ATENȚIE! Circulă persoane care se pretind a fi angajați ai Polaris M Holding și cer diverse sume de bani de la clienții companiei! Iată LISTA OFICIALĂ cu agenții cu drept de distribuire / încasare facturi

0
327
Booking.com

❗️❗️❗️ANUNȚ IMPORTANT❗️❗️❗️
ÎN ATENȚIA TUTUROR CLIENȚILOR POLARIS M. HOLDING — Punct Lucru MANGALIA❗️

Întru­cât exis­tă sus­pi­ciuni cu pri­vi­re la fap­tul că anu­mi­te per­soa­ne pre­tind a fi anga­jați ai S.C. Pola­ris M. Hol­ding S.R.L. și încear­că să înca­se­ze sub diver­se for­me (chi­tan­ți­er de mână fals, împru­mut cu pro­mi­siu­nea reve­ni­rii ulte­ri­oa­re cu o chi­tan­ță, împru­mut etc.) sume de bani de la per­soa­ne fizi­ce, per­soa­ne juri­di­ce sau aso­ci­a­ții de pro­pri­e­tari, pen­tru a nu fi înșe­lați, vă facem cunos­cu­tă lis­ta agen­ți­lor noș­tri ofi­ci­ali, cu drept de dis­tri­bu­i­re / înca­sa­re fac­turi:
1. Bobi­li­că Mădă­li­na (agent comer­ci­al);
2. Lupu Ale­xan­dra (agent comer­ci­al); 
3. Puri­ce Iuli­a­na (agent comer­ci­al).

Agen­ții Pola­ris M. Hol­ding dețin legi­ti­ma­ții de ser­vi­ciu cu nume/prenume, poză și ștam­pi­la soci­e­tă­ții. 

Ori­ce altă per­soa­nă care vă soli­ci­tă bani în nume­le Pola­ris M. Hol­ding, cu excep­ția celor men­țio­na­te mai sus, încear­că să vă înșe­le, fapt pen­tru care vă incu­ra­jăm să anun­țați ime­di­at Poli­ția! (Sem­nea­ză: ing. Flo­rin Jia­nu, direc­tor Punct lucru Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 09.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele