Primăria Mangalia a obținut finanțare de la guvern pentru canalizare și asfaltare pe mai multe străzi din oraș

0
393

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sem­nat, astăzi, con­trac­tul de finan­ța­re guver­na­men­ta­lă, prin Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Loca­lă (PNDL), afe­rent obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții: Ali­men­ta­re cu Apă, Cana­li­za­re Mena­je­ră și Cana­li­za­re Plu­vi­a­lă Car­ti­er Dobro­gea II și Sis­te­ma­ti­za­re pe Ver­ti­ca­lă în car­ti­e­rul Dobro­gea II.

În cadrul celor două pro­iec­te, se vor efec­tua lucrări la tra­ma stra­da­lă și la rețea­ua de uti­li­tăți publi­ce, pe toa­te cele 15 străzi supu­se moder­ni­ză­rii: Str. Nico­lae Gri­go­res­cu, Ion Min­cu, Nea­goe Basa­rab, Dimi­trie Can­te­mir, Ghe­or­ghe Asachi, Cos­ta­che Negrut­zzi, Tudor Arghezi, Ale­xan­dru Mace­don­schi, Dui­liu Zam­fi­res­cu, Geor­ge Căli­ne­scu, Geor­ge Baco­via, Octa­vian Goga, Geor­ge Topâr­cea­nu, Con­stan­tin Brân­cuși, Ion Budai Delea­nu.

Ast­fel, într‑o pri­mă eta­pă, va fi înfi­in­ța­tă rețea­ua de ali­men­ta­re cu apă, pre­cum și rețea­ua de cana­li­za­re mena­je­ră și plu­vi­a­lă pe stră­zi­le men­țio­na­te în pro­iect. Ulte­ri­or, se va inter­ve­ni cu lucrări la tra­ma stra­da­lă, prin ame­na­ja­rea de tro­tu­a­re și asfal­ta­rea dru­mu­ri­lor, care în pre­zent sunt pie­tru­i­te.

”După ani buni, acest car­ti­er, dat în folo­sin­ță fără uti­li­tăți, de fos­te­le admi­nis­tra­ții, intră în pro­ces firesc de sis­te­ma­ti­za­re, iar locu­i­to­rii pot să bene­fi­cie­ze de con­fort în zone­le în care locu­iesc. Spe­răm că vom intra cu uti­la­je­le în teren cel târ­ziu în toam­nă, după par­cur­ge­rea eta­pe­lor lega­le de achi­zi­ție. Lucrări simi­la­re vor avea loc și în alte car­ti­e­re, ime­di­at ce vom con­trac­ta alte finan­țări euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

El a pre­ci­zat că, în pre­zent, se lucrea­ză la plom­bări și asfal­tări pe mai mul­te străzi din Man­ga­lia, iar în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re se va sem­na con­trac­tul de finan­ța­re euro­pea­nă pen­tru moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn.

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, 17 mai 2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele