UE alocă 12 milioane de euro pentru bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani care vizitează Europa

0
330

Uniu­nea Euro­pea­nă va finan­ța în 2018, potri­vit buge­tu­lui anu­al adop­tat joi de ple­nul legi­sla­ti­vu­lui comu­ni­tar, un pro­iect pilot de 12 mili­oa­ne de euro pri­vind asi­gu­ra­rea a cel puțin 30.000 de bile­te gra­tu­i­te de tren pen­tru tine­rii din sta­te­le mem­bre care împli­nesc anul urmă­tor vâr­sta de 18 ani și doresc să vizi­te­ze sta­te­le mem­bre.

Euro­par­la­men­ta­rul român Sie­gfried Mure­șan (PMP/PPE), rapor­tor al Par­la­men­tu­lui Euro­pean pen­tru buge­tul UE pe 2018, a decla­rat jur­na­liș­ti­lor români că s‑a impli­cat per­so­nal pen­tru inclu­de­rea în buget a aces­tui pro­iect, care ar tre­bui lan­sat îna­in­te de vacan­ța de vară de anul vii­tor.

Este un pro­iect pilot de 12 mili­oa­ne de euro prin care ne pro­pu­nem să finan­țăm anul urmă­tor 30.000 de bile­te gra­tu­i­te de tren, de 30 de zile, pen­tru tine­rii euro­peni care împli­nesc 18 ani. De la înce­pu­tul anu­lui am spus că îmi pro­pun să lansez acest pro­iect și mă bucur că pot anun­ța astăzi că reu­șim să îl lan­săm anul urmă­tor, că am reu­șit să alo­căm 12 mili­oa­ne de euro și ast­fel 30.000 de tineri care împli­nesc 18 ani în anul urmă­tor vor pri­mi șan­sa prin aces­te bile­te pe care le vom oferi gra­tu­it din par­tea Uniu­nii Euro­pe­ne să călă­to­reas­că în Euro­pa, să vadă noi rea­li­tăți, să apli­ce lim­bi­le stră­i­ne și să le exer­se­ze. Și să facă pri­mii pași spre expe­rien­ța inter­națio­na­lă, atât de nece­sa­ră pen­tru a găsi un loc de mun­că într-ade­văr bun și sta­bil în zile­le noas­tre”, a afir­mat Mure­șan.

Potri­vit aces­tu­ia, cos­tul unui ast­fel de bilet de tren prin care se poa­te face un tur al sta­te­lor UE este de cir­ca 450 de euro, iar cei 12 mili­oa­ne de euro ar aco­peri 30.000 de bile­te, însă la nive­lul insti­tu­ți­i­lor UE exis­tă spe­ran­ța că se vor putea obține și une­le disco­unt-uri ast­fel încât numă­rul bile­te­lor dis­po­ni­bi­le gra­tu­it pen­tru aceas­tă cate­go­rie de tineri să ajun­gă la cir­ca 35.000.

Con­ti­nu­a­rea, pe radioconstanta.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele