CUM E CORECT? Când se scrie „vi” și când se scrie „vii”?

2
50412

Cum e corect?

1. Când se scrie „vi” și când se scrie „vii”?

Vi” cu un sin­gur „-i” se scrie doar atunci când poa­te fi com­ple­tat cu „vouă”. Ex: Vouă vi s‑a părut că plouă.

Vii” cu doi „-ii” se scrie pen­tru per­soa­na a doua sin­gu­lar la indi­ca­ti­vul și con­junc­ti­vul vb. „a veni”, dar și pen­tru plu­ra­lul de la „viu”: „(tu) vii”, „(tu) să vii”, „(pui) vii”. Ex: Să vii la mine mâi­ne să-ți dau car­tea de româ­nă. Mami­fe­re­le nasc pui vii.

Viii” cu trei „-iii” se scrie doar în situ­a­ția urmă­toa­re „Viii cu viii, mor­ții cu morții”.

2. Corect este „acum” și nu „acu­ma”.

For­ma corec­tă este „acum”, nu este corect să scri­em „acu­ma”.

3. „noștri/voștri” vs „noștrii/voștrii”. Nici­o­da­tă nu vom scrie cu doi „–ii”, for­ma corec­tă este cu un sin­gur „-i”, deci for­ma corec­tă este „noștri/voștri”.

4. Cum se scrie corect „cre­a­ză” sau „cre­ea­ză”? Ei bine, NICIODATĂ nu se va scrie „cre­a­ză” cu un sin­gur „e”, ci „cre­ea­ză” cu doi „-ee-”, pen­tru că vine de la con­ju­ga­rea vb. (cre-ează, ca și lucr-ează).

5. Când se scrie corect „fi” sau „fii”?

Ei bine, se scrie „fii” cu doi „-ii” doar în urmă­toa­re­le cazuri, la impe­ra­tiv afir­ma­tiv: „Fii atent!”, la con­junc­tiv pre­zent afir­ma­tiv și nega­tiv „tu să fii (atent)” / „tu să nu fii (aca­să)”, dar și la for­ma de plu­ral a sub­stan­ti­vu­lui „fiu” (Cei doi fii ai lui Ghe­or­ghe erau la râu).
În rest, vom scrie „fi” cu un sin­gur „-i” în toa­te cele­lal­te cazuri: „a fi”, „nu fi”, „ai fi”, „vei fi”, „să fi fost”, „să nu fi fost”.

6. „zi” sau „zii” care este for­ma corectă?

NICIODATĂ nu se scrie corect „zii” cu doi „-ii”, se scrie „zi” cu un „-i”, când este vor­ba de zi calen­da­ris­ti­că, de impe­ra­tiv afir­ma­ti­vul ver­bu­lui „a zice” la per­soa­na a doua sin­gu­lar, adi­că „zi când iți ter­mini trea­ba!”, iar pen­tru per­soa­na a tre­ia sin­gu­lar se va folo­si doi „i” des­păr­țiți de cra­ti­mă „zi‑i(lui/ei) să își facă tema!”

7. Când se scrie „miniș­tri”, „mân­dri”, „mem­bri”, cu un sin­gur „i” și când se scrie cu doi „ii”?

Ei bine, „miniș­trii”, „mân­drii”, „mem­brii” se vor scrie cu doi „-ii” doar dacă se pot înlo­cui în ace­lași con­text cu „minis­tre­le”, „mem­bre­le”, „mân­dre­le”. În rest se vor scrie cu un sin­gur „-i”, în toa­te cele­lal­te situ­a­ții ambii (miniștri/membri), cei­lalți (miniștri/membri), cei 10 (miniștri/membri).

Prof. Ele­na Pet­cu, redac­tor Man­ga­lia News.


Ghi­dul nos­tru prin ”Gra­ma­ti­ca cea de toa­te zile­le” este doam­na pro­fe­soa­ră Ele­na Petcu​, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, căre­ia îi mulțumim.

Toa­te arti­co­le­le din seri­a­lul ”CUM E CORECT?”, le puteți citi aici.


Man­ga­lia News, Vineri, 14 dec.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Pe al doi­lea site gasesc aceas­ta fra­za si vreau sa intreb ce inseam­na exem­plul de mai sus “ voua vi s‑a luat de mine “. Nu am mai auzit aceas­ta fra­za si nu are sens .

  2. Viu “ inseam­na a trai , sunt viu ‚exem­plul de mai sus nu e corect , este — eu vin si nu eu viu . Poa­te prin une­le regiuni ale tarii se folo­seste dar nu e corect .

Leave a Reply