Parcul arheologic din Nord-Vestul cetății Callatis, aproape de final? [Foto/VIDEO]

0
1339

Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul cetă­ții Cal­la­tis, aproa­pe de final?

Se pare că lucră­ri­le de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral din zona de Nord-Vest a cetă­ții Cal­la­tis se apro­pie de final. După o vizi­tă recen­tă la fața locu­lui, adre­săm o între­ba­re proiectantului:

Cum de nu este pre­vă­zu­tă o balus­tra­dă de pro­tec­ție în jurul por­țiu­ni­lor exca­va­te, care ajung în une­le locuri la adân­cimi de aproa­pe 3 metri, după cum vede și în ima­gi­ni­le ală­tu­ra­te? Pot veni să vizi­te­ze sau să se joa­ce copii nesu­pra­ve­gheați și se pot întâm­pla acci­den­te… Nu s‑a gân­dit nimeni la asta?

Suge­răm res­pon­sa­bi­li­lor de pro­iect să stu­die­ze posi­bi­li­ta­tea asi­gu­ră­rii cât mai rapi­de a spa­ți­i­lor din peri­me­trul par­cu­lui arhe­o­lo­gic, inclu­siv prin rea­li­za­rea unor gar­duri de pro­tec­ție sau balus­tra­de meta­li­ce de genul celor insta­la­te pe ram­pa meta­li­că de vizi­ta­re pre­vă­zu­tă cu trepte.

Vă invi­tăm să citiți și: ‘Cal­la­tis – Isto­rie la malul Mării Negre’. Sta­di­ul lucră­ri­lor la pro­iec­tul de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia FOTO/VIDEO


Man­ga­lia News, 13.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply