Cine își bate joc de Șantierul Naval Mangalia și cine periclitează parteneriatul cu olandezii de la Damen?!

1
1632

Anca Nicu­les­cu: Cine își bate joc de Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia și cine peri­cli­tea­ză par­te­ne­ri­a­tul cu olan­de­zii de la Damen?!

Două între­bări la care încă nu am găsit răs­pun­suri, deo­a­re­ce pisi­ca este arun­ca­tă dintr‑o cur­te în alta, de aproa­pe jumă­ta­te de an. Nimeni nu își asu­mă vina, nimeni nu ia ati­tu­di­ne, nimeni nu răs­pun­de!

Ieri, într-un mod ire­al de dra­ma­tic, s‑a repe­tat sce­na­ri­ul din 21 decem­brie 2017, când, pen­tru a doua oară, s‑a amâ­nat fes­ti­vi­ta­tea care ar fi mar­cat, în sfâr­șit, para­fa­rea tranzac­ți­i­lor între DSME-Damen-SN 2 Mai. 

Și de aceas­tă dată, pre­gă­ti­ri­le pen­tru eve­ni­men­tul ce tre­bu­ia să aibă loc astăzi, 11 mai, au fost făcu­te ca la car­te, s‑a pre­gă­tit sce­na, s‑au insta­lat locu­ri­le pen­tru invi­tați, s‑a coman­dat mân­ca­re, tot tacâ­mul, ast­fel ca cere­mo­n­ia să fie orga­ni­za­tă ire­pro­șa­bil pen­tru noii par­te­neri. 

Dar, pen­tru a doua oară, a venit șocul că tranzac­ția nu s‑a mai sem­nat joi, ci că a fost amâ­na­tă pen­tru o dată ulte­ri­oa­ră. Anga­ja­ții au fost nevo­iți nu doar să îndu­re o nouă dez­a­mă­gi­re, care nu le mai dă spe­ran­țe că va fi bine, ci și să strân­gă tot ceea ce au pre­gă­tit pen­tru a‑și întâm­pi­na oas­pe­ții aștep­tați atât de la Bucu­rești, cât și din Olan­da și Core­ea…

Dacă nu s‑ar fi întâm­plat în rea­li­ta­te, am cre­de că sun­tem mar­to­rii unui coș­mar, din care nu ne mai tre­zim, în care sun­tem con­dam­nați să ne zba­tem fără spe­ran­ță de sal­va­re.

Ne aștep­tam la o reac­ție din par­tea Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul”, con­dus de către 
Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, mai cu sea­mă că în luna mar­tie a orga­ni­zat un miting de pro­test în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Nu știm dacă tăce­rea este dată de șocul situ­a­ți­ei sau de fap­tul că a deve­nit, dintr‑o dată, mai împă­ciu­i­tor.

Zile­le tre­cu­te, Gobe­a­jă spu­nea că dacă situ­a­ția nu se va rezol­va, pen­tru a avea cu cine nego­cia creș­te­ri­le sala­ri­a­le răma­se în aștep­ta­re, va vizi­ta, din nou Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, lucru con­fir­mat și de către repre­zen­tan­ții aces­tei insti­tu­ții. Deo­cam­da­tă, însă, nicio reac­ție, dar atât noi, cât și anga­ja­ții șan­ti­e­ru­lui nădăj­duim că aceas­ta va veni. 

Pe de altă par­tea, asea­ră, minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că, acu­zat de anga­ja­ții șan­ti­e­ru­lui, că amâ­nă la nesfâr­șit sal­va­rea locu­ri­lor lor de mun­că, ne‑a asi­gu­rat prin con­si­li­e­rul de ima­gi­ne că va face tot ceea ce poa­te, ast­fel ca în cel mult două săp­tămâni tranzac­ția să fie înche­ia­tă.

De umi­lin­ța prin care au tre­cut de două ori olan­de­zii care își doresc să ne facă bine, care vor să rea­ni­meze Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia nu mai are rost să punc­tăm, rân­du­ri­le ar fi de pri­sos.

Urmea­ză, așa­dar, alte două săp­tămâni de emo­ții, în care atât anga­ja­ții DMHI, cât și cetă­țe­nii urbei vor face apel la opti­mis­mul pier­dut, în spe­ran­ța că îi va aju­ta să trea­că, din nou, pes­te aceas­tă cri­ză ce nu vrea (sau nu se doreș­te) a fi pusă pe fugă. (sur­sa: editiadesud.ro, 11.05.2018. foto — arhi­va).


UPDATELau­ren­tiu Gobe­a­jă: As putea spu­ne ca sunt mai mult de 2 între­bări fără răs­puns. La cele doua între­bări nu va pot răs­pun­de, pen­tru ca nu știu dacă tot ceea ce se întâm­plă este vădit inten­țio­nat.

Refe­ri­rea la San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, pre­su­pun ca este doar o scu­za­bi­la con­fu­zie. Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia este “o alta gâs­că în altă trai­stă” (o expre­sie de genul “a arun­ca pisi­ca pes­te gard”).

Deci, sa reve­nim la subiect. Fap­tul ca nu a mai avut loc trâm­bi­ța­ta și mult aștep­ta­ta fes­ti­vi­ta­te nu ma mira. Cred ca s‑au pri­pit cu orga­ni­za­rea îna­in­te de a se asi­gu­ra ca tranzac­ția s‑a înche­iat. Pen­tru noi, ca orga­ni­za­ție e mai impor­tan­ta tranzac­ția și nego­ci­e­rea con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­ca decât fes­ti­vi­ta­tea în sine. Tre­bu­ie să avem moti­ve pen­tru a săr­bă­tori și am avut deo­a­re­ce 10 Mai e o zi impor­tan­ta în isto­ria noas­tră.

Nu am avut o reac­ție, nu din cau­za șocu­lui sau pen­tru ca am deve­nit mai “împă­ciu­i­tor”, vom avea reac­ții la momen­tul oport­un. Nu cred ca e cazul sa ne infla­măm pen­tru că nu a avut loc o fes­ti­vi­ta­te pe care ofi­ci­al nu și‑o asu­ma nimeni, doar pen­tru ca s‑au făcut anu­mi­te pre­gă­tiri. Asa cum am mai spus, dacă pana la sfâr­și­tul peri­oa­dei de nego­ci­e­re (2–25 mai 2018) nu vom pri­mi nicio ofer­ta de creș­te­re a sala­ri­i­lor, vom avea și reac­ții. (comen­ta­riu pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Am toa­ta con­vin­ge­rea ca vom avea un nou par­te­ner de con­struc­tii nava­le in Man­ga­lia dar, ca pes­te tot, mer­sul hir­ti­i­lor este gre­oi. Vom con­strui nave cu olan­de­zii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele