Mii de persoane au sărbătorit Ziua Marinei Române, în Portul Turistic Mangalia [galerie FOTO]

0
1016

Mii de per­soa­ne, turi­şti şi local­nici au par­ti­ci­pat, mier­curi, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia la fes­ti­vi­tă­ţi­le pri­le­ju­i­te de Ziua Mari­nei Româ­ne. La mani­fes­tări au luat par­te pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, coman­dan­tul Gar­ni­zoa­nei, c‑dor Petri­că Pâr­vu, ofi­ci­ali din Arma­ta româ­nă, repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­i­lor publi­ce de la nivel local, pre­cum şi ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel jude­țean, prin­tre care: Bogdan Huțu­că — depu­tat și pre­șe­din­te al PNL Con­stan­ța, Geor­ge Nicu­les­cu și Mari­an Cru­șo­vea­nu — con­si­li­eri ai CJ Constanța.

Cei pre­zenţi în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia au asis­tat la ample mani­fes­tări dedi­ca­te Zilei Mari­nei Româ­ne, desfă­şu­ra­te pe mare şi pe uscat. Ast­fel, spec­ta­to­rii au urmă­rit momen­tul tra­di­ţio­nal în mari­nă – ridi­ca­rea la catarg a Dra­pe­lu­lui Naţio­nal şi a Mare­lui Pavoaz, în timp ce se into­na Imnul de Stat al României. 

A urmat cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os, în cadrul căru­ia a fost sfinţi­tă anco­ra de flori, care a fost arun­ca­tă în mare, în semn de oma­giu pen­tru mari­na­rii eroi. Exer­ci­ţi­i­le mili­ta­re demon­stra­ti­ve au fost, de ase­me­nea, apre­cia­te de întrea­ga asis­ten­ță. Apa­ri­ţia mai mul­tor mili­tari pe che­ul din Por­tul Turis­tic, care au res­pins un atac armat de pe mare, a fost, de ase­me­nea, un moment gus­tat de public. 

Con­form pro­gra­mu­lui de acti­vi­tă­ţi, au urmat exer­ci­ţii de inse­rţie şi extra­cţie la şi de la obiec­tiv, salt liber din eli­cop­ter şi extra­cţie din apă, cu patru sca­fan­dri, exer­ci­ţiu de inspe­cţie la bor­dul unei nave sus­pec­te, un exer­ci­ţiu de stin­ge­re a unui incen­diu, pre­cum şi con­cur­suri de ambar­ca­ţiuni cu rame şi vele. 

După exer­ci­ţi­i­le mili­ta­ri­lor, zeul Nept­un a decla­rat des­chi­se jocu­ri­le mari­nă­reşti la care au par­ti­ci­pat atât mari­na­rii, cât și spec­ta­to­rii. La fina­lul com­pe­ti­ți­ei, câști­gă­to­rii au pri­mit cupe și meda­lii din par­tea pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an și a coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei, Petri­că Pârvu. 

În cadrul eve­ni­men­tu­lui a mai avut loc un exer­ci­țiu de salut al avi­a­ți­ei mili­ta­re, înde­lung apla­u­dat de cei pre­zenți. Tot­o­da­tă, spec­ta­to­rii au urmă­rit şi au apla­u­dat teh­ni­ca mânu­i­rii arme­lor de către mili­ta­rii Bri­gă­zii 30-Gar­da “Mihai Vitea­zu”, pre­cum şi con­cer­tul de muzi­că de fan­fa­ră, dar şi un spec­ta­col artis­tic susţi­nut de cunos­cu­ta artis­tă Ane­ta Stan și cola­bo­ra­tori ai Cer­cu­lui Militar. 

Mani­fes­tă­ri­le pri­le­ju­i­te de marea săr­bă­toa­re a mari­na­ri­lor au cuprins şi o expo­zi­ţie de teh­ni­că mili­ta­ră, pre­cum şi demon­stra­ţii de exe­cu­ta­re a nodu­ri­lor mari­nă­reşti. Cele­bra­rea Zilei Mari­nei Româ­ne se va înche­ia după ora 22.00, prin­tr-un moment emoţio­nant – retra­ge­rea mari­na­ri­lor către cazar­mă cu torţe în mâini, defi­lând pe fale­za din Por­tul Turistic. 

De ase­me­nea, spec­ta­to­rii vor putea să asis­te şi la spec­ta­co­lul artis­tic al Ele­nei Ghe­or­ge, dar și la un spec­ta­cu­los foc de arti­fi­cii. (Comu­ni­cat pri­mit  de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply