Școala ”Gala Galaction” Mangalia colectează cărți pentru copiii români din Roma

0
515

Pro­iec­tul CARTEA, O UȘĂ DESCHISĂ CĂTRE VIITOR, ini­țiat de doam­na Doi­na Mus­tă­țea din Roma, are un nou par­te­ner: Școa­la Gene­ra­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia. Iată comu­ni­ca­tul aces­te­ia: 

Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți ”Gala Galac­tion’’ din Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Zia­rul Emi­gran­tul din Ita­lia, dorim să vă adu­cem în aten­ție pro­iec­tul: ”CARTEA, O UȘĂ DESCHISĂ CĂTRE VIITOR”.

Aces­ta are la bază acti­vi­tăți de bin­e­fa­ce­re si volun­ta­ri­at care pre­vad com­ba­te­rea aban­do­nu­lui sco­lar in ran­dul copi­i­lor defa­vo­ri­zati din Româ­nia.

Eta­pa dona­ți­ei, la care ne dorim să par­ti­ci­pe toți ”galac­ti­e­nii”, se des­fă­șoa­ră sub gene­ri­cul ”DĂRUIEȘTE O CARTE’’. Este un schimb de cărți între copi­ii români din țară și cei din dias­po­ra. Zia­rul Emi­gran­tul este cola­bo­ra­tor și par­te­ner al pro­iec­tu­lui.

Copi­ii români din Ita­lia, în spe­cial cei din Roma, nu înva­ță Lim­ba româ­nă la școa­lă, in schimb, sâm­bă­ta și dumi­ni­ca se întâl­nesc, la aso­ci­a­ții sau parohii româ­nești, iar cu aju­to­rul pro­fe­so­ri­lor de Lim­ba româ­nă, tot volun­tari, fac acti­vi­tăți și stu­di­a­ză lim­ba mater­nă. Dorin­ța orga­ni­za­to­ri­lor este să colec­te­ze și să done­ze cărți româ­nești, de pre­fe­rat din Lite­ra­tu­ra cla­si­că, pen­tru a le da copi­i­lor drept pre­mii. 

Aveți pe aca­să cărți de care vă puteți lip­si? Nu con­tea­ză că sunt folo­si­te, din con­tră, ar avea un efect bene­fic asu­pra copi­i­lor, dacă pri­mesc drept cadou cărți pe care le-au citit alți copii români, îna­in­tea lor.

Dăru­iți cel puțin o car­te! 

Galac­ti­eni, săp­tămâ­na 27–31.05.2019, decla­răm des­chi­să colec­ta­rea căr­ți­lor!

Mul­țu­mim pe aceas­tă cale doam­nei Maria Săvu­les­cu, pro­fe­so­ri­lor, părin­ți­lor și ele­vi­lor impli­cați în pro­iect. 


Man­ga­lia News, 25.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.