OPINII CIVICE:
MANGALIA, ORAȘ EUROPEAN,
CU STRĂZI DE LUMEA A TREIA [FOTO]

0
908

Vir­gil Stan: MANGALIA, ORAȘ EUROPEAN, CU STRĂZI DE LUMEA A TREIA.

”Citeam deu­năzi în ofi­cio­sul ziar al pri­mă­ri­ei, publi­ca­ția ”MANGALIA”, pre­cum că se reia asfal­ta­rea stră­zi­lor în oraș, dar refe­ri­rea se făcea par­că din nou la stra­da Sire­nei, des­pre care se mai anun­ța­se și la pri­ma eta­pă de asfal­ta­re prin oraș și la nu mai știu ce alte stră­du­țe.

Nimic des­pre toa­te stră­zi­le din car­ti­e­re­le muni­ci­pi­u­lui, mai ales ale celor din DOBROGEA I și DOBROGEA II, car­ti­e­re uita­te de pri­mă­rie, dar foar­te bine reți­nu­te, când a fost vor­ba să sta­bi­leas­că impo­zi­te­le pe tere­nuri și, mai ales, pe clă­diri!  

Fap­tul că ți-ai tras gaze și mai ai și cele­lal­te uti­li­tăți în casă (ener­gie elec­tri­că, apă, cana­li­za­re etc, ca și când ar fi tre­bu­it să tră­iești ca în Comu­na Pri­mi­ti­vă, să poți bene­fi­cia de un impo­zit nor­mal), creș­te ime­di­at impo­zi­tul cu sume des­tul de con­sis­ten­te, de ordi­nul sute­lor de lei pe an.   

Zil­nic intru în car­ti­e­rul Dobro­gea II, atât din­spre stra­da Oituz, prin stra­da Con­stan­tin Brân­cuși, cât mai ales din DN 87, prin fața bise­ri­cii Mili­ta­re și Muze­ul Mari­nei, prin stra­da Petre Ispi­res­cu, o stra­dă deo­se­bit de cir­cu­la­tă.

Pen­tru aceas­ta suport rigo­ri­le nepă­să­rii pri­mă­ri­ei care con­tri­bu­ie impli­cit la dete­ri­o­ra­rea auto­tu­ris­me­lor, ală­tu­ri de toți cei­lalți con­du­că­tori auto care cir­cu­lă prin aces­te car­ti­e­re.

Dumi­ni­că, 29 iulie a.c. după prânz, dorind să ajung la noul com­plex comer­ci­al PENNY și cum plo­ua toren­ți­al, am putut vedea la ade­vă­ra­ta lor sta­re deplo­ra­bi­lă, cele două străzi, Petre Ispi­res­cu, con­ti­nu­a­tă cu stra­da Con­stan­tin Brân­cuși.   

Apa se scur­gea spre cimi­tir, atât din­spre Con­stan­tin Brân­cuși, cât mai ales veni­tă din­spre stră­zi­le per­pen­di­cu­la­re pe aceas­ta, săpând ade­vă­ra­te șan­țuri în pie­tri­șul pus cân­d­va pe stra­dă. Gro­pi­le sunt ade­vă­ra­te cra­te­re, pe care nu ai nicio șan­să să le oco­lești, fiind una lân­gă cea­lal­tă.

Cred că pri­ma­rul nu a tre­cut nici­o­da­tă prin aces­te car­ti­e­re, alt­fel nu putea să rămâ­nă indi­fe­rent. Rămâ­nea cu dureri de rinichi de la zdrun­ci­nă­turi și tot rămâ­nea cu o amin­ti­re care să‑i dea imbol­dul de a lua în cal­cul și repa­ra­rea aces­tor străzi, ală­tu­ri de toa­te cele­la­te, ale car­ti­e­re­lor amin­ti­te.

Ce spu­neți, dom­nu­le pri­mar Cris­ti­an Radu, faceți o vizi­tă prin aces­te car­ti­e­re? Poa­te așa veți vedea rea­li­ta­tea exis­ten­tă în muni­ci­pi­ul pe care îl păs­to­riți cu atâ­ta nepă­sa­re”.

Vir­gil Stan, locu­i­tor al Man­ga­li­ei și con­tri­bu­a­bil la buge­tul local.


Man­ga­lia News, Luni, 30.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply