Lumea peste 20 de ani. Viitorul – frumos si inspaimantator in acelasi timp. Ce predictii face Dieter Zetsche, director Mercedes Benz

0
633

Lucru­ri­le se vor schim­ba pro­fund în urmă­to­rii 20 de ani. O spu­ne Die­ter Zet­sche, direc­tor Mer­ce­des-Benz, într-un inter­viu pe Lin­ke­din. Un inter­viu nu numai des­pre indus­tria de mașini, ci des­pre noi. Vii­to­rul – fru­mos și înspă­i­mâ­nă­tor ăn ace­lași timp

Ce ne spu­ne Die­ter Zet­sche, direc­tor Mer­ce­des-Benz? Că tre­bu­ie să ne pre­gă­tim de schim­ba­re. Pen­tru că lucruri mari întâm­plă. În indus­tria de mașini, pe pia­ța job-uri­lor, în indus­tria softwa­re. Cu omul. Tot ce se va întâm­pla este cople­și­tor.

Die­ter Zet­sche, direc­to­rul Mer­ce­des-Benz are un dis­curs incre­di­bil, pe care, poa­te te-ai fi aștep­tat să îl găsești la Elon Musk, de pil­dă.

Iată câte­va idei:

Softwa­re-ul va dis­tru­ge indus­tri­i­le tra­di­ţio­na­le în 5–10 ani.

Deşi Uber e un soft, acum e cea mai mare com­pa­nie de tax-uri din lume.

Air­bnb e cea mai mare com­pa­nie hote­li­e­ră deşi nu deţi­ne nicio pro­pri­e­ta­te.

Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă. Com­pu­te­re­le devin din ce în ce mai bune, în mod expo­nen­ți­al, în a înțe­le­ge lumea. Anul aces­ta, un com­pu­ter a bătut la jocul Go cel ami bun jucă­tor din lume. Era de aştep­tat să se întâm­ple, dar în 10 ani.

În SUA, avo­ca­ţii tineri deja nu mai sunt anga­jați. Sis­te­mul IBMWat­son, de inte­li­gen­ță arti­fi­ci­a­lă, poa­te da sfa­turi juri­di­ce cu o acu­ra­teţe de 90%, ver­sus 70% cât îţi dau oame­nii.

Lumea pes­te 20 de ani – cum ara­tă vii­to­rul?

Așa că nu vă apu­cați să stu­di­ați drep­tul. În vii­to­rul apro­pi­at vor fi cu 90% mai puţini avo­ca­ţi.

Deja Wat­son poa­te să pună dia­gnos­ti­cul de can­cer, cu o acu­ra­te­țe de 4 ori mai mare decât dia­gnos­ti­ce­le for­mu­la­te de per­soa­ne­le indi­vi­du­a­le uma­ne. Până în 2030, com­pu­te­re­le vor fi supe­ri­oa­re oame­ni­lor.

Mașin i auto­no­me. În 2018 vor apă­rea, în pro­duc­ție pen­tru mare­le public, pri­me­le mașini care se con­duc sin­gu­re. Din 2020 înco­lo se va schim­ba com­plet indus­tria de maşini. Nu vei vrea să îți mai cum­peri o mași­nă. Vei che­ma o mași­nă prin inter­me­di­ul unei apli­ca­ții. Maşi­nă care va veni, desi­gur, sin­gu­ră, fără şofer. Și nu vei mai avea băta­ia de cap a locu­ri­lor de par­ca­re. Vei plăti pen­tru dis­tan­ța par­cur­să și atât. Copi­ii noș­tri nu vor mai tre­bui să aibă un per­mis de con­du­ce­re.

Acest lucru va schim­ba ora­șe­le, pen­tru că vei avea nevo­ie de 90–95% mai puți­ne mașini.Vom trans­for­ma fos­te­le par­cări în par­curi. 1.2 mil. oameni mor în fie­ca­re an în acci­den­te de cir­cu­la­ţie. Rata acci­den­te­lor e acum de 1 / 100.000 km. Când vor fi maşini auto­no­me pe toat supra­fa­ţa Pămân­tu­lui, rata va fi de 1 / 10.000.000 km.

Com­pa­ni­i­le pro­du­că­toa­re de maşini tra­di­ţio­na­le vor fali­men­ta. Tesla, Goo­gle şi Apple vor revo­lu­ţio­na indus­tria, con­stru­ind com­pu­te­re pe patru roți.

Ingi­ne­rii de la Vol­k­swa­gen şi Audi sunt îngro­zi­ţi de cei de la Tesla.

Com­pa­ni­i­le de asi­gu­rări vor avea pro­ble­me majo­re. O să dis­pa­ră asi­gu­ră­ri­le pen­tru că dis­par acci­den­te­le atât timp cât maşi­ni­le sunt auto­no­me şi comu­ni­că între ele cu pre­ci­zie de cal­cu­la­toa­re. Asi­gu­ra­rea tra­di­țio­na­lă de mași­nă va dis­pă­rea.

Dis­par agenţi­i­le imo­bi­li­a­re. Nimeni nu va mai cum­pă­ra, toţi vor locui în chi­rie pen­tru că vor shcim­ba mai des locu­ri­le de mun­că.

Din 2020 mași­ni­le elec­tri­ce vin cu ade­vă­rat la pute­re. Ora­şe­le vor fi silenţi­oa­se pen­tru că vor fi maşini elec­tri­ce. Mai cura­te şi mai uşor de locuit.Electricitatea va deve­ni din ce în ce mai iefti­nă.

Lumea pes­te 20 de ani – cum ara­tă vii­to­rul?

Anul tre­cut, au fost insta­la­te mai mul­te faci­li­tăți de ener­gie sola­ră decât cele cu com­bus­ti­bili fosili. Com­pa­ni­i­le de ener­gie tra­di­ţio­na­lă încear­că limi­ta­rea acce­su­lui la cea sola­ră, dar e impo­si­bil pen­tru că se pro­du­ce deja la nivel indi­vi­du­al. Este o com­pe­ti­ție care nu va dura prea mult.

O dată cu ener­gia sola­ră gra­tu­i­tă vine şi apa ma iefti­nă. Desa­li­ni­za­rea ei cos­tă 2kWh 0.25 cenţi pe metru cub (medie preţ glo­bal).

Sănă­ta­te. Tri­cor­der X va fi lan­sat anul aces­ta, un meca­nism digi­tal simi­lar celor din Star Trek. El ana­li­zea­ză prin smar­tpho­ne reti­na, mos­tră de sân­ge şi res­pi­ra­ţie.

Ast­fel se vor face ana­li­ze­le. 54 de marker‑i vor da ver­dic­te în diver­se boli.Va fi extrem de ieftin, ceea ce înseam­nă că din ce în ce mai mul­tă lume de pe pla­ne­tă va avea par­te de îngri­jiri medi­ca­le aproa­pe pe gra­tis.

Impri­man­te­le 3D. În zece ani aces­te impri­man­te au ajuns de la 18.000 de dolari, la 400 de dolari. Și au deve­nit de 100 de ori mai rapi­de. Toa­te com­pa­ni­i­le pro­du­că­toa­re de pan­tofi folo­sesc deja pan­tofi prin­tați 3D.

Lumea pes­te 20 de ani – cum ara­tă vii­to­rul?
Mul­te păr­ți ale avi­oa­ne­lor sunt deja prin­ta­te în 3D. Sta­ția Inter­națio­na­lă are deja un prin­ter 3D care supli­neș­te nevo­ia de pie­se de rezer­vă.

La sfârşi­tul aces­tui an apar tele­foa­ne cu sca­na­re 3D. Ast­fel că puteți să vă sca­na­ţi picioa­re­le şi în fun­cţie de asta vor fi soft-uri care vă scot încă­lţă­min­te la impri­man­ta 3D.

În Chi­na se con­stru­ieș­te deja o clă­di­re de biro­uri de 6 eta­je prin prin­ta­re 3D. Până în 2025, 10% din tot ceea ce se va pro­du­ce pe Pământ se va rea­li­za prin prin­ta­re 3D.

Idei de busi­ne­ss. Dacă ai un busi­ne­ss de nișă tre­bu­ie să te gân­dești – „în vii­tor vom avea acest lucru”. Dacă răs­pun­sul este pozi­tiv, poți înce­pe pro­iec­tul. Apo­ii, urmă­toa­re aăn­tre­ba­re pe care poți să o pui este „pot să fac ca acest lucru să se întâm­ple mai repe­de?”.

Dacă un busi­ne­ss nu func­țio­nea­ză în acord cu tele­fo­nul mobil, uită ide­ea aces­tui busi­ne­ss. Și toa­te afa­ce­ri­le por­ni­te pen­tru a fi une­le de suc­ces în seco­lul al XX-lea, vor fi des­ti­na­te fa,limentului în seco­lul XXI.

Pia­ța mun­cii. 70–80% din job-uri­le actu­a­le dis­par în 20 de ani. Apar ser­vi­cii noi, dar nu este clar dacă aces­te noi tipuri de job vor fi sufi­cien­te într-un timp atât de scurt.

Agri­cul­tu­ră. Vom avea fer­mi­eri-robo­ţi la 100$-bucata. Fer­mi­e­rii din lumea a tre­ia vor deve­ni un soi de mana­geri și nu vor mai lucra pe teren, vor face numai coor­do­na­rea lor.

Până în 2020, la fel cum e apli­ca­ţia deja exis­ten­tă moo­dies, vor fi apli­ca­ţii care ne vor spu­ne după gri­ma­se dacă minţim sau dacă vrem să păcă­lim. Ima­gi­nați-vă o dez­ba­te­re poli­ti­că în care știi de la înce­put dacă res­pec­ti­vul can­di­dat te min­te sau nu.

Bit­co­in-ul poa­te să devi­nă pri­ma mone­dă mondi­a­lă.

Lon­ge­vi­ta­te. Până acum spe­ran­ța de via­ță creș­te cu 3 luni la fie­ca­re an și rit­mul se acce­le­rea­ză. Acum patru ani era de 79, acum spe­ran­ța de via­ță este de 80 de ani. Până în 2036 ar tre­bui să tră­im în medie 100 de ani.

Edu­ca­ție. Deja un smar­tpho­ne cos­tă 10 dolari în Asia sau Afri­ca. În 2020, 70% din oameni vor avea smar­tpho­ne, deci acces egal la edu­ca­ţie. (sur­sa: mymagazine.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply