Eugeniu Barău: Șpagă pentru Paradis [Galerie de tablouri]

0
605

EUGENIU BARĂU – Gale­rie vir­tu­a­lă de Artă plas­ti­că, des­chi­să per­ma­nent pe por­ta­lul Man­ga­lia News, în semn de ales oma­giu pen­tru pic­to­rul Euge­niu Barău, dăru­i­tul ”făp­tu­i­tor” al aces­tor tablo­uri fabu­loa­se. 

Dacă n‑ai rădă­cini, cre­şti copac uscat şi n‑aruncă nimeni cu pie­tre, pen­tru că n‑are niciun fruct”…

Năs­cut în 1946, Euge­niu Barău a stu­di­at la Facul­ta­tea de Artă din Timi­şoa­ra şi este mem­bru al Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Plas­tici din Româ­nia, Fili­a­la Tul­cea, din anul 1980, par­ti­ci­pând la majo­ri­ta­tea expo­zi­ţi­i­lor de grup orga­ni­za­te de aceas­ta. Artis­tul a mai avut expo­zi­ţii de grup în Ger­ma­nia, la Bucu­reşti, la Iași și la Con­stan­ța, iar tablo­u­ri­le sale sunt pli­ne de per­so­na­je afla­te în situ­a­ţii cel puţin inte­re­san­te, pic­tu­ra sa fiind con­si­de­ra­tă ane­c­do­ti­că. Din 1991, artis­tul are o expo­zi­ţie per­ma­nen­tă la Hote­lul Select din Tul­cea, iar tablo­u­ri­le sale se regă­sesc în cole­cţii pri­va­te din S.U.A., Can­a­da, Siria, Isra­el, Gre­cia, Aus­tria, Ita­lia, Ger­ma­nia, Franţa, Bel­gia, Olan­da, Dane­mar­ca, Sue­dia, Anglia, Mexic, Colum­bia, Argen­ti­na, Afri­ca de Sud, Fili­pi­ne şi Japo­nia.  

EUGENIU BARĂU 
(Fișă per­so­na­lă – Bibli­o­te­ca jude­țea­nă ”Panait Cer­na – Tul­cea”):
Pic­tor, n.15 mai 1946, Fre­ca­tei-Tul­cea.
Stu­dii: Facul­ta­tea de Arte Plas­ti­ce Timi­soa­ra 1966–1969.
Pro­fe­sori: Zol­tan Mol­nar, Gabriel Popa.
1970–1990 Tul­cea. Scoa­la Popu­la­ra de Arta. Pro­fe­sor.
1979 Tul­cea. Mem­bru U.A.P.
Expo­zi­tii per­so­na­le:
1991, 1993 Tul­cea; 1980, 1981, 1994 Bucu­res­ti; expu­ne per­ma­nent la res­ta­u­ran­tul “Calip­so” Tul­cea.
1978–1981 Par­ti­ci­pa la mani­fes­ta­ri­le expo­zi­tio­na­le ale Fili­a­lei U.A.P. Tul­cea.
1981–1990 Expu­ne in cadrul Fili­a­lei U.A.P. Con­stan­ta.
1990–2000 Revi­ne la gru­pul tul­cean.
Expo­zi­tii de grup:
1978 Aal­borg; 1980 Isma­il; 1981 Bucu­res­ti; 1993 Fige­ac-Fran­ta.
Lucrari in patri­mo­ni­al muze­e­lor de arta din Con­stan­ta si Tul­cea, al Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Cul­tu­ra Tul­cea si in colec­tii par­ti­cu­la­re din Roma­nia, Gre­cia, Ita­lia, Fran­ta, Aus­tria, Mexic, Bra­zi­lia, Japo­nia, Fili­pi­ne, Slo­ve­nia, Elve­tia, Aus­tra­lia, India, Can­a­da, Anglia, Argen­ti­na, S.U.A.

Des­pre maes­trul Euge­niu Barău, vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le:

(”În amin­ti­rea minu­na­ți­lor ani de stu­den­ție la Arte plas­ti­ce, pe care i‑am petre­cut împre­u­nă în capi­ta­la Bana­tu­lui”. Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 24.04.2019. (Aici este pro­fi­lul de Face­bo­ok al artis­tu­lui).


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele