STABILOPODUL — O invenție românească pe care nu avem dreptul s‑o ignorăm!

14
94323

STABILOPODUL — O inven­ție româ­neas­că pe care nu avem drep­tul s‑o ignorăm!

Cuget Liber: Dic­țio­na­re­le enci­clo­pe­dic, expli­ca­tiv al lim­bii româ­ne și cel de neo­lo­gis­me îl omit. Un geo­me­tru l‑ar defini ast­fel: „corp ste­lar, cu 4 picioa­re, par­ți­al sime­tri­ce, având cen­trul în cen­trul de gre­u­ta­te al tetra­po­du­lui echi­fa­ci­al“. Un con­struc­tor ar spu­ne des­pre el că este „cără­mi­da lucră­ri­lor hidro­teh­ni­ce“, iar un poet ar folo­si, poa­te, urmă­toa­rea meta­fo­ră spre a‑l defini: „Stea­ua care îmblân­zeș­te valul“.

Subiec­tul incre­di­bi­lei omi­siuni a dic­țio­na­re­lor este sta­bi­lo­po­dul, o inven­ție româ­neas­că rea­li­za­tă în 1963 și care a mar­cat des­ti­nul ora­șu­lui — port Constanța.

Regre­ta­tul ingi­ner Lau­ren­țiu Țorin­ghi­bel, fost direc­tor al Între­prin­de­rii de Con­struc­ții Hidro­teh­ni­ce (ICH), îmi poves­ti­se că isto­ria aces­tei cre­a­ții teh­ni­ce este lega­tă de vizi­ta în 1962, în port și la Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, a fos­tu­lui lider comu­nist al Româ­ni­ei, Ghe­or­ghe-Ghe­or­ghiu Dej, care a hotă­rât să se extin­dă por­tul și șan­ti­e­rul naval. La acea vre­me, por­tul se întin­dea până la SNC, care la rându‑i se limi­ta la peri­me­trul ocu­pat în pre­zent de ate­li­e­re­le de meca­ni­că repa­ra­ții, tâm­plă­rie și lăcă­tu­șe­rie. Digul de nord se sfâr­șea la Cui­bul Regi­nei și Farul Carol.

Cei desem­nați să ducă la bun sfâr­șit aceas­tă misiu­ne au făcut depla­sări de docu­men­ta­re la șan­ti­e­re­le nava­le Gdi­nia și Gdansk (Polo­nia), la Mosco­va, Odes­sa și Lenin­grad. În final, din docu­men­ta­ția vre­mii s‑a ales o solu­ție franceză.

Mai bun decât tetra­po­dul francez 

La con­struc­ți­i­le hidro­teh­ni­ce din zona Medi­te­ra­nei, se folo­sea un ele­ment de pro­tec­ție, numit tetra­pod. Era un trunchi de con fără picioa­re­le pe care le are sta­bi­lo­po­dul româ­nesc. Până atunci, toa­te pro­tec­ți­i­le folo­si­te la digu­ri­le româ­nești din por­tul vechi erau repre­zen­ta­te de blo­cu­ri­le para­le­li­pi­pe­di­ce sau cubi­ce. Pen­tru extin­de­rea por­tu­lui exis­tau două vari­an­te: să se cum­pe­re paten­tul fran­cez sau să se cre­e­ze un pro­dus româ­nesc. S‑a ales cea de‑a doua soluție.

Ast­fel, ingi­ne­rii Mir­cea Lateș și Mir­cea Ulu­bea­nu au pro­iec­tat sta­bi­lo­po­dul, care s‑a dove­dit a fi mai bun decât tetra­po­dul fran­cez, pen­tru zona Mării Negre, în care furt­u­ni­le ajung până la for­ța 7 — 8, rela­tea­ză Cris­ti­an Che­sler, direc­to­rul gene­ral al ICH Con­struc­ții Grup SA Constanța.

For­ma deo­se­bi­tă a sta­bi­lo­po­du­lui are două func­ții deo­se­bi­te: pe de o par­te, per­mi­te spar­ge­rea valu­ri­lor și disi­pa­rea for­ței lor dis­truc­ti­ve, iar pe de altă par­te, sta­bi­lo­po­zii se îmbi­nă mai bine între ei decât tetra­po­zii și nu per­mit man­ta­lei de pro­tec­ție a digu­lui să alu­ne­ce în mare.

Desi­gur, cos­tul unui sta­bi­lo­pod este supe­ri­or celui al unui bloc de beton, dar și efec­tul în apă­ra­rea digu­ri­lor este mai mare. Iar în timp, o man­ta de sta­bi­lo­pozi asi­gu­ră o pro­tec­ție mai bună și mai iefti­nă decât una din blo­curi de beton, afir­mă specialiștii.

Bre­vet de inven­ție, în 1976 

Pri­mul sta­bi­lo­pod a fost con­stru­it în 1963, pe șan­ti­e­rul înfi­in­țat la Poar­ta 6, în zona actu­a­lu­lui car­ti­er de locu­in­țe. În 1976, pro­du­sul româ­nesc a pri­mit, din par­tea de OSIM, bre­ve­tul de inven­ție nr. 56.171, sub denu­mi­rea „bloc din beton pen­tru apă­ra­rea con­struc­ți­i­lor expu­se valu­ri­lor”, care a intrat în pro­pri­e­ta­tea ICH.

Sta­bi­lo­po­dul se deo­se­beș­te de ele­men­te­le de con­struc­ție simi­la­re nu doar prin for­ma deo­se­bi­tă, ci și prin mate­ri­a­le­le și teh­no­lo­gia folo­si­tă la fabri­ca­rea sa”, rela­tea­ză Cris­ti­an Che­sler. Ast­fel se expli­că dura­tă de via­ță mult mai mare a con­struc­ți­i­lor hidro­teh­ni­ce din sta­bi­lo­pozi. […]

În zile­le noas­tre, aceas­tă inge­ni­oa­să inven­ție este igno­ra­tă de auto­ri­tă­ți­le româ­ne, de admi­nis­tra­to­rii por­tu­ri­lor și ape­lor. În ulti­me­le dece­nii, la con­struc­ți­i­le hidro­teh­ni­ce s‑a per­mis uti­li­za­rea unor ele­men­te con­struc­ti­ve infe­ri­oa­re, din toa­te punc­te­le de vede­re, sta­bi­lo­po­du­lui. Păcat, mare păcat! (sur­sa: cugetiliber.ro, 27.02.2019. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN.

Citiți și Poves­tea-ingi­ne­ru­lui-mir­cea-ulu­bea­nu-spe­cia­lis­tul-roman-inven­tat-sta­bi­lo­po­zii

UPDATE: Vă invi­tăm să citiți nea­pă­rat și arti­co­lul — comen­ta­riu al citi­to­ru­lui nos­tru, dom­nul Mari­us G. Miha­la­che: Dacă, în plim­bă­ri­le pe diguri zăriți cum­va încrus­tat în beto­nul sta­bi­lo­po­zi­lor alt­ce­va decât o ini­mi­oa­ră, vă rog, fiți indul­genți, mai ales dacă vedeți un an și o cruce…


Man­ga­lia News, 28.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

14 COMENTARII

 1. E o fura­ciu­ne pur roma­neas­ca. Sta­bi­lo­po­dul roma­nesc este o de fapt o modi­fi­ca­re a unei inve­tii fran­ce­ze din 1950 numi­ta tetra­pod. Roma­nii nu au vrut sa pla­teas­ca taxa de patent si au modi­fi­cat obiec­tul ast­fel incat sa‑l poa­te paten­ta sub alta denu­mi­re. Nu va mai man­dri­ti cu min­ciuni si fura­ciuni. O sa ada­ug si eu o bila in capul Sca­rii Infi­ni­tu­lui a lui Bran­cu­si si zic ca e 100% cre­a­tia mea. V‑ar sari ure­chi­le de nervi daca as apa­rea la stiri cu asa ceva.

  • ma Dixi,dar cand ne fura altii inven­ti­i­le si le publi­ca ca pe nis­te inven­tii revo­lu­tio­na­re per­so­na­le …ce spui?
   Ciber­ne­ti­ca sau teo­ria con­so­nan­tis­ta a lui Ste­fan Odobleja,scaunul cata­pul­ta din jeturi,parasuta,insulina,plus N alte inventii…Sonicitatea a lui Gou Constantinescu…etc.

  • De asa des­tepti ducem lip­sa .…de ce fran­ce­zii n au sarit la bere­ga­ta paten­tu­lui romanesc????pt ca este diferit…du te in Fran­ta si lau­da i pe ei.…au revoir!

  • - dacă NU pro­du­cea EFECTE TEHNICE NET SUPERIOARE (calitativ/cantitativ) EFECTELOR TEHNICE pro­du­se de INVENȚIA PIONIER (tetra­po­dul ! …) … STABILOPODULUI nu i se ELIBERA res­pec­tiv BREVETUL de INVENȚIE ! …
   BREVETUL STABILOPODULUI a fost CONFIRMAT prin HOTĂRÎRE JUDECĂTOREASCĂ (pt că PROPRIETARII TETRAPODULUI au des­chis PROCES INTERNAȚIONAL de PROPRIETATE INDUSTRIALĂ) ! …
   — AVOCAȚII OSIM care s‑au PRRZENTAT la PROCES, au DEMONSTAT EXISTENȚA EFECTELOR TEHNICE SPECTACULOASE dato­ra­te NOII FORME GEOMETRICE prin care CREȘTEA atât REZISTENȚA INTRICĂRII STABILOPOZILOR cât și DURATA de VIAȚĂ a ÎNDIGUIRII ! …
   — O INSTANȚĂ SPECIALIZATĂ în PROPRIETATE INTELECTUALĂ a DAT CÂSTIG de CAUZĂ STABILOPODULUI ROMÂNESC recu­nos­când BREVETUL OSIM ! …
   DIXON, unde este FURĂCIUNEA (în IGNORANȚA TA) ! …
   DIXON, ți‑a răs­puns un SPECIALIST PROPRIETATE INDUSTRIALĂ …

  • Bai fra­te, ca ingi­ner de con­struc­ții hidro­teh­ni­ce și ca fost anga­jat al ICH Con­stan­ța, o să-ți spun doar atât: ești un idiot! 

   Tu ești pre­cum tâm­pi­ții de la Apple, care se jude­ca acum câți­va ani cu Sam­sung pen­tru că aveau și ăia tele­foa­ne drept­un­ghiu­la­re cu buton Home, rotund!

   Toa­te auto­mo­bi­le­le au patru roți, imbe­ci­lu­le și toa­te avi­oa­ne­le au tren de ate­ri­za­re cu trei punc­te de spri­jin (cu câte­va nota­bi­le excep­ții), dar nimeni nu spu­ne că fra­ții Wri­ght sau Vuia au fost jefu­iți de nu știu ce patent și ori­cum, con­tea­ză mult și ce îmbu­nă­tă­țiri aduci unui sis­tem existent!

   Vrei să spui că inven­ția ABS-ului (Anti Blo­c­king Sys­tem), sis­tem ce se folo­seș­te astăzi atât pe avi­oa­ne cât și pe auto­mo­bi­le și care îmbu­nă­tă­țeș­te sem­ni­fi­ca­tiv secu­ri­ta­tea trans­por­tu­lui auto și aeri­an, este tot o fură­ciu­ne doar pen­tru că se apli­ca la roți și tre­nuri de ate­ri­za­re care au fost inven­ta­te de alții? 

   Nu poți com­pa­ra arta și teh­no­lo­gia, anu­mi­te struc­turi și carac­te­ris­tici sunt simi­la­re din moti­ve pur func­țio­na­le, nu poți face ele­men­te cu for­ma sfe­ri­că, pen­tru pro­tec­ția țăr­mu­lui, tre­bu­ie să aibă niș­te “ramuri” ca să se aga­țe unul de altul și să se “împle­teas­că” pen­tru a rezis­ta for­ței valurilor! 

   Ori­cum l‑ar fi făcut, un alt habar­nist ca tine ar fi venit și ar fi spus că e copi­at, asa că dis­pari în peș­te­ra și sub bolo­va­nul de unde ai ieșit și nu mai vor­bi des­pre lucruri pe care nu le înțelegi.

 2. As suge­ra un tri­but adus celor care si-au lasat dege­te­le, picioa­re­le, chiar via­ta une­ori, con­stru­ind aces­ti colo­si de beton. Cel putin pana in 1990 sta­bi­lo­po­zii au fost facuti exclu­siv de arma­ta, res­pec­tiv … de sol­dati. De catre tineri cu var­sta intre 18 si 20 de ani, fara sala­riu! si in nis­te con­di­tii extre­me. Pe san­ti­e­rul de la Agi­gea, care se afla in rada por­tu­lui, la tar­mul marii deci, se lucra in doua schim­buri de 12 ore, in foc con­ti­nuu, iar echi­pe­le de sol­dati erau aju­ta­te de doi maca­ra­gii si de doi mai­stri civili, super­vi­zati de un mai­s­tru mili­tar. In gene­ral aces­tia se aflau in sta­re avan­sa­ta de ebri­e­ta­te. Pla­nul de rea­li­zat in fie­ca­re schimb de catre un sol­dat era de cel putin un sta­bi­lo­pod (matri­ta de ridi­cat, tur­na­re beton si vibra­re beton), dar si una sau doua alte matri­te de asam­blat. Acci­den­te­le se intam­plau in gene­ral din cau­za echi­pa­men­tu­lui de pro­tec­tie lip­sa, iar cele mai gra­ve acci­den­te din cau­za capa­ce­lor de otel care inchi­deau picioa­re­le matri­tei sta­bi­lo­po­du­lui. Aces­tea tre­bu­iau a fi prin­se cu 6 men­ghi­ne de otel … care … erau fura­te in per­ma­nen­ta, ele fiind foar­te uti­le local­ni­ci­lor pe post de men­ghi­na in pro­pri­i­le ate­li­e­re din gos­po­da­rie. Ce? Zam­bes­te cine­va?… In cel mai feri­cit caz ace­le capa­ce erau prin­se cu 2–3 men­ghi­ne. La tur­na­rea beto­nu­lui, apro­xi­ma­tiv 20 de tone de beton (majo­ri­ta­tea sta­bi­lo­po­zi­lor tur­nati aco­lo erau de pes­te 20 de tone), capa­ce­le de 150kg zbu­rau ca nis­te far­fu­rii de por­te­lan pe zeci de metrii dis­tan­ta. Daca aveai noroc rama­neai doar fara picioa­re. Alte acci­den­te se intam­plau din cau­za lip­sei unei plat­for­me asi­gu­ra­te atunci cand se tur­na beto­nul, ope­ra­tiu­ne care se facea manu­al, caci bena de beton adu­sa de maca­ra era lua­ta ade­sea de van­tul foar­te puter­nic … cu tot cu res­pec­ti­vul sol­dat. Cam de pe la 3 metrii inal­ti­me. Dege­te­le dis­pa­reau in gene­ral la asam­bla­rea matri­te­lor. Prac­tic sta­teai cata­rat cu un picior pe matri­ta meta­li­ca deo­se­bit de alu­ne­coa­sa, cu un picior apa­sai cu toa­ta for­ta pe o “gura de lup” de vreo 10kg prin­sa de o muchie de vreo 6cm, cu o mana intro­du­ceai un surub prin doua gauri care nici­o­da­ta nu se potri­veau, decat daca te folo­seai de un deget de la cea­lal­ta mana cu care mane­vrai o che­ie fixa. Ade­sea gura de lup sca­pa de sub picior si desi­gur ast­fel se rete­za si dege­tul. Noap­tea desi­gur … era noap­te. Intu­ne­ric bez­na. Iar ier­ni­le … foar­te van­tu­roa­se, ca sa zic asa. Nu ma mira ca astazi nu se mai con­stru­iesc … nu cred ca este vor­ba de igno­ran­ta auto­ri­ta­ti­lor, ci des­pre fap­tul ca aceas­ta mun­ca este foar­te grea, peri­cu­loa­sa, iar cu civili … de buna voie … ar cam tre­bui un sala­riu mare si o asi­gu­ra­re de via­ta moti­van­ta, daca exis­ta asa ceva.
  In ciu­da incon­tes­ta­bi­le­lor cali­tati ale sta­bi­lo­po­du­lui … exis­tau totu­si moti­ve sufi­cien­te pen­tru care am fi pre­fe­rat sa nu‑l inven­te­ze nimeni. Sau macar sa nu fie con­stru­it in ast­fel de con­di­tii. Daca cum­va in plim­ba­ri­le pe dig zari­ti une­ori incrus­tat in beto­nul sta­bi­lo­po­zi­lor … alt­ce­va decat o ini­mi­oa­ra … va rog, fiti indul­gen­ti … mai ales daca este scris un an si o cruce.

  • Per­fect ade­va­rat! Pluto­nul nos­tru care con­tri­bu­ía la„ ridi­ca­rea eco­no­mi­ei națio­na­le, și îna­in­ta­rea Româ­ni­ei spre comunism”în 1987,portul Agi­gea sud, tur­nam che­soa­ne, alta ope­ra pio­ni­er, care a lăsat des­tui fără picioa­re, în apro­pi­e­rea zonei sta­bi­lo­pozi. Coșmar!

   • Geo … Da!… eu din ’87 pana in ’88. Am tre­cut si pe la che­soa­ne, si prin por­tul Con­stan­ta la calea de rula­re a maca­ra­le­lor si pe la oare­ce decol­ma­tari ale Cana­lu­lui Duna­re Marea Nea­gra. Dumi­ni­ca ne rela­xam la cura­te­nie prin sta­tiuni, se vop­seau cu var copa­cii si bor­du­ri­le, se stran­geau frun­ze­le, se matu­rau stra­zi­le, se asfal­tau etc. Sigur ca sta­tiu­ni­le de pe lito­ral, si nu doar, pri­meau turis­tii intr‑o cura­te­nie ce nu mai poa­te fi remar­ca­ta acum. Asa este … a fost un cos­mar de neu­i­tat. Chiar si ace­le baraci cu etaj din cen­trul comu­nei Agi­gea, cele de car­ton si cu majo­ri­ta­tea feres­tre­lor spar­te, cu o cur­te incon­ju­ra­ta de un gard de pla­sa foar­te inalt si ornat cu sar­ma ghim­pa­ta… cum le-am putea uita? Dor­mi­toa­re­le noas­tre. In cur­tea “uni­ta­tii”, care prac­tic era un tarc care con­ti­nea acea bara­ca, in care nu stiu daca ar fi intrat 4 masini Dacia lipi­te una de alta, locu­iau 120 de sol­dati. Cred ca toa­ta con­struc­tia, cu acea cur­te cu tot, se intan­dea pe vreo 120 de metrii patrati. La ape­luri nu te puteai mis­ca, sta­team stri­vi­ti intre gard si pere­te­le bara­cii, iar capi­ta­nul facea ape­lul de la fereas­tra unei came­re. Era o “bucu­rie” sa para­ses­ti uni­ta­tea, doar ca se iesea cam greu pe mica poar­ta, fiind­ca intoar­ce­rea pe loc era extrem de difi­ci­la. Inal­ti­mea unei came­re de dor­mit era de apro­xi­ma­tiv 4 metrii si juma­ta­te si con­ti­nea 8 paturi (4 supra­pu­se). Came­ra era insa impar­ti­ta in alte doua came­re de un pere­te, de car­ton-pfl si el muce­gait ca si res­tul bara­cii. Iar­na, fiind­ca pe feres­tre­le fara gea­muri intra nin­soa­rea pana sub paturi (oho… si ce ierni erau pe atunci)… ca sa pas­tram ceva cal­du­ra… dor­meam cate doi intr-un pat. Man­ca­rea era o porca­rie si insu­fi­cien­ta. Cu toa­te aces­tea clo­se­te­le erau in per­ma­nen­ta infun­da­te. Un clo­set pe etaj la cir­ca 60 de sol­dati. Sa nu uitam ca se facea si instruc­tie mili­ta­ra (plus plan­toa­ne si paza), stre­cu­ra­ta intre ture­le de 12 cu 12 ore de pe san­ti­er, ture care se schim­bau in fie­ca­re sap­ta­ma­na, o sap­ta­ma­na se mun­cea ziua, una noap­tea. Arma­men­tul din dota­re con­ti­nea “minu­na­te­le” cara­bi­ne cu baio­ne­ta fixa, lun­ga si foar­te ascu­ti­ta, model Mosin Nagant (M91) … fiind­ca au fost intro­du­se in 1891… erau din pri­mul raz­boi mondi­al. Desi­gur la inghe­su­i­tul sus-numit apel ne mai taiam si fete­le sau pal­me­le. Aceas­ta pus­ca-cara­bi­na era ves­ti­ta chiar pen­tru fap­tul ca mate­ri­a­lul din care este facu­ta baio­ne­ta pro­voa­ca rani care se vin­de­ca foar­te greu. In fapt este o sula de vreo 30–40cm lun­gi­me cu trei cane­luri semi­rot­un­de al carei varf este ascu­tit pre­cum un ac. Dis­pen­sar? Ha-ha…
    Da, Dom­nu­le Geo Tri­fes­cu, fost cama­rad… a fost un cos­mar. Eram doar nis­te copii. Copi­ii “parin­ti­lor” nos­tri. Coman­dan­tii nos­tri.… supremi. Nis­te adulti.
    Nu, nu ne-au matu­ri­zat ace­le expe­rien­te, nu ne-am trans­for­mat pes­te noap­te in adulti, am inte­les in pro­fun­zi­me doar CE si CUM este un adult. Une­ori ma gan­desc ca daca am lasa lumea asta pe mana copi­i­lor, a tine­ri­lor, ea, lumea, ar fi tare fru­moa­sa, colo­ra­ta, vese­la, iar noi adul­tii… mai buni. Sunt sigur ca sta­bi­lo­po­zii si che­soa­ne­le si came­re­le astea de beton sau car­ton in care inca locu­im incon­ju­rati de sar­me ascu­ti­te … ar fi fost alt­fel inven­ta­te, ima­gi­na­te, de catre ei. Ast­fel incat sa nu ne ranim intre noi. Pe mine deja ma face sa zam­besc acest gand…

    • Hmm, facand par­te din gene­ra­tia care nu a apu­cat … ce sa zic, ma mir ca nu se mai gasea cate unul care sa ia cate­va incar­ca­toa­re si sa “rezol­ve” cat mai multi coman­dan­ti din esa­lo­nul supe­ri­or, dupa care sa intoar­ca tea­va pus­tii catre pro­pria dan­tu­ra. E greu sa imi inchi­pui situ­a­tia de fapt dar eu asa as fi facut. Via­ta se meri­ta doar in anu­mi­te con­di­tiuni si nu e nici­de­cum asa pre­ti­oa­sa cum se spu­ne, pare­rea mea.

     • Com­pli­cat Lau­ren­tiu… este un subiect sen­si­bil si se inde­par­tea­za de la arti­co­lul pre­zen­tat aici (detin inca doi sta­bi­lo­pozi de beton in mini­a­tu­ra, si imi sunt dragi…). Pe scurt insa… se intam­plau si ast­fel de cazuri, cand acei copii, tineri, cadeau psi­hic. Sla­va Dom­nu­lui, aproa­pe nimeni nu avea acces la arma­ment. Am avut un bun cama­rad care a incer­cat sa isi ia via­ta si care din feri­ci­re a fost sal­vat in ulti­ma cli­pa. Sinu­ci­de­rea in cadrul arma­tei era con­si­de­ra­ta tra­da­re de tara, dez­er­ta­re, deci daca o ratai te astep­ta tri­bu­na­lul mili­tar si inchi­soa­rea mili­ta­ra, ade­sea trans­for­ma­ta in mun­ca mult mai dura, in gene­ral in indus­tria minie­ra. Une­ori rezul­tau chiar reper­cu­siuni asu­pra fami­li­ei, din­co­lo de tra­ge­dia in sine. Nu prea iti venea deci sa o faci… con­sti­ent zic. Eve­ni­men­te­le aces­tea erau insa ade­sea ascun­se sau rezol­va­te intern… iar cel in cau­za con­si­de­rat “UN NEBUN” ce urma a fi rein­te­grat, ree­du­cat, tratat. 

      In fapt, era doar o mun­ca for­ta­ta spre bine­le tarii. Si fie vor­ba, tara noas­tra avea nevo­ie si pe atunci de mul­te lucruri difi­cil de rea­li­zat. A fost o “solu­tie” “istea­ta”, mun­ca acea for­ta­ta. Se intam­pla si in zile­le noas­tre acest feno­men, dar pe spa­te­le migra­ti­ei in gene­ral, migra­tie care este accep­ta­ta tacit in func­tie de nevo­i­le partilor…a granitelor.

      Iti inte­leg impul­sul, caci l‑am sim­tit si eu in anu­mi­te momen­te difi­ci­le, mai ales dupa o bata­ie pri­mi­ta in wc-ul ares­tu­lui unui corp de gar­da, un arest desem­nat pen­tru 30 de zile / com­bi­nat cu gar­da efec­ti­va, instruc­tie ziua si carcera+munca noap­tea, toa­te in ace­la­si timp, fiind­ca… ceru­sem per­mi­siu­nea sa ma con­sul­te medi­cul uni­ta­tii (Toprai­sar), caci aveam patru ope­ra­tii proas­pe­te pe abdo­men (una din ele de apro­zi­ma­tiv 30cm) si in tim­pul mun­cii sufe­ri­sem o rup­tu­ra de muschi abdo­mi­nali. Medi­cul mili­tar mi‑a tras doar un sut cu cizma in tibie si m‑a trans­por­tat direct in acel arest. Arest efec­tu­at cam prin luna a 3‑a de arma­ta, ina­in­te de Agi­gea si stabilopozi…si toa­ta nebu­nia ce a urmat, caci am ter­mi­nat arma­ta in pra­gul revo­lu­ti­ei din ’89.
      Totu­si… exis­ta o vor­ba, “Ce se nas­te din pisi­ca soa­reci manan­ca…”, deci, din actul vio­lent, ce s‑ar nas­te? Nimic bun cred. Doar o alta vio­len­ta. Nu aceas­ta este solu­tia pro­ble­me­lor. A vietii.
      Te inte­leg si fiind­ca cu cat var­sta este mai sus, mai ina­in­ta­ta, — cazul meu cred — vezi totul mai per ansam­blu, lucru bun, pana in momen­tul in care con­form legi­lor fizi­cii… pierzi totul din vede­re. Cand esti tanar, vezi totul mult mai clar, mai focu­sat, dar pe dis­tan­ta mica. 

      Via­ța este sta­rea carac­te­ris­ti­că orga­nis­me­lor ce au ca tră­să­turi spe­ci­fi­ce auto­dezvol­ta­rea, auto­con­ser­va­rea și auto­re­pro­du­ce­rea, sau, la orga­nis­me­le supe­ri­oa­re, cu posi­bi­li­ta­tea de a urmări un țel.”…zic ele dic­tio­na­re­le. CINEVA insa a intro­dus si con­cep­tul de SACRIFICIU si AUTO-SACRIFICIU, din­co­lo de cel… firesc, sa‑i zicem… uman. “Sacri­fi­ci­ul sau jert­fa uma­nă este fap­ta de a omo­rî unul sau mai mulți oameni, ca par­te a unui ritu­al reli­gi­os… “, expli­ca tot ele dic­tio­na­re­le. Doar sco­pul jert­fe­lor a vari­at cu tre­ce­rea tim­pu­lui. este clar insa ca nu este si nu poa­te fi meto­da prin care vom putea atin­ge un tel supe­ri­or ca orga­nis­me, fiin­te. Scop nece­sar vie­tii… totusi. 

      Lau­ren­tiu, din punc­tul meu de vede­re (putin cetos) via­ta este fru­moa­sa, cu toa­te bune­le si rele­le ei. Tre­bu­ie sa o res­pec­tam. Si pe a noas­tra si pe a celor­lalti. Sun­tem o spe­cie dau­na­toa­re, asa‑i, ne supra­e­va­lu­am cam nejus­ti­fi­cat, dar… avem con­sti­in­ta totu­si si nu doar ins­tinct de supra­vi­e­tu­i­re, cel putin atunci atunci cand medi­ul este potri­vit si nu potri­v­nic. Chiar daca este doar o pura si amu­zan­ta intam­pla­re ce se intam­pla pe un pie­troi care inca se invar­te in Uni­ver­sul sti­ut… sau in var­ful unui sta­bi­lo­pod / che­son… via­ta meri­ta trai­ta. Fiind­ca exista. 

      Tre­bu­ie sa inva­tam sa gan­dim impo­tri­va indo­ie­li­lor si cer­ti­tu­di­ni­lor noas­tre, impo­tri­va umo­ri­lor atot­sti­utoa­re, tre­bu­ie, mai ales, fau­rin­du-ne o alta moar­te, o moar­te incom­pa­ti­bi­la cu hoitul, sa accep­tam ceea ce nu poa­te fi dove­dit, ide­ea ca ceva exis­ta… Nimi­cul era desi­gur mai comod. Ce greu e sa te mis­tui in Fiin­ta!“- Emil Cioran 

      Toa­te bune! Sanatate!
      Pen­tru Man­ga­li­a­News asemenea!

 3. Per­fect ade­va­rat! Pluto­nul nos­tru care con­tri­bu­ía la„ ridi­ca­rea eco­no­mi­ei națio­na­le, și îna­in­ta­rea Româ­ni­ei spre comunism”în 1987,portul Agi­gea sud, tur­nam che­soa­ne, alta ope­ra pio­ni­er, care a lăsat des­tui fără picioa­re, în apro­pi­e­rea zonei sta­bi­lo­pozi. Coșmar!

Leave a Reply