Management Performant, la nivelul Primăriei Mangalia – proiect finanțat din fonduri UE

0
787

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, vineri, 14 iunie, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui ”Mana­ge­ment Per­for­mant la nive­lul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia”, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capa­ci­ta­te Admi­nis­tra­ti­vă 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 2. Admi­nis­tra­ție publi­că și sis­tem judi­ci­ar acce­si­bi­le și trans­pa­ren­te. Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții este 2.1 ”Intro­du­ce­rea de sis­te­me și stan­dar­de comu­ne în admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă ce opti­mi­zea­ză pro­ce­se­le orien­ta­te către bene­fi­ci­ari în con­cor­dan­ță cu SCAP, numai în deru­la­rea acti­vi­tă­ți­lor afe­ren­te pre­zen­tu­lui pro­iect.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le au pre­zen­tat bene­fi­ci­i­le şi obiec­ti­ve­le urmă­ri­te prin imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui con­trac­tat cu fon­duri euro­pe­ne.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui l‑a con­sti­tu­it intro­du­ce­rea de sis­te­me, instru­men­te și pro­ce­se de mana­ge­men­tul cali­tă­ții și per­for­man­ței, pre­cum ISO 9001:2015 și CAF 2013, la nive­lul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și ser­vi­ci­i­le sub­or­do­na­te, prin îmbu­nă­tă­ți­rea dura­bi­lă a efi­ca­ci­tă­ții mana­ge­men­tu­lui la nivel local, prin fur­ni­za­rea unor îna­l­te stan­dar­de de cunoș­tin­țe și exper­ti­ză pen­tru func­țio­na­rii publici.

Prin imple­men­ta­rea CAF, s‑au iden­ti­fi­cat pro­ble­me­le lega­te de coor­do­na­re și comu­ni­ca­re, care au fost tot­o­da­tă solu­țio­na­te prin imple­men­ta­rea ISO 9001:2015, ce asi­gu­ră o pro­ce­du­ră uni­ta­ră a acti­vi­tă­ți­lor și o flui­di­za­re a flu­xu­ri­lor care duc la îmbu­nă­tă­ți­rea pro­ce­su­lui deci­zio­nal și, impli­cit, în rela­ția cu cetă­țea­nul. La nive­lul acti­vi­tă­ți­lor pre­vă­zu­te de pro­iect, au fost instru­i­te 60 de per­soa­ne, prin­tre care s‑au aflat și repre­zen­tanți ai ONG-uri­lor, pre­cum și con­si­li­eri locali.

Con­form pro­gra­mu­lui de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, au fost cur­sați 36 de func­țio­nari publici din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, deve­nind, ast­fel, spe­cia­liști în dome­ni­ul cali­tă­ții. Din­tre aceștia 12 au și com­pe­ten­țe în dome­ni­ul audi­tu­lui. De ase­me­nea, au mai fost instru­iți, con­form CAF și ISO, 24 de mana­geri în dome­ni­ul cali­tă­ții, șap­te din­tre aceștia având func­ții de con­du­ce­re, 15 per­soa­ne cur­sa­te au fost con­si­li­eri locali, iar alte două repre­zen­tanți ai ONG-uri­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Ast­fel, prin imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui, s‑au avut în vede­re atât rezul­ta­te­le obți­nu­te pe ter­men mediu și scurt, cât și rezul­ta­te­le și efec­te­le care apar pe ter­men lung.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 311.707,24 lei, iar valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din Fon­dul Soci­al Euro­pean este de 264.951,15 lei. Valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul naţio­nal este de 305.473,10 lei și co-finanţa­rea eli­gi­bi­lă a Bene­fi­ci­a­ru­lui este de 6,234,14 lei.

Data înce­pe­rii pro­iec­tu­lui este 16.03.2018, iar peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 16 luni, res­pec­tiv mar­tie 2018 — iulie 2019. Bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui este Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, iar auto­ri­ta­tea de mana­ge­ment este Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce.


Man­ga­lia News, 15.06.2019. (sur­sa: Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.