Așa a debutat Mangalia News, ziarul nostru online, exact acum 7 ani, pe data de 23 februarie 2012…

0
676

…Așa a debu­tat Man­ga­lia News, zia­rul nos­tru onli­ne, exact acum 7 ani, pe data de 23 febru­a­rie 2012, în iar­na de neu­i­tat pen­tru man­ga­li­enii de la blo­curi, care au stat într-un frig cum­plit, pen­tru că fur­ni­zo­rul a între­rupt nejus­ti­fi­cat căl­du­ra… A fost momen­tul în care ne-am hotă­rât ”să ieșim în lume” și să spu­nem lucru­ri­lor pe nume!

Iată pri­me­le pos­tări de acum ȘAPTE ANI, pe site-ul www.mangalianews.ro:

Aveţi cuvân­tul!  Feb. 23, 2012 @ 10:35
“MangaliaNews.ro este un site des­chis, dedi­cat cetă­ţe­ni­lor din muni­ci­pi­ul de la „Marea cea mare”, oameni care doresc să-şi expri­me opi­ni­i­le cu pri­vi­re la via­ţa coti­dia­nă a ora­şu­lui, cu bune, cu rele, aşa cum este ea. Pen­tru că vă inte­re­sea­ză soar­ta urbei, pe acest site public sunt bine­ve­ni­te arti­co­le scri­se de dum­ne­a­voas­tră, suges­tii, dar şi solu­ţii şi pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia. Vânt bun din pupa, man­ga­li­eni!!!”
www.mangalianews.ro, 23 febr.2012.

LISTA PREŢURILOR la GIGACALORIE în cele mai impor­tan­te 60 de ora­şe din Româ­nia — Soci­a­le Feb 23, 2012 @ 21:41

Și câte­va arti­co­le pos­ta­te în zile­le ime­di­at urmă­toa­re lan­să­rii site-ului MangaliaNews.ro. Vă mai amin­tiți?

Cal­la­tis Therm, obli­ga­tă să plă­teas­că dau­ne de 300 lei pen­tru fie­ca­re zi fără căl­du­ră unei femei din Man­ga­lia

Cal­la­tis Therm, Tusac şi Fili­mon ne-au ţinut o iar­nă în frig“

Pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac pro­mi­te că va găsi vino­va­ţii care i‑au ţinut pe local­nici în frig toa­tă iar­na

O sa ajun­gem sa ne inca­l­zim la luma­na­re. Vezi ora­se­le cu cele mai mari pre­turi la giga­ca­lo­rie

Preţu­ri­le la Giga­ca­lo­rie în cele mai impor­tan­te 60 de ora­şe din Româ­nia

GIGACALORIA – intre 81 si 470 de lei

Lip­sa cal­du­rii, pre­text pen­tru vii­to­rii can­di­dati sa pro­mi­ta “marea cu sarea”!


Reve­nind în actu­a­li­ta­te, vă invi­tăm să citiți edi­to­ri­a­lul: MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI! [Foto/VIDEO]


MESAJ - Vale­ri­ca RaduCa si atunci, si acum ne inca­l­zi­ti case­le si sufle­te­le! La multi ani, cu mul­ta pute­re de mun­ca!👍👍💝


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply