Callatis — Istorie la malul Mării Negre’. Stadiul lucrărilor la proiectul de conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului istoric şi cultural al municipiului Mangalia FOTO/VIDEO

1
684
Booking.com

Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre’.

După cum se afir­ma într-un comu­ni­cat al biro­u­lui de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în apri­lie 2013 — ”Pro­iec­tul se va deru­la pe o peri­oa­dă de 27 de luni, iar valoa­rea aces­tu­ia se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 3,1 mil. de euro. “Cal­la­tis — Isto­rie la malul mării”, con­trac­tat prin fon­duri euro­pe­ne, urmă­reş­te apli­ca­rea de măsuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi pune­re în valoa­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Aces­ta se va desfă­şu­ra prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 5 – Dezvol­ta­rea dura­bi­lă şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui. Pro­iec­tul are ca obiec­tiv prin­ci­pal cre­ş­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te a sudu­lui lito­ra­lu­lui şi muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­cum şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui turis­tic cul­tu­ral.

În acest sens, vor avea loc res­ta­u­ra­rea şi valo­ri­fi­ca­rea turis­ti­că dura­bi­lă a trei monu­men­te isto­ri­ce de valoa­re naţio­na­lă şi uni­ver­sa­lă din patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al Man­ga­li­ei.

Este vor­ba de zidul de incin­tă nor­dic, tron­son estic şi basi­li­ca siri­a­nă, colţul de nord-vest al incin­tei roma­no-bizan­ti­ne şi edi­fi­ci­i­le supra­pu­se, pre­cum şi mor­min­te­le pale­o­creş­ti­ne de tip hypo­geu, din incin­ta cetă­ţii Cal­la­tis.

De ase­me­nea, la acest capi­tol se înscrie rea­li­za­rea a trei ame­na­jări pei­sa­gis­ti­ce, pre­cum şi cre­a­rea infras­truc­tu­ri­lor con­e­xe de acces la monu­men­te­le isto­ri­ce”.


Iată care este sta­di­ul lucră­ri­lor, astăzi, luni, 24 sep­tem­brie 2018, după aproa­pe trei ani și jumă­ta­te de la sem­na­rea con­trac­tu­lui de finanţa­re pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui ini­tu­lat “Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre”:

Des­pre tro­tu­a­rul de lân­gă șan­ti­er, nu mai zicem nimic. Zic mărunt mame­le care trec pe aco­lo cu căru­cioa­re­le cu copii… Poa­te se va repa­ra și tro­tu­a­rul, după ce vor fi gata lucră­ri­le la pro­iect…


Man­ga­lia News, 24.09.2018.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. Observ că solu­ţia pri­ce­pu­ţi­lor de arhi­te­cţi este o pasa­re­lă pe stâlpi meta­lici băga­ţi prin zidul de incin­tă antic.

    De când şi până când este voie să trec cu stâlpi meta­lici prin zidul de incin­tă?

    De ce aş inse­ra în zidă­ria anti­că niş­te rugi­nă­turi care vor dis­tru­ge însă­şi com­po­nen­ta vizi­ta­bi­lă a ansam­blu­lui?
    Doar întreb…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele