În timp ce autorităţile dorm, Şantierul Naval Daewoo Mangalia este la un pas de faliment!

1
6834

Edi­tia de Sud: Soar­ta Daewoo Man­ga­lia şi a celor mai puţin de 1.700 de anga­ja­ţi, câţi mai numă­ră soci­e­ta­tea la ora actu­a­lă, stă atâr­na­tă, de câte­va săp­tămâni, de un fir de aţă. În noiem­brie 2017, olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds, fir­mă bine­cu­nos­cu­tă şi renu­mi­tă pe pia­ţa nava­lă a lumii, au bătut pal­ma cu core­e­nii de la Daewoo pen­tru pre­lu­a­rea celor 51% din acţiu­ni­le pe care aceş­tia le deţi­neau la şan­ti­e­rul din Man­ga­lia, iar tranza­cţia a fost apro­ba­tă de Con­si­li­ul Con­cu­renţei.

Neo­fi­ci­al, repre­zen­tanţii olan­de­zi­lor se şi insta­la­se­ră într-un birou din şan­ti­er, ba, mai mult, făcu­se­ră şi un inven­tar al tutu­ror bunu­ri­lor pe care urmau să le pre­ia, înce­pând cu uti­la­je­le din incin­ta uni­tă­ţii şi ter­minând cu cămi­ne­le în care sunt caza­ţi anga­ja­ţii veni­ţi din alte loca­li­tă­ţi.

Şi, cum numai la români se poa­te întâm­pla, la numai o lună de la sem­na­rea pre­luă­rii acţiu­ni­lor de către gru­pul olan­dez, Guver­nul Tudo­se se tre­zeş­te că are dori ca Sta­tul Român să îşi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne şi să cum­pe­re cele 51 de pro­cen­te. Fos­tul pre­mi­er anu­nţa la o tele­vi­ziu­ne de ştiri că Româ­nia ar tre­bui să deţi­nă un şan­ti­er naval “de stat”, unde să fie con­stru­i­te sau măcar repa­ra­te… băr­cu­ţe!

Tre­bu­ie să facem niş­te fre­ga­te pen­tru arma­tă şi poa­te le facem noi, că înţe­leg că alţii le-ar fi putut face la şan­ti­e­rul ace­la. (…) Să facem şi men­te­nanţa la noi şi dacă şan­ti­e­rul ace­la naval până acum pro­du­cea, poa­te mai facem şi noi o băr­cu­ţă aco­lo, mai mare, mai mică, mai fru­moa­să. Poa­te nu ne iese cea mai fru­moa­să din pri­ma, dar nu este posi­bil ca într‑o ţară cu atâ­ta Dună­re, cu Dună­re mari­ti­mă şi cu mare, sta­tul să nu aibă un şan­ti­er naval unde să-şi repa­re o băr­cu­ţă mică, o băr­cu­ţă măcar. Evi­dent că deran­jea­ză, dar asta este via­ţa”, a afir­mat Tudo­se în luna ianu­a­rie a aces­tui an.

Extrem de trist este fap­tul că, rupt total de rea­li­ta­te, Tudo­se nu s‑a uitat un pic în urmă, pen­tru a vedea că Sta­tul a deţi­nut un şan­ti­er naval, tot în Man­ga­lia – SN1, de care s‑a ales pra­ful, sub tute­la guver­nanţi­lor. Mii de oameni au rămas, atunci, fără joburi, şan­sa lor la supra­vi­eţu­i­re fiind, para­do­xal, toc­mai Daewoo Man­ga­lia, unde şi-au putut găsi de mun­că.

În pre­zent, soar­ta celor 1.700 de anga­ja­ţi stă, unde­va, în pixul unor conţo­pi­şti de la Bucu­reşti, care evi­tă să facă publi­că intenţia pe care o au vizavi de şan­ti­er.

Gru­pul Damen se pare că ar dori, în con­ti­nu­a­re, să pre­ia com­pa­nia de la Man­ga­lia, dar se izbesc de patri­o­tis­mul prost înţe­les al unor guver­nanţi lip­si­ţi de ori­ce pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă de pro­fil. Fizic, şan­ti­e­rul a deve­nit, în mai puţin de două luni, o zonă a nimă­nui, aproa­pe pus­tie, cu hale­le goli­te de oameni şi mate­ri­a­le de con­stru­cţii.

Ulti­ma navă con­stru­i­tă a pără­sit Man­ga­lia în urmă cu câte­va zile, iar docu­ri­le sunt pur şi sim­plu goa­le. Mii de nava­li­şti au ple­cat, de bună­vo­ie, pe şan­ti­e­re­le din Gala­ţi sau Tul­cea, unde li se ofe­ră con­di­ţii de mun­că decen­te, lăsân­du-şi fami­li­i­le în urmă.

Le rea­min­tim şi auto­ri­tă­ţi­lor – loca­le, judeţe­ne şi, mai ales par­la­men­ta­ri­lor de Con­stanţa – că, prin ple­ca­rea anga­ja­ţi­lor din DMHI, le plea­că şi o mare par­te a votu­ri­lor care i‑au tri­mis în foto­li­i­le cal­de, cu sala­rii mari, pe care le deţin la ora actu­a­lă.

În vocea lor şi pre­siu­nea pe care ar putea‑o pune asu­pra Guver­nu­lui pen­tru a lua, mai repe­de, o deci­zie în pri­vinţa şan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia, stă soar­ta a mii de fami­lii şi chiar a întreg ora­şu­lui de la malul mării, a cărui eco­no­mie depin­de, în pro­porţie covârşi­toa­re, de soar­ta Daewoo Man­ga­lia.

În rit­mul în care DMHI este, par­că, îna­dins împins către fali­ment, nu ne-am mira ca, în câte­va săp­tămâni, Sta­tul Român să nu mai aibă, nici să vrea, forţa de mun­că nece­sa­ră nu pen­tru a con­strui fre­ga­te pen­tru Arma­tă, dar nici măcar “băr­cu­ţe­le” visa­te de ex-pre­mi­e­rul Tudo­se.

Şi pen­tru că amâ­nă, inex­pli­ca­bil, lua­rea unei deci­zii sal­va­toa­re pen­tru şan­ti­er, Sta­tul, prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, se joa­că cu vieţi­le a mii de cetă­ţeni din Man­ga­lia şi împre­ju­ri­mi!

Proas­păt ales în fun­cţia de preşe­din­te al Sin­di­ca­tu­lui Liber „Nava­lis­tul”, Lau­renţiu Gobe­a­jă a tri­mis chiar şi în peri­oa­da când era lider inte­ri­mar adre­se şi scri­sori către Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Numai că, în inter­val de câte­va luni, la con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei s‑au perin­dat trei mini­ş­tri Ale­xan­dru Petres­cu, Ghe­or­ghe Şimon şi Dănuţ Andru­ş­ca (pre­zent), ast­fel că de fie­ca­re dată încer­că­ri­le de a dia­lo­ga pe tema şan­ti­e­ru­lui au tre­bu­it relu­a­te. În baza ulti­mei adre­se, sin­di­ca­tul aştep­ta un răs­puns prin care minis­trul să‑i pri­meas­că, în vede­rea dis­cu­tă­rii faţă în faţă a situ­a­ţi­ei şan­ti­e­ru­lui şi a locu­ri­lor de mun­că ale sala­ri­a­ţi­lor afla­te în peri­col.

Dacă răs­pun­sul nu va veni, sin­di­ca­li­ş­tii vor ape­la la noi demer­suri, ast­fel să se facă auzi­ţi, întru­cât amâ­nă­ri­le nu fac decât să înră­u­tă­ţeas­că şi mai mult pani­ca din rân­dul sala­ri­a­ţi­lor.

Până atunci, s‑au găsit solu­ţii de ava­rie, tem­po­ra­re, con­cre­ti­za­te în deta­şa­rea a 100 de sala­ri­a­ţi, pen­tru o peri­oa­dă de 60 de zile, la şan­ti­e­re­le din Gala­ţi, Tul­cea şi Brăi­la, întru­cât la Man­ga­lia, volu­mul de mun­că este tot mai redus. În ceea ce pri­veş­te por­to­fo­li­ul de lucrări, aces­tea vizea­ză con­trac­te de cola­bo­ra­re cu şan­ti­e­re­le Tul­cea şi Gala­ţi care ne-au ofe­rit o gură de oxi­gen. Deo­cam­da­tă, con­trac­te mari, con­stru­cţii de nave de la zero nu exis­tă, însă Depar­ta­men­tul de Mar­ke­ting al şan­ti­e­ru­lui lucrea­ză intens pen­tru găsi­rea unor potenţi­ali cli­enţi.

Pe de altă par­te, şedinţe­le Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie nu lămu­resc deloc situ­a­ţia, şi nici o şedinţă AGA nu se între­ză­reş­te la ori­zont. Recent, vice­pre­mi­e­rul Paul Stă­ne­scu a decla­rat că doreş­te să schim­be legi­sla­ţia ambi­guă care pe de o par­te per­mi­te, iar pe de altă par­te inter­zi­ce sta­tu­lui român să-şi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne.

Numai că exis­tă şi o direc­ti­vă euro­pea­nă, plus o deci­zie a Orga­ni­za­ţi­ei Inter­na­ţio­na­le a Şan­ti­e­re­lor Nava­le care ar inter­zi­ce, indi­fe­rent de legi­sla­ţia exis­ten­tă, exer­ci­ta­rea ace­lui drept de pre­emţiu­ne care s‑a tra­du­ce într-un aju­tor de stat mas­cat.

Şi atunci, ne între­băm de ce se încă­pă­ţâ­nea­ză sta­tul să pună lacăt celui mai mare şan­ti­er din Româ­nia, cu un potenţi­al imens şi cu rea­li­zări remar­ca­bi­le în întrea­ga lume?!

Nici cetă­ţe­nii cei­la­lţi ai Man­ga­li­ei, care nu lucrea­ză direct în şan­ti­er, nu sunt lini­ş­ti­ţi, dim­po­tri­vă, exis­tă o ten­siu­ne şi o pani­că gene­ra­lă, întru­cât DMHI este sin­gu­rul agent eco­no­mic puter­nic care întreţi­ne muni­ci­pi­ul şi împre­ju­ri­mi­le. Turis­mul este timid şi durea­ză cel mult 3 luni pe an, come­rţul este la pământ, mul­te fir­me mici şi-au închis porţi­le, ast­fel că întrea­ga Man­ga­lie este la un pas de colaps şi ris­că să aibă soar­ta unei zone mini­e­re aban­do­na­te, fan­to­ma­ti­ce.

Vom reve­ni. (editiadesud.ro). Autor: Anca Nicu­les­cu.


Man­ga­lia News, Luni, 12 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Daca seful guver­nu­lui a ordo­nat tre­ce­rea San­ti­e­ru­lui in patri­mo­ni­ul Sta­tu­lui, prin­tr-un docu­ment ofi­ci­al, azi, sefa guver­nu­lui tre­bu­ie sa rezol­ve ambi­gu­i­ta­tea cre­ea­ta. In toa­te cazu­ri­le, con­du­ce­rea actu­a­la a san­ti­e­ru­lui, sin­di­ca­tul, Pri­ma­ria ora­su­lui, toti au dato­ria mora­la si pro­fe­sio­na­la sa cau­te comenzi pen­tru actu­a­la struc­tu­ra orga­ni­za­tori­ca a san­ti­e­ru­lui naval. Noi, nava­lis­tii man­ga­li­o­ti putem con­strui si repa­ra nave mari­ti­me si flu­vi­a­le sin­guri, sau in par­te­ne­ri­at reci­proc avan­ta­jos cu olan­de­zii de la Damen. Isto­ria san­ti­e­ru­lui demon­strea­za ori­cui ca am fost coo­pe­ran­ti si cu core­e­nii si cu ame­ri­ca­nii si cu cuba­ne­zii si cu ucrai­nie­nii etc., pen­tru ca VREM SA MUNCIM!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele