MANGALIATOP 20. Linkuri spre cele 20 de episoade ale serialului aniversar

0
621

MANGALIATOP 20, un pro­iect onli­ne al redac­ți­ei coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, anun­țat în noiem­brie 2014, înce­put la 15 febru­a­rie 2015 și fina­li­zat la 8 sep­tem­brie 2015, de Ziua Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Redac­ția zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News a lan­sat
Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le
MANGALIATOP 20”
(Seri­al în 20 de epi­soa­de).

Anul aces­ta se împli­nesc 20 DE ANI de când ora­șul Man­ga­lia a fost decla­rat muni­ci­piu (1995–2015). Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro lansea­ză 

Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le „MANGALIATOP 20”.

Au tre­cut 20 de ani… Noi am ales pen­tru acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii. 
Iată cele 20 DOMENII pro­pu­se pen­tru acest pro­iect amplu des­pre Man­ga­lia:
ARHEOLOGIEISTORIE
ARTE PLASTICE – PICTURĂ
ARTE PLASTICE – GRAFICĂ
ARTE PLASTICE – SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ
AVIAȚIE, BIOLOGIE, BIO-SPEOLOGIE, CERCETĂRI MARINE
CONSTRUCȚII CIVILE
CONSTRUCȚII DE NAVE / INGINERI NAVALI
EDUCAȚIE / ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTURĂ
MARINA MILITARĂ
MEDIA, PRESA ONLINE, IT
SĂNĂTATE/MEDICINĂ
MUZICĂ
PROIECTARE și INGINERIE NAVALĂ
SCRIITORI din Mangalia/despre Man­ga­lia
SPORT
TEATRU/ACTORI/ACTRIȚE/REGIZORI
TRATAMENTE BALNEARE
AGRICULTURĂ
TURISM
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.

Pe adre­sa de e‑mail [email protected] — spu­neam în febru­a­rie că — pri­mim de la dum­ne­a­voas­tră, citi­to­rii noș­tri și alte suges­tii de teme/domenii, pre­cum și nume de per­soa­ne care au con­tri­bu­it sau con­tri­bu­ie la cunoaș­te­rea în lume a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cu poze și scur­te pre­zen­tări, pen­tru com­ple­ta­rea lis­tei pe care v‑o pre­zen­tăm în seri­al, pen­tru a sta­bili un Cla­sa­ment al noto­ri­e­tă­ții per­so­na­li­tă­ți­lor din cele mai diver­se dome­nii, ale căror nume sunt lega­te de Man­ga­lia.

Urmă­riți epi­soa­de­le publi­ca­te pe por­ta­lul www.MangaliaNews.ro, dând cli­ck aici:

1. MANGALIA 20, epi­so­dul 1: ARHEOLOGIEISTORIE la Man­ga­lia

2. MANGALIA 20, epi­so­dul 2: ARHEOLOGIEISTORIE la Man­ga­lia — gene­ra­ția actu­a­lă

3. MANGALIA 20, epi­so­dul 3: ARTE PLASTICE — PICTURĂ 

4. MANGALIA 20, epi­so­dul 4:  PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ — gene­ra­ția actu­a­lă

5. MANGALIA 20, epi­so­dul 5: AVIAȚIE, BIOLOGIE, CERCETĂRI MARINE

6. MANGALIA 20, epi­so­dul 6: CERCETĂRI SUBACVATICE și BIO-SPEOLOGIE la Man­ga­lia

7. MANGALIA 20, epi­so­dul 7: CINEMATOGRAFIE, TEATRU, ACTORI, ACTRIȚE

8.  MANGALIA 20, epi­so­dul 8: EDUCATIE / INVATAMANT

9. MANGALIA 20 – epi­so­dul 9 – CULTURA la Man­ga­lia

10. MANGALIA 20, epi­so­dul 10: MARINA MILITARĂ ROMÂNĂ

11. MANGALIA 20, epi­so­dul 11: CONSTRUCTII NAVALEDMHI

12. MANGALIA 20, epi­so­dul 12: Per­so­na­li­tăți loca­le din IT și Media

13. MANGALIA 20, epi­so­dul 13: Scri­i­tori din Mangalia/despre Man­ga­lia (I) 

14. MANGALIA 20, epi­so­dul 14: SCRIITORI din Man­ga­lia (II)

15. MANGALIA 20, epi­so­dul 15: SCRIITORI din Man­ga­lia (III)

16. MANGALIA 20, epi­so­dul 16: SCRIITORI din Man­ga­lia (IV)

17. MANGALIA 20, epi­so­dul 17: Per­so­na­li­tăți loca­le din SPORT

18. MANGALIA 20, epi­so­dul 18: Per­so­na­li­tăți în dome­ni­ul MUZICII, din Man­ga­lia (I)

19. MANGALIA 20, epi­so­dul 19: Per­so­na­li­tăți în dome­ni­ul MUZICII, din Man­ga­lia (II)

20. MANGALIA 20, epi­so­dul 20: Admi­nis­tra­tia publi­că și pri­ma­rii Man­ga­li­ei.

ARTICOLE des­pre acest pro­iect — mara­ton:

Son­daj de opi­nie. Cine cre­deți că va fi pe pri­me­le trei locuri în TOP 20 – Per­so­na­li­tăți din Man­ga­lia, pe dome­nii?

REZULTATELE son­da­ju­lui de opi­nie MANGALIATOP 20

Seri­a­lul MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, dedi­cat Zilei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, LA FINAL

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Aici punem punct demer­su­lui nos­tru publi­cistic des­fă­șu­rat pe o peri­oa­dă de opt luni, dedi­cat ani­ver­să­rii celor 20 de ani de când ora­șul Man­ga­lia a pri­mit sta­tu­tul de muni­ci­piu. 

Spe­răm să fi adus câte­va infor­ma­ții noi și uti­le des­pre Man­ga­lia, des­pre locu­ri­le și oame­nii ei, în cele 20 de epi­soa­de publi­ca­te. Ne-am fi dorit mai mult, să atin­gem toa­te dome­ni­i­le enun­ța­te în Decla­ra­tia noas­tră de inten­ție de la înce­pu­tul seri­a­lu­lui și, poa­te că am fi reu­șit să epu­i­zăm întrea­ga tema­ti­că pro­pu­să, dacă toți cei de la care am soli­ci­tat date la zi des­pre acti­vi­ta­tea dum­ne­a­lor sau a insti­tu­ti­i­lor în care acti­vea­ză s‑ar fi ținut de cuvânt… Rămâ­ne pen­tru altă­da­tă…

Pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei [email protected], pri­mim în con­ti­nu­a­re mate­ri­a­le scri­se, poze și fil­me care să com­ple­te­ze seri­a­lul MANGALIA 20, dar și pen­tru fap­tul că urmea­ză MANGALIA 25, MANGALIA 30, 40, 50 etc.

     MULȚUMIRI

Mul­țu­mim, în pri­mul rând, dis­tin­sei și admi­ra­bi­lei doam­ne a publi­cisti­cii dobro­ge­ne, conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, cu care ne-am con­sul­tat îna­in­te de a pur­ce­de în aceas­tă aven­tu­ră jur­na­lis­ti­că și de la care am pri­mit acor­dul pre­luă­rii date­lor nece­sa­re din Mono­gra­fia Man­ga­lia în pagi­ni­le tim­pu­lui dar, mai ales, încu­ra­jă­ri­le bine­ve­ni­te ce ne-au călă­u­zit pe toa­tă peri­oa­da dedi­ca­tă seri­a­lu­lui nos­tru! Mul­țu­mim tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor noș­tri.

MANGALIA REDIVIVUS!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sur­se docu­men­ta­re pen­tru seri­a­lul MANGALIA 20: 

Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007,
Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia,
Publi­ca­ții loca­le, jude­țe­ne, națio­na­le,
Colec­ții de foto­gra­fii per­so­na­le,
Mate­ri­a­le trans­mi­se de Biro­ul de pre­să al DMHI,
Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de soci­a­li­za­re.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, 2014.


Man­ga­lia News, Joi, 10 sep­tem­brie 2015. Repu­bli­ca­re: 8 sep­tem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply