui. Par­te­neri sunt Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii Con­stan­ța și Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­te­le Natu­rii „Răs­van Anghe­lu­ta” Galați.

Pro­iec­te­le nu repre­zin­tă în mod nece­sar pozi­ția Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. AFCN nu este res­pon­sa­bi­lă de con­ți­nu­tul pro­iec­tu­lui sau de modul în care rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui pot fi folo­si­te. Aces­tea sunt în între­gi­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ru­lui finan­ță­rii.


Man­ga­lia News, 04.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.